Obecné informace

Město Tišnov, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“),

tímto

v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného nařízení.

 

Správce osobních údajů:
Město Tišnov
se sídlem náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 002 82 707

 

Kontaktní údaje správce:
Mgr. Iva Dvořáčková
telefon: 549 439 712
e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

 

Kontaktní údaje pověřence:
Mgr. Kateřina Trtílková
telefon: 549 439 713
e-mail: katerina.trtilkova@tisnov.cz

 

Účel zpracování:

 • zabezpečení úkolů veřejné správy v rámci úřední činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Tišnov, konkrétními zaměstnanci Městského úřadu Tišnov dle svěřených agend.

Právní základ zpracování:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (fyzická osoba).

Příjemci osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje mohou být v souvislosti s výkonem úřední činnosti předány jinému správnímu orgánu, a to na základě zákona či jiných právních předpisů.

 

Informace správce osobních údajů:

 • Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu stanovenou zákonem nebo jiným právním předpisem. 
 • Každý subjekt údajů (fyzická osoba)
  • má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím;
  • má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné;
  • má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením;
  • má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením;
  • právo na přenositelnost údajů – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci;
  • má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;
  • má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného subjektu (fyzické osoby) týkají.