Informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2018

Dne 16.4.2018 se v zasedací místnosti radnice uskutečnilo zasedání Zastupitelstva města Tišnova. Hned v úvodu jednání vzali zastupitelé na vědomí hned několik zpráv o činnosti, konkrétně Zprávu o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2017, Zprávu o kultuře za rok 2017, Zprávu o sportu za rok 2017, Zprávu o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2017, Zprávu o činnosti Centra sociálních služeb za rok 2017, Zprávu o průběhu investičních akcí v roce 2018 (stav k 31.3.2018) a Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova za rok 2017 nebo také Zprávu o komunálních službách za rok 2017. Během projednávání těchto zpráv byli zastupitelé seznámeni s činností úřadu, spolků nebo příspěvkových organizací a od jednotlivých zastupitelů zazněla také řada pochval k dosavadní činnosti směrem k vedení a pracovníkům těchto institucí.

V další části jednání schválili zastupitelé návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděním, využívání a odstraňování komunálních odpadů a rovněž návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.3/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 11/2017, o nočním klidu. V ní bylo doplněno několik akcí, které jsou pořádány zejména v II. pololetí roku 2018 a u kterých je posunuta doba začátku nočního klidu.

Zastupitelstvu byl předložen návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města nad 50 tisíc korun v dotačních programech Sport a tělovýchova, Ostatní zájmová činnost, Prorodinné aktivity, Kultura a Volnočasové aktivity. Všechny předložené návrhy byly schváleny. V rámci mimořádné žádosti byla poskytnuta rovněž dotace TJ Sokol Tišnov na akci Všesokolský slet.

I na tomto jednání se zastupitelstvo zabývalo několika majetkovým převody, např. směnou pozemků v rámci parku pod kostelem, smlouvou o nájmu nebytových prostor mezi městem Tišnov a spolkem Junák nebo také prodejem budov bez č.p. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762. Všechny předložené materiály byly schváleny.

Dále byla pojmenována nově vzniklé ulice v Tišnově (mezi kruhovým objezdem u nádraží a ul. Klášterská). Jedná se o úsek, kde bývala donedávna odstavná plocha pro parkování a před dvěma lety zde vznikla hlavní komunikace mezi Tišnovem a Předklášteřím. Ulice byla zejména kvůli územní návaznosti pojmenována Klášterská.

V další části jednání byli zastupitelé seznámeni s reakcí náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna na dopisy, ve kterých byli požádání o vysvětlení dopadů případného odsunu brněnského hlavního nádraží do nové lokality u řeky. Schválen byl i Etický kodex člena Zastupitelstva města Tišnova.

Na závěr bylo vzato na vědomí několik zápisů z výborů Zastupitelstva města Tišnova a také Zpráva o činnosti Rady města Tišnova.

Zápis z jednání bude zveřejněn na obvyklém místě ihned po jeho ověření.

 

Datum vytvoření: 16.4.2018 / Datum změny: 16.4.2018