Odbor investic a projektové podpory

v samostatné působnosti:

 1. plní úkoly v působnosti obcí podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
 2. spolupracuje při přípravě rozvojových projektů ORP,
 3. spolupracuje při zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace v souladu se strategickým plánem rozvoje města,
 4. zpracovává podklady pro rozpočtový výhled města a akční plán města,
 5. zpracovává návrh ročního plánu investičních akcí města a spolupracuje s finančním odborem na finančním zajištění investičních akcí města,
 6. připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města (např. příprava projektové dokumentace, jednání s vlastníky pozemků, dotčenými orgány a investory, příprava smluv, žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrská činnost, stavební dozor, žádosti o kolaudaci, předání dokončené investice správci nebo uživateli, příprava návrhů pro rozhodování orgánů města),
 7. zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb ve vlastnictví města do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města,
 8. zastupuje město Tišnov v územním a stavebním řízení jako investor,
 9. zabezpečuje zpracování zadávacích podmínek a průběh veřejných zakázek města v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,
 10. odpovídá za řádnou evidenci a archivaci veřejných zakázek,
 11. organizuje a zabezpečuje generální opravy a rekonstrukce objektů města,
 12. aktivně vyhledává dotační tituly a předkládá možnosti využití těchto dotací příslušným garantům,
 13. odpovídá za zpracování dotačních žádostí a v případě zpracování dotace externím subjektem komunikuje s dodavatelem a je kontaktní osobou za město,
 14. spolupracuje při vyhledávání dotačních titulů pro příspěvkové organizace města, neziskové organizace, občanská sdružení a obce ORP,
 15. odpovídá za řádné čerpání dotací včetně zpracování žádostí o platbu,
 16. provádí monitoring dotací včetně závěrečného vyhodnocení projektů,
 17. spolupracuje při kontrolách čerpání dotací dotačními a kontrolními orgány,
 18. odpovídá za řádnou evidenci a archivaci dotací,
 19. na základě pověření od příslušného garanta zpracovává projektový záměr dle Metodiky pro řízení projektů,
 20. dohlíží nad dodržováním Metodiky pro řízení projektů,
 21. provádí změny a aktualizace Metodiky pro řízení projektů,
 22. zabezpečuje metodickou pomoc vedoucím projektů,
 23. vypracovává stanoviska projektové kanceláře k realizovaným projektům
 24. vykonává funkci tajemníka Výboru pro strategické plánování a rozvoj města.
Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 6.10.2015