Informace k rekonstrukci ulice Brněnská - pravidelně aktualizováno

Aktualizace 17.1.2018

Nyní probíhají práce také v místní části Trnec, konkrétně v ulicích Trnec a Mrštíkova. Práce jdou prozatím podle plánu. V nejbližších dnech bude silnice překopána v křižovatce ulic Trnec x U Pily a bude fyzicky neprůjezdná pro jakákoliv vozidla, vč. vozidel stavby. Důsledně upozorňujeme na zákaz vjezdu pro všechny vozidla.


Aktualizace 20.12.2017

Po dobu vánočních svátků nebudou prováděny stavební práce v ulici Brněnské. Vzhledem k tomu, že celá oblast je stavbou, nebude zde prováděna zimní údržba s výjimkou úklidu chodníků na ulici Brněnské a příjezdu do ulice Hanákova.


Aktualizace 15.12.2017

Na základě informace hlavního dodavatele stavby spol. EUROVIA CS, a.s. sdělujeme, že termíny prací pro rok 2018 budou následující:

Od 9.1.2018 - Uzavření ulice Mrštíkova, a to od křížení s ulicí Trnec po vjezd do areálu firmy RAPO.

Od 9.1.2018 - Uzavření křižovatky ulic Olbrachtova x Brněnská až po křižovatku ulic Trnec x U Pily.

Obě zmiňované uzavírky budou platit až do 18.2.2018. V uvedené době bude místní část Trnec přístupná motorovými vozidly pouze ze směru od Drásova.

Od 19.2.2018 - Úplná uzavírka silnice v úseku Drásov - Tišnov. Uzavírka proběhne v úseku mezi fotovoltaickou elektrárnou v Tišnově a mezi zemědělským areálem v Drásově.

Od 19.2.2018 - Uzavření druhé části ulice Mrštíkova, a to od vjezdu do areálu firmy RAPO po ulici Cihlářská.

Po dobu prací bude místní část Trnec přístupná pouze z křižovatky ulic Brněnská x Olbrachtova.

Průjezd vozidel záchranného systému zůstane i nadále zajištěn. Na případné změny se bude dodavatel snažit včas upozornit. Společnost EUROVIA CS, a.s. se tímto omlouvá za případné komplikace spojené s uzavírkami, ale bez omezení dopravy není možné plánované stavební práce zrealizovat.


Aktualizace 6.12.2017

Upozorňujeme řidiče, pracovníky firem a dodavatele, že ve dnech 11.12.2017 - 15.12.2017 bude zcela uzavřena křižovatka ulic Brněnská x Wagnerova. Tato křižovatka slouží jako příjezd nadměrných nákladních vozidel do ulic Wagnerova a Na Mlékárně. V uvedeném místě bude probíhat napojování nového vodovodu a vzhledem hloubce výkopu a bezpečnosti pracovníků není možné povolit žádným vozidlům průjezd stavbou.

Dále upozorňujeme obyvatele Tišnova, že od 8.1.2018 budou prováděny výkopové práce na křižovatce ulic Trnec x U Pily a Trnec x Mrštíkova. Po dobu provádění těchto prací by měl být příjezd do místní části Trnec umožněn pouze ve směru od městyse Drásov. Informace podrobně upřesníme začátkem roku 2018.


Aktualizace 22.11.2017

Od 27.11.2017 budou probíhat výkopové práce u jednotlivých domů v úseku křižovatek Brněnská x Dvořákova a Brněnská x Na Rybníčku. Majitelé domů budou informováni ze strany dodavatele vody, že budou zhotoveny nové vodovodní přípojky. V úseku křižovatek Horova - Mánesova dojde rovněž k pokládce vodovodního potrubí. Mezitím je pokládána nová kanalizace v úseku ulic Na Rybníčku a Horova. Vzhledem ke značné hloubce potrubí (5-6 metrů) je třeba postupovat velmi pomalu, zejména pak z důvodu bezpečnosti pracovníků stavby.

V průběhu prosince je v plánu zhotovení propoje vodovodu z ulice Brněnská do ulice Wagnerova. V době realizace prací nebude možné používat křižovatku Brněnská x Wagnerova a příjezd do lokality bude možný výhradně přes ulici Na Mlékárně. Zástupce firem sídlících na ulici Wagnerova a Na Mlékárně budeme o rozsahu a době prováděných prací informovat přibližně s týdenním předstihem.

Původně plánované pozastavení prací od poloviny prosince do začátku ledna se neuskuteční a práce budou probíhat nepřetržitě, pokud to klimatické podmínky dovolí. To znamená, že autobusová doprava bude i nadále vedena objízdnými trasami, tak jako doposud a autobusy se na ulici Brněnskou vrátí až po celkovém dokončení rekonstrukce.

Důsledně upozorňujeme řidiče, kteří si ulicí Brněnská zkracují cestu domů do okolních ulic, že v celém úseku platí zákaz vjezdu všech vozidel a v případě zjištění přestupku již bude policie postupovat nanejvýš důsledně. Povolení stavby k vjezdu se vztahuje výhradně na obyvatele ulic Brněnská, Hanákova a vozidla stavby!!!


Aktualizace 8.11.2017

Práce na rekonstrukci inženýrských sítí na ul. Brněnská probíhají dle sdělení zhotovitele podle plánu. V nejbližších dnech bude provedena tlaková zkouška nového vodovodu mezi ulicemi Na Rybníčku a Dvořákova a proběhnou přípravné práce na napojení jednotlivých pozemků. Koncem týdne budou zahájeny výkopové práce kvůli pokládání kanalizace v úseku mezi ulicemi Na Rybníčku - Horova. V polovině listopadu se připravují i výkopové práce i v úseku Jamborova - Pila.


Aktualizace 27.10.2017

S ohledem na aktuální vývoj situace rozhodl zhotovitel stavby o tom, že rekonstrukce komunikace Drásov - Tišnov bude zahájena až v roce 2018.


Aktualizace 25.10.2017

Dle aktuálních informací zhotovitele bude uzavírka silnice mezi Tišnovem a Drásovem zahájena až v měsíci prosinci 2017. Do té doby budou probíhat výhradně práce na přeložce inženýrských sítí a práce, které nebudou zasahovat do tělesa vozovky. Silnici je proto v měsíci listopadu možné užívat bez omezení. O termínu zahájení odsunuté uzavírky komunikace budeme informovat.


Aktualizováno 25.10.2017

Dopravní omezení v ulici Brněnská pro rozměrná nákladní vozidla

Upozorňujeme, že v rámci rekonstrukce ulice Brněnská bude od 26.10.2017 do 29.10.2017 umožněn vjezd rozměrných nákladních vozidel do ulice Wagnerova po trase ul. Na Rybníčku – Brněnská - Wagnerova.

V týdnu od 30.10.2017 do 3.11.2017 nelze těmto rozměrným nákladním vozidlům z důvodu realizace výkopu zajistit vjezd do ulice Wagnerova z ulice Brněnské.

Plánované práce (položení nového vodovodu) budou v těchto dnech probíhat v křižovatce ulic Brněnská x Wagnerova, a dle sdělení zhotovitele stavby budou maximálně urychleny, tak aby byl průjezd po ukončení prací možný v současném režimu.


Aktualizováno 24.10.2017

Z důvodu provádění rekonstrukce komunikace bude probíhat úplná uzavírka silnice č. II/379  mezi městem Tišnov a městysem Drásov, v termínu od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2018. Uzavírka proběhne v úseku mezi fotovoltaickou elektrárnou v Tišnově a mezi zemědělským areálem v Drásově.

Objízdné trasy budou vedeny přes obce Čebín, Hradčany a Předklášteří.

Investorem akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a zhotovitelem společnost Eurovia.

Pro informace o změnách autobusové dopravy sledujte vývěsky na zastávkách nebo web www.idsjmk.cz.


Aktualizováno 20.10.2017

Od neděle 15. 10. 2017 probíhá výluka v Tišnově na ulici Brněnská – silnice II/379 (v úseku mezi křižovatkou s ul. U Humpolky a Dvořákova a křižovatkou s ul. Olbrachtova).

