Městys Nedvědice

Platná ÚPD

Územní plán Nedvědice

Územní plán Nedvědice nabyl účinnosti 1. 7. 2015.

Zpracovatel:

STUDIO P (Ing. arch. Jan Psota)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Nedvědice

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Datum vytvoření: 23.6.2015 / Datum změny: 20.4.2017