Odbor správy majetku a komunálních služeb

v samostatné působnosti:

 1. vyjadřuje se k prodeji, směně či nákupu pozemků města, k dělení či scelování pozemků a ke změně druhu pozemků na území města,
 2. zabezpečuje činnosti spojené s mapováním obecního majetku (historický majetek města) včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí,
 3. na úseku majetkoprávním zabezpečuje přípravu majetkoprávních smluv města, vede evidenci uzavřených majetkoprávních smluv města a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování,
 4. zpracovává podklady k vyhotovení majetkoprávních smluv města a pro znalecké oceňování nemovitého majetku města, ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem a zabezpečuje nabývací tituly k nemovitostem města,
 5. realizuje zápis dokončených nemovitých investic do katastru nemovitostí,
 6. na úseku bytů vede evidenci bytů v majetku Města Tišnova a postupuje podle Pravidel k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytu v majetku města Tišnova; zajišťuje souhlas rady města s přechodem nájmu bytů dle občanského zákoníku; předkládá radě města návrhy na úpravu výše nájemného, sleduje placení nájemného, podává žaloby na vyklizení bytu, výkony rozhodnutí vyklizením bytu a na dlužné částky, organizuje, zabezpečuje a provádí prodej bytů ve vlastnictví města Tišnova,
 7. vykonává funkci tajemníků Komisí majetkové a bytové Rady města Tišnova,
 8. zabezpečuje a vede agendu pojištění majetku města (pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu),
 9. spravuje a smluvně zajišťuje veškeré dodávky energií pro město Tišnov a příspěvkové org.,
 10. na úseku bytů a nebytových prostor dále zabezpečuje:
  1. údržbu, revize a opravy nemovitého majetku města, včetně oprav kulturních památek,
  2. provoz, údržbu a opravy Letního tábora Brumov a koupaliště Tišnov,
  3. správu nemovitého majetku města a kontrolu správy nemovitého majetku města, kterou vykonávají jiné právní subjekty,
 11. plní úkoly obce podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; zejména zajišťuje opravy, údržbu a čištění dešťových vpustí,
 12. zabezpečuje údržbu a správu veřejného osvětlení, vánoční výzdobu města, vede pasport veřejného osvětlení,
 13. zabezpečuje správu kamerového systému města Tišnova,
 14. zabezpečuje správu a údržbu ozvučovacího systému náměstí Míru ve městě Tišnově,
 15. vydává povolení k vjezdu vozidel na pozemní komunikace, na které lze vjet pouze s povolením úřadu,
 16. zabezpečuje opravy a údržbu místních komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), v této oblasti dále:
  1. vede pasport místních komunikací a pasport dopravního značení,
  2. zajišťuje likvidaci autovraků, instalaci dopravního značení,
  3. kontroluje sjízdnost a schůdnost místních komunikací v zimním období,
  4. kontroluje pořádek a zjišťuje závady ve stavu komunikací a dalších veřejných prostranství ve vlastnictví města Tišnova, jakož i závady v dopravním a informačním značení,
  5. navrhuje Plán zimní údržby,
 17. zajišťuje údržbu veřejné zeleně (travnatých ploch, keřů a stromů), navrhuje a realizuje sadové úpravy, zajišťuje prodej palivového dřeva z údržby veřejné zeleně,
 18. spravuje databázi inventarizace stromů v majetku města včetně její aktualizace, realizuje opatření plynoucí z plánu péče o stromy,
 19. zabezpečuje úkoly obce podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména vede přehled pozemků, vhodných k náhradní výsadbě,
 20. vydává stanoviska účastníka řízení k územním a stavebním řízením za město Tišnov,
 21. zajišťuje opravy a údržbu dětských hřišť a pískovišť ve městě dle EN ČSN 1176 a 1177 s ohledem na platné hygienické předpisy,
 22. zajišťuje správu a údržbu městských studní,
 23. zajišťuje údržbu naučných stezek, nákup, instalaci a údržbu mobiliáře,
 24. zajišťuje úklid veřejného prostranství,
 25. zabezpečuje na základě pokynů Rady města Tišnova úkoly vyplývajících ze zřizovatelské funkce k organizačním složkám města Tišnova, "Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnov" a „Úklid a údržba města Tišnova“,
 26. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících pro město ze zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
  1. zajišťuje výběr dodavatele k realizaci činností v odpadovém hospodářství,
  2. smluvně zajišťuje spolupráci s akreditovanou obalovou společností,
  3. smluvně zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení,
 27. spolupracuje při organizaci dopravní obslužnosti regionu,
 28. zabezpečuje úkoly obce a obecního úřadu podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
 29. zabezpečuje správu hřbitovů a povinnosti vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 30. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících pro město ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
 31. zajišťuje plnění povinností vyplývajících pro město ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 32. organizuje Tišnovské trhy, zajišťuje prodejce a technické zázemí trhů i slavností,
 33. provádí inventarizaci majetku města na úseku stanoveném vnitřní směrnicí města,
 34. ve výše uvedených oblastech působnosti zajišťuje včasné informování občanů a osvětu,
 35. spolupracuje s občanskými sdruženími či organizacemi města na technickém zajištění kulturních, sportovních a jiných společenských akcích,
 36. v souladu s usnesením Rady města Tišnova č. 3/2015 konané dne 4.2.2015 je svěřeno odboru rozhodování o uzavírání těchto smluv:
  1. nájemní smlouva na pronájem bytů v délce trvání do 3 měsíců
  2. nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce v délce trvání do 30 dní
  3. smlouva o nájmu hrobového místa, schránky v kolumbáriu a plochy pro vsyp/rozptyl na pohřebištích v Tišnově
  4. smlouva o nájmu zařízení pro nabídku a prodej zboží mimo provozovnu (prodejní stánek)
  5. smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie mezi městem Tišnov a společností E.ON Energie, a.s., IČ: 25733591, se sídlem v Českých Budějovicích na dobu nezbytně nutnou mezi pronájmy bytů
  6. veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení ve smyslu § 78a a § 116 stavebního zákona
  7. smlouva o nájmu směrových zařízení (reklamních zařízení)

v přenesené působnosti:

 1. vydává výpisy z katastru nemovitostí a kopie katastrálních map, jako výstupy z Informačního systému veřejné správy, podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. zabezpečuje dodržování platné právní úpravy o státním znaku a státní vlajce dle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státní symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje vyvěšování státní vlajky,
 3. vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu na úseku místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušné obecně závazné vyhlášky města,
 4. v působnosti obecního úřadu provádí kontroly nakládání s odpady fyzickými osobami a plnění povinností právnickými a podnikajícími fyzickými osobami podle zákona o odpadech,
 5. vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu územní působnosti města, podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 6.10.2015