Zpět

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Kontakty

download dokumenty odboru 

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona naleznete na webu ministerstva pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare

Územně analytické podklady (ÚAP) naleznete v samostatné části stránek, viz http://www.tisnov.cz/cs/mesto/dokumenty-mesta/uzemne-analyticke-podklady-uap.html.

 

v samostatné působnosti:

 1. rozhoduje o označování budov čísly v souladu s ustanovením § 31 zákona o obcích;

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména
  1. vydává územní rozhodnutí dle § 76 stavebního zákona, a to rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu,
  2. uzavírá se souhlasem dotčeného orgánu dle § 78 odst. 3 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí,
  3. vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona,
  4. uděluje písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením dle § 104 stavebního zákona,
  5. vydává stavební povolení dle § 115 stavebního zákona,
  6. povoluje změnu stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona,
  7. přijímání oznámení o záměru započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona,
  8. vydává kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona,
  9. povoluje předčasné užívání stavby dle § 123 stavebního zákona a rozhoduje o provedení zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona,
  10. nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby popř. pasportu stavby dle § 125 stavebního zákona,
  11. uděluje písemný souhlas ke změně v užívání stavby dle § 126 stavebního zákona
  12. povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle § 128 a 129 stavebního zákona,
  13. provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 stavebního zákona,
  14. nařizuje provedení neodkladného odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav a vyklizení stavby dle §§ 135, 137 a 140 stavebního zákona,
  15. eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora,
  16. vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona,
  17. rozhoduje ve věcech správních deliktů podle stavebního zákona,
  18. zabezpečuje vydávání koordinovaných stanovisek dle § 4 stavebního zákona
  19. provádí v rozsahu působnosti stavebního úřadu zápisy do Registru územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

oddělení úřad územního plánování

v samostatné působnosti:

 1. zajišťuje pořizování, projednávání a předkládání materiálů pro schvalování územně plánovací dokumentace města podle stavebního zákona,
 2. zabezpečuje výběr zpracovatelů územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) a předkládá návrhy smluv o dílo na zpracování ÚPP a ÚPD do rady města,
 3. kontroluje finanční plnění (věcnou a formální správnost faktur) dle uzavřených smluv o dílo,
 4. plánuje finanční zajištění ÚPP a ÚPD,
 5. je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) a digitální technické mapy města (DTMM);

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako úřad územního plánování podle stavebního zákona, zejména:
  1. zabezpečuje uplatnění cílů a úkolů územního plánování,
  2. pořizuje územní plán a jeho změny a regulační plán pro území obce,
  3. pořizuje územně plánovací poklady (územně analytické podklady, územní studie),
  4. aktualizuje územně analytické podklady,
  5. vyhodnocuje územní plány a jejich změny pro území obce,
  6. pořizuje území plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
  7. pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
  8. je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
  9. je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
  10. podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
  11. prověřuje ve spolupráci s dotčenými obcemi urbanistické studie, územní generely a územní prognózy zpracované přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. a vkládá o nich data do evidence územně plánovací činnosti,
  12. zajišťuje úpravu územních plánů a regulačních plánů schválených po 1.7.1998 na žádost obce ve svém správním obvodu,
 2. vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu dle § 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů,
 3. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče ve stanoveném správním obvodě podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  1. se podílí na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
  2. zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady,
  3. uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
  4. usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
  5. koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
  6. vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.

 

Pro účely obecného stavebního úřadu je Tišnov rozdělen na tyto části:

 • část A: Černohorská, Dlouhá, Drbalova, Družstevní, Dřínová, Dvořáčkova, Formánkova, Hynka Bína, Jiráskova, K Čimperku, Králova, Kukýrna, Květnická, Lomnická, Na Honech, nám. 28. října, Nerudova, Osvobození, Parolkova, Polní, Riegrova (od nám Míru po křižovatku ulic Drbalova, Na Hrádku), Tyršova
 • část B: Bezručova, Brněnská (od Komenského nám. po Humpolku), Halouzkova, Janáčkova, Jirchářská, Jungmannova, Klášterská, Koráb, Kostelní, Koželužská, Mlýnská, Na Kopečku, Na Loukách, Pod Květnicí a Trmačov
 • část C: Alšova, Brněnská (úsek od samoobsluhy na Humpolce po křižovatku s ul. Dobrovského), Cáhlovská, Červený Mlýn, Dvořákova, Havlíčkova, Hornická (úsek od křižovatky s ul. Na Rybníčku po křižovatku s ul. Dobrovského), Hřbitovní, Husova, Hybešova, Chodníček, Karasova, Kvapilova, Máchova, Majorova, Na Hrádku, Na Mlékárně, Na Rybníčku, Riegrova (od nemocnice po křižovatku ulic Na Hrádku a Drbalova), Smetanova, Smíškova, Sv. Čecha, U Humpolky, U Střelnice, U Svratky, Vrchlického, Wágnerova, Za Krétou, Za Mlýnem
 • část D: Cihlářská, Brněnská (od křižovatky s Dobrovského směr Trnec), Dobrovského, Erbenova, Halasova, Hanákova, Hornická (od křižovatky s Dobrovského po Mánesovu), Horova, Hradčanská, Jamborova, Mahenova, Mánesova, Mrštíkova, Na Nové, Olbrachtova, Purkyňova, Revoluční, Těsnohlídkova, Trnec, U Lubě, U Pily

Rozdělení působnosti referentů:

 • Petra Cíková - Borovník, Deblín, Katov, Křižínkov, Kuřimské Jestřabí + Blahoňov, Kuřimská Nová Ves + Prosatín, Lubné, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Rojetín, Řikonín + Kutiny, Svatoslav, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Úsuší + Čížky, Vratislávka, Žďárec + Víckov + Ostrov, Tišnov (část D)
 • Ing. Dana Kratochvílová - Borač, Podolí, Kaly - Zahrada, Lomnička, Předklášteří, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov (část A)
 • Ivana Havlišová -Březina, Hradčany, Heroltice, Sentice, Vohančice, Železné, Tišnov (část C + Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov)
 • Ing. Jiří Votoupal - Černvír, Dolní Loučky + Střemchoví, Doubravník + Křižovice, Drahonín, Horní Loučky, Nedvědice + Pernštejn, Olší + Rakové + Klokočí +Litava, Pernštejnské Jestřabí - Maňová, Husle, Jilmoví, Skryje + Boudy, Tišnov (část B)
 • Soňa Matušková - Drásov, Malhostovice + Nuzířov, Skalička, Všechovice
 • stavební úřad Lomnice: Ing Ludmila Klepárníková (tel 549 450 169) - Běleč, Brumov, Bukovice, Hluboké Dvory, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osiky, Rašov, Rohozec, Strhaře, Synalov, Unín, Zhoř
 • stavební úřad Veverská Bítýška: (tel. 549 420 759) - Braníškov, Lažánky, Maršov

Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět