Informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2018

Úvodem jednání schválili zastupitelé Výroční zprávu o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2017 a následně i Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov, který reaguje zejména na navýšení počtu strážníků a rozšíření pracovní doby na směnný provoz. Dále byl představen návrh obecně závazné vyhlášky - Stanovení školských obvodů mateřských škol. Pro účely přijímání do mateřských škol ve městě bude nově stanoven pouze jeden školský obvod, čímž dojde k možnosti rovnoměrného rozmístění dětí v jednotlivých školkách. Vyhláška byla po krátké prezentaci schválena. Zastupitelé následně diskutovali o dalším bodu, kterým bylo vzetí na vědomí Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III - lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech. Součástí projednávaného bodu byly dotazy a návrhy na další možné využití území ze strany veřejnosti i zastupitelů. Součástí zmiňovaného území bude i plánovaná výstavba nové mateřské školy, jejíž výstavbu je třeba co nejdříve začít připravovat. Součástí projednávání byla i celá řada majetkoprávních záležitostí spojených s převodem nemovitostí. Představeny byly i nové Stanovy Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Starosta Jiří Dospíšil přitom informoval zastupitelstvo o svém stanovisku k výstavbě svazkové školky v obci Železné.  V závěru jednání vzali zastupitelé na vědomí zápisy z jednání osadních výborů a také z Výboru kontrolního města Tišnova a Zprávu o činnosti Rady města Tišnova ke dni 29.1.2018.

Další informace budou zveřejněny obvyklým způsobem formou ověřeného zápisu.

Datum vytvoření: 12.2.2018 / Datum změny: 12.2.2018