Odbor finanční

v samostatné působnosti:

 1. zajišťuje vedení účetnictví města včetně organizačních složek města v souladu s příslušnými právními předpisy, převážně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
  1. komplexní účetní práce včetně zpracování účetních výkazů města,
  2. provádění platebního zúčtovacího styku města,
  3. vedení evidence majetku města v souladu s účetní evidencí,
  4. zajišťuje a provádí inventarizaci majetku a závazků města a zpracování podkladů pro inventarizaci a likvidaci majetku města,
  5. výplatu náhrad za pracovní cesty,
  6. zpracování a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty, dani z nabytí movité věci ,dani silniční a dani z nemovitosti,
  7. provádění fakturace,
  8. vedení pokladní agendy města,
  9. vedení evidence pohledávek a závazků města,
  10. vymáhání pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti a předkládání návrhů orgánům města ve věcech těchto pohledávek,
  11. výplatu peněžních darů a dotací schválených orgány města,
  12. sledování finančních vztahů se státem a krajem, dobrovolnými svazky obcí a dalšími subjekty,
  13. hospodaření s peněžními fondy města v rámci stanovených podmínek,
  14. metodickou pomoc při vedení účetnictví u příspěvkových organizací zřízených městem,
  15. komplexní mzdovou agendu včetně agendy nemocenských dávek a nemocenského pojištění zaměstnanců městského úřadu, zaměstnanců nezařazených do městského úřadu a členů zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města,
  16. zpracování evidence pojistného na sociální pojištění, důchodového a zdravotního pojištění zaměstnanců města,
  17. roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
  18. zpracování statistických výkazů týkajících se pracovní náplně finančního odboru,
  19. zpracování vnitroorganizačních směrnic v oblasti vedení účetnictví a daní,
  20. provádění inventarizace a vyúčtování pokutových bloků,
 2. sestavuje a sleduje rozpočet města a předkládá požadované materiály k projednání a schválení orgánům města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a to zejména:
  1. zpracovává rozpočtový výhled a návrh rozpočtu,
  2. informuje orgány města o plnění rozpočtu a navrhuje rozpočtová opatření,
  3. zpracovává závěrečný účet města,
 3. na úseku finančního managementu analyzuje finanční situaci města, a to zejména:
  1. optimalizuje využití bankovních služeb města,
  2. předkládá návrhy orgánům města na optimální využívání finančních prostředků města,
  3. vede evidenci smluv s finančními institucemi,
 4. vykonává funkci tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva města Tišnova;

v přenesené působnosti:

 1. zabezpečuje výběr a správu místních poplatků města dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných obecně závazných vyhlášek města - ze psů, z ubytovací kapacity a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 2. zajišťuje agendu evidence a vymáhání pohledávek vyplývajících z přenesené působnosti města dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 3. vykonává funkci správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů při vymáhání peněžitých pohledávek města,
 4. zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění (např. provádění cenové kontroly, ukládání, vybírání a vymáhání pokut za porušení cenových předpisů).
Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 6.10.2015