Informace k II. kolu volby prezidenta České republiky v roce 2018

Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Zeman Miloš Ing.    (v I. kole volby získal 38,56 % hlasů)

a

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.  (v I. kole volby získal 26,60 % hlasů)


Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky

Starosta města Tišnova podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a)  a § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e :

Druhé kolo volby  prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a v sobotu 27. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Místem konání volby:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost  v budově Mateřské školy Na Paloučku – Horova č.p. 960

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 198, 498, 800, 909, 916, 1600, 1890, Cihlářská – celá, Hanákova – celá, Hradčanská – celá, Jamborova – celá, Mahenova – celá, Mánesova – celá, Mrštíkova – celá, Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, Těsnohlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě – celá, U Pily – celá;

 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost  v budově restaurace Na Terase – Hornická č.p. 1698

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – celá, Halasova – celá, Hornická 950 - 953, 957, 1519 - 1530, 1698, Horova – celá;

 

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy Smíškova – Smíškova č.p. 840

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569, Chodníček – celá, Dobrovského – celá, Dvořákova – celá, Havlíčkova – celá, Hornická 468 - 471, 899 - 901,  Hřbitovní – celá, Husova – celá, Hybešova – celá, Hynka Bíma – celá, Kvapilova – celá, Máchova – celá, Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, Na Rybníčku – celá, Purkyňova – celá, Revoluční – celá, Riegrova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397, 425, 707,  Smetanova – celá, Smíškova – celá, U Humpolky 1862, Vrchlického – celá, Wagnerova – celá;

 

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Městského kulturního střediska Tišnov – Mlýnská č.p. 152

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 2 - 4, 6, 7, 9 - 11, 147 - 151, 153 – 159, 178, 185, 196, 231, 232, 234, 252, 260, 286, 325, 475, 792, 1710 – 1712, 1739, 1887, 1935, Cáhlovská – celá, Červený Mlýn – celá, Dvořáčkova – celá, Halouzkova – celá, Janáčkova – celá, Jungmannova – celá, Karasova – celá, Klášterská – celá, Koráb – celá, Kostelní – celá, Mlýnská – celá, Moukova – celá, Nádražní – celá,  Na Kopečku – celá, Na Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá, nám. Komenského – celá, nám. Míru – celá, Neumannova – celá, Ostrovec – celá, Pejškov – celý, Pod Květnicí – celá, Procházkova – celá, Ráboňova – celá, Radniční – celá, Trmačov – celá, U Humpolky – celá (kromě p. č. 1862), U Náhonu – celá, U Střelnice – celá, U Svratky – celá, U Tratě – celá, Za Krétou – celá, Za Mlýnem – celá z k.ú. Tišnov;

Čísla popisná větší než 1000 a menší než 1500 jsou domy z katastrálního území Předklášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří (zejména ul. Za Mlýnem).

 

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Gymnázia  Tišnov – Na Hrádku č.p. 20

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Bezručova – celá, Černohorská – celá, Drbalova – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – celá, Kukýrna – celá,  Květnická 821, 1610 - 1620, 1717 - 1724, 1944, Lomnická – celá, Na Hrádku – celá, nám. 28. října – celá, Nerudova – celá, Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 25, 270, 281, 310 - 312, 318, 321, 323, 324, 332, 431 - 435, 676, 677, 686, Sv. Čecha – celá, Tyršova – celá;

 

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy Tišnov – nám. 28. října č.p. 1708

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Dřínová – celá, Králova – celá (kromě p. č. 1742), Květnická 1621 - 1640, 1684, Osvobození – celá;

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově bývalé školy – Jamné č.p. 28

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Jamné;

 

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Kulturního domu – Hajánky č.p. 42

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Hajánky a Hájek;

 

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Centra sociálních služeb – Králova č.p. 1742

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Dlouhá – celá, Formánkova – celá, K Čimperku – celá, Králova 1742, Kuthanova – celá, Marie Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, Ranného – celá, Štěpánova – celá, Valova – celá.


Právo volit prezidenta České republiky má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den volby druhého kola volby dosáhne věku 18 let (narozeni nejpozději 27.1.2000) a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán do stálého seznamu voličů, případně na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Přenosná schránka

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, může volič předem požádat Městský úřad Tišnov, nebo ve dnech volby přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena.

Požádat o umožnění hlasování mimo volební místnost můžete předem na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru č.p. 346 (rohová budova vedle polikliniky), podatelna, Zdena Králová, tel.: 549 439 711, zdena.kralova@tisnov.cz.

Ve dnech II. kola volby prezidenta můžete kontaktovat Městský úřad Tišnov, tel.: 549 439 777, Váš požadavek bude předán příslušné okrskové volební komisi, případně můžete požádat přímo okrskovou volební komisi.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou barvy žluté a nebudou voličům předem doručovány, budou vydávány voličům přímo ve volební místnosti.

Ve volební místnosti, v prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

 

Voličské průkazy

O vydání voličského průkazu pro II. kolo volby prezidenta ČR je možné požádat následujícím způsobem:

 

Písemné podání žádosti

A) v listinné podobě

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v listinné podobě zaslat na adresu:

Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, evidence obyvatel - voličské průkazy, nám.Míru 346, Tišnov, 666 19

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.

Žádost musí být Městskému úřadu Tišnov doručena nejpozději 7 dnů přede dnem II.kola voleb tj. do 19. ledna 2018.

Vzor žádosti: www.tisnov.cz→VOLBY→Volba prezidenta České republiky 2018→Žádost o vydání voličského průkazu.

B) v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky:

ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat

Žádost musí být Městskému úřadu Tišnov doručena nejpozději 7 dnů přede dnem II.kola voleb tj. do 19. ledna 2018.

Vzor žádosti: www.tisnov.cz→VOLBY→Volba prezidenta České republiky 2018→Žádost o vydání voličského průkazu.

 

Osobní podání žádosti

O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin. Není vyžadováno předložení písemné podoby žádosti, neboť je s voličem po prokázání totožnosti sepsán úřední záznam o podání žádosti.

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou osobně požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, Tišnov, přízemí budovy úřadu:

Mgr. Jitka Hamerníková, č. kanceláře 117, tel.: 549 439 775, e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz


Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.


Další informace k volbám lze také získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na webových stránkách města Tišnova http://www.tisnov.cz/informace-k-volbam nebo přímo na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí: Ing. Dagmar Dvořáková, tel.: 549 439 774 nebo Mgr. Bc. Veronika Michnová, tel.: 549 439 777.

 

Ilustrační foto: denik.cz

Datum vytvoření: 26.1.2018 / Datum změny: 26.1.2018