Autobusy projíždějící v tomto úseku budou odkloněny náledovně:

Linky 153, 314, 330 a 331 pojedou mezi zastávkami Tišnov, Nádražní a Hradčany, žel.st. obousměrným odklonem po silnicích II/379 a II/385 ulicemi Červený mlýn, Za mlýnem a Olbrachtova a dále po své trase, čímž vynechají zastávku Tišnov, sídliště.
Na odklonové trase zastaví navíc na zastávce Tišnov, čerpací stanice.

Linka 311 pojede mezi zastávkami Tišnov, Nádražní a Tišnov, Trnec obousměrným odklonem po silnicích II/379, II/385 a III/38521 ulicemi Červený mlýn, Za mlýnem a Olbrachtova a dále po své trase, čímž vynechá zastávku Tišnov, sídliště. Na odklonové trase zastaví navíc na zastávce Tišnov, čerpací stanice.
Spoj 11 linky 335 nepojede v úseku mezi zastávkami Tišnov, sídliště a Tišnov, žel.st. (bude začínat až v zastávce Tišnov, žel.st.).

Spoje linek 153, 311, 330 a 331 jedoucí na Riegrovu obslouží zastávky Tišnov, žel.st a Tišnov, Riegrova v pořadí stanoveném platným jízdním řádem – tzn. linky 311, 330 a 331 pojedou od zastávky Tišnov, čerpací stanice ulicemi U Humpolky, Dvořákova, Riegrova k zastávce Tišnov, Riegrova a následně přes náměstí Míru k zastávce Tišnov,
žel.st. Spoj 30 linky 153 pojede ze zastávky Tišnov, čerpací stanice nejprve přes zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, žel.st a následně přes náměstí Míru k zastávce Tišnov, Riegrova.

Návaznosti mezi linkami 311 a 331 v zastávce Tišnov, sídliště budou přesunuty na zastávku Tišnov, žel.st.

Změna zastávek:
Tišnov, sídliště (v obou směrech): bez obsluhy;
Tišnov, čerpací stanice (v obou směrech): mimořádně obsluhována linkami 153, 311, 314, 330 a 331.

Zdroj: IDS JmK


Aktualizováno 12.10.2017

Na základě dotazů obyvatel z ulice Brněnská a Hanákova upřesňujeme následující informace.

Po dohodě se zhotovitelem stavby bude obyvatelům ulice Hanákova a Brněnská umožněn do uzavírky vjezd, přesto to nebude platit vždy a za všech okolností. Pokud budou zrovna v okolí konkrétních nemovitostí nebo na trase k nim probíhat stavební práce, bude nutné se této situaci aktuálně přizpůsobit. Přesný harmonogram prací pro konkrétní adresu nelze s ohledem na složitost a rozsah stavebních prací zpracovat. Zhotovitel i policie budou postupovat tak, aby maximálně vyšli obyvatelům těchto konkrétních ulic vstříc. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že v některé době bude z/do ulice umožněn pouze pěší přístup. Jsme přesvědčeni, že se omezení vjezdu pro vlastníky nemovitostí bude vztahovat pouze na malou část z plánované doby celkové uzavírky.

Práce budou zahájeny odstraňováním části povrchu v úseku ulic U Humpolky a Horova od 16.10.2017. Poté bude po levé straně ulice (ve směru ven z města) pokračováno výkopovými pracemi. 

Podle posledních informací jsou práce v okolí ulice Hanákova plánovány až koncem roku 2017.


Aktualizováno 10.10.2017

Důvodem uzavírky je zahájení II. fáze rekonstrukce ulice Brněnská (investor Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko), během níž budou vyměněny rozvody kanalizace a vodovod v několika úsecích. V rámci tohoto omezení se v lednu 2018 uzavírka a rekonstrukce sítí rozšíří také na ulici Mrštíkovu – podrobnější informace včas sdělíme. Z uvedených důvodů tedy dochází na základě žádosti zhotovitele stavby (EUROVIA CS, a.s.) k dopravnímu omezení, které potrvá do 30. dubna 2018.

