Čestná občanství a ceny města - podávání návrhů

Upozorňujeme občany, instituce, spolky, sdružení i další subjekty na možnost podávání návrhů pro udělení Čestného občanství nebo Ceny města Tišnova.

Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti) a je udělováno jako zvláštní projev úcty významným osobnostem, které se velkou měrou zasloužily o rozvoj města a propagaci jeho dobrého jména. Toto lze udělit za života nebo in memoriam. Cenu města je možno udělit za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím a statečností, s činností v oblasti vědy, kultury, sportu a jiné oblasti. Tato cena se uděluje jednotlivcům nebo kolektivům.

Návrh na udělení čestného občanství a ceny města mohou podávat:

a) členové Zastupitelstva města, členové výborů Zastupitelstva města a členové komisí Rady města Tišnova,

b) občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vědecké ústavy a další subjekty.

Návrh musí být předložen písemně na podatelnu Městského úřadu Tišnov nebo na e-mailovou adresu „osobnosti@tisnov.cz“ do 20.8.2018.

Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhovaných osob, jimž by mohlo být čestné občanství a cena města udělena. Před předložením Zastupitelstvu města musí být zajištěn písemný souhlas navrhovaných osob se svojí nominací a v případě návrhu na udělení čestného občanství a ceny města in memoriam souhlas dědiců či právních nástupců navrhovaných osob.

Celá pravidla jsou zveřejněna zde: http://www.tisnov.cz/pravidla-pro-udelovani-cestneho-obcanstvi-ceny-mesta-tisnova-0

Datum vytvoření: 1.8.2018 / Datum změny: 1.8.2018