Bezprostředně po této uzavírce bude však až do konce roku 2018 následovat další úplná uzavírka stejné komunikace z důvodu plánované výměny vozovky, chodníků a veřejného osvětlení, jejichž investory budou Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a Město Tišnov.

ZÁKAZY A OBJÍZDNÉ TRASY budou vyznačeny dopravními značkami před zahájením prací. Aktuální informace o průběhu stavby najdete vždy na webu města Tišnova (www.tisnov.cz). Důležité informace k dopravním omezením můžete do budoucna rovněž získávat přímo do svých telefonů nebo e-mailů přes systém Mobilní rozhlas (on-line registrace na tisnov.mobilnirozhlas.cz).

POVOLENKY KE VJEZDU NEBUDOU VYDÁVÁNY

Upozorňujeme řidiče všech vozidel, že z bezpečnostních důvodů a z důvodu zachování plynulosti plánovaných prací nebude zhotovitel stavby vydávat povolení pro vjezd do uzavřené oblasti. V situacích, kdy bude nezbytné mimořádně vjet do uzavřené oblasti, bude vjezd povolen výhradně vozidlům Integrovaného záchranného systému, zásobování a vozidlům, jejichž řidiči prokáží trvalý pobyt v uzavřené oblasti. Všichni ostatní účastníci silničního provozu jsou povinni dodržovat stanovené dopravní značení.

VÝLUKA AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

V uvedeném úseku dojde také k výluce autobusové dopravy linek IDS JmK. Cestující využívající autobusové linky, které dříve projížděly uvedeným úsekem, budou moci využívat např. zastávku Tišnov – Nádražní (u Penny Marketu). Provozovatel hromadné dopravy bude o organizaci dopravy informovat vývěskou na všech současných autobusových zastávkách a na internetu. I v tomto případě najdete po zveřejnění nplánovaných změn aktuální informace o dopravě na webu města Tišnova (www. tisnov.cz).

V této souvislosti upozorňujeme rovněž na skutečnost, že od listopadu 2017 dojde k úplné uzavírce silnice II/389 v úseku Tišnov – Drásov, která bude procházet celkovou rekonstrukcí. Informaci o této uzavírce doplníme, jakmile obdržíme podklady od investora – Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Prosíme všechny obyvatele, podnikatele, ale i návštěvníky dotčené lokality o trpělivost. Žádáme také o důsledné dodržování dopravního značení, které umožní provést plánované práce bezpečně a včas. Dopravní omezení jsou součástí každé takto rozsáhlé stavby. V tomto případě se jedná o mimořádně složitou investiční akci, na které se podílí celá řada investorů, a po níž mnozí občané města i jeho návštěvníci volali již desítky let. Věříme, že nepohodlí a omezení, se kterými se budeme muset v následujících měsících vyrovnat, vykompenzují kvalitní inženýrské sítě, tichá a bezpečná pozemní komunikace, nový chodník i moderní veřejné osvětlení.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Plakát k akci najdete v příloze

 


Aktualizováno 20.9.2017

V tuto chvíli probíhá uzavření smlouvy mezi dodavatelem další fáze stavby a Svazkem vodovodů a kanalizací. Zároveň se připravuje nová uzavírka komunikace na 1. polovinu října. Následně bude zahájena výměna vodovodu a kanalizace v již dříve opravovaném úseku, avšak na opačné straně vozovky. 


Aktualizováno 30.8.2017

Do konce měsíce srpna 2017 dojde k ukončení prací spojených s výměnou plynového potrubí a domovních plynových přípojek na ulici Brněnská. Dopravní omezení na ulici Brněnská tím následně na nějaký čas skončí.

V těchto dnech zároveň končí výběrové řízení Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na výběr zhotovitele II. fáze stavby a tou je výměna vodovodu. Výměna bude prozatím probíhat v tomtéž úseku jako doposud, pouze na opačné straně vozovky. Jelikož výběrové řízení nebylo dosud ukončeno, nelze nyní závazně sdělit datum zahájení prací, předpokládáme však, že by práce mohly být zahájeny přibližně do měsíce. 

Dočasné zjednosměrnění ulic Havlíčkova a Vrchlického bude prozatím zachováno.


Aktualizováno 5.8.2017

V rámci uzavírky dochází  od  5.  8.  2017 ke změně provozu v ulicích Havlíčkova a Vrchlického.  Jedná se o zavedení jednosměrného provozu v těchto ulicích, a to ve směru z ulice Dvořákova do ulice Havlíčkova a z ulice Na Rybníčku do ulice Vrchlického.  Věříme,  že tímto opatřením dojde ke zklidnění dopravní situace, která v důsledku úplné uzavírky ulice Brněnské v těchto ulicích nastala. Žádáme o důsledné dodržování tohoto dopravního značení.


Dne 29.6.2017 obdržel Městský úřad Tišnov žádost zhotovitele stavby o úplnou uzavírku ulice Brněnská v Tišnově. V ten samý den navrhované dopravní opatření odsouhlasil správce komunikace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a den předtím rovněž Krajské ředitelství Policie ČR.

Oznamujeme proto, že v termínu 10. 7. 2017 – 30. 8. 2017 bude realizována I. fáze rekonstrukce ulice Brněnská, která bude spočívat ve výměně plynovodu v úseku křižovatek ulic Na Rybníčku a U Humpolky.

Stavbu realizuje společnost MERTASTAV.

Jedná se o úplnou uzavírku, vyznačená objízdná trasa bude vedena:

  • po krajských silnicích č. III/38521 (ulice Olbrachtova), č. II/385 (ulice Hradčanská) a č. II/379 (ulice Červený Mlýn, Cáhlovská a U Humpolky),
  • pro vozidla jejichž výška přesahuje 3,9 m je objízdná trasa ve směru od městysu Drásov vedena po silnicích č. III/37913, č. II/385 a č. III/3771 přes obce Čebín, Hradčany a Předklášteří (ulice Komenského) a město Tišnov (ulice Nádražní),
  • pro vozidla jejichž výška přesahuje 3,6 m je objízdná trasa ve směru od obce Předklášteří vedena po silnici č. III/3771 ulicí Komenského (obec Předklášteří) a ulicí Nádražní (město Tišnov),
  • pro linkovou osobní dopravu vnitrostátní a vozidla s povolením stavby bude po silnici č. II/379 (ulice Brněnská) po celou dobu uzavírky umožněn průjezd uzavřeným úsekem.  

Nedojde tedy ke změně trasy autobusové dopravy. Ve výjimečných případech (zejména pro nákladní vozidla, která neprojedou pod viaduktem v ulici Na Mlékárně) lze požádat zhotovitele stavby o vydání povolení pro vjezd do uzavřené oblasti. O povolení je možné požádat na stavbě.

V příloze přikládáme schválené umístění přechodného dopravního značení, které by mělo být rozmístěno v době zahájení stavby. Rovněž zde najdete náhled leteckého snímku konkrétního místa uzavírky (červeně) s vyznačeným příjezdem do areálů přilehlých firem (např. KTS Ekologie, Sběrný dvůr, ELVEKO, Vodárenská akciová společnost a.s., apod.) ulicí Karasova a Na Mlékárně.

Prosíme všechny obyvatele a podnikatele z dotčené lokality o trpělivost. Žádáme také o důsledné dodržování dopravního značení, které umožní provést plánované práce bezpečně a včas. Dopravní omezení jsou součástí každé takto rozsáhlé stavby. Lze proto, v návaznosti na budoucí vývoj prací, očekávat případná další omezení, která budou v následujících měsících provázet tuto  rekonstrukci.

Na výměnu plynovodu by měla od září 2017 navazovat rekonstrukce kanalizace, o přesném termínu a rozsahu dopravních omezení budeme informovat ihned, jakmile budeme mít přesné informace.

Děkujeme za pochopení

Datum vytvoření: 30.6.2017 / Datum změny: 17.1.2018