Otázky a odpovědi

Rekonstrukce Brněnské - Náhrada škody způsobené stavbou rezidentům

Jméno a příjmení: 
Pavel Zahradník
Dobrý den, absurdní situace při rekonstrukci ulice Brněnská stále pokračuje, jen za poslední 2 týdny kolem naší nemovitosti provedli pracovníci 7x výkop ve vozovce ve stejném místě, dovnitř buď něco uložili nebo ne a druhý den vše zasypali a na povrchu přejeli parním válcem. Takto probíhají práce stále dokola. Od poloviny srpna je nám znemožněn vjezd do vlastní garáže a její užívání, neustálé otřesy při přejezdu těžké techniky a zejména parního válce naprosto narušují běžný chod domácnosti a možnost odpočinku alespoň od věčného prachu, hluku a otřesů síly několika stupňů Richterovy škály. Ani v sobotu a v neděli nemáme klid, zaměstnanci záhadným způsobem pracují vždy od 7 do 9 hod., potom od 12 do 14 hod. a nejvyšší intenzitu vykazují od 17 do 19 hod. Mezi tím odpočívají. Skáče nám doslova celý dům i přilehlý pozemek, padají předměty, otevírají se dveře skříní,vypadává ven nádobí, talíře, hrnky a sklenice. Nemůžeme mít stále všechno do 31.10. 2019, kdy nám slibujete konec atrakce, uloženo v krabicích jako při stěhování. Už se tu vůbec nedá normálně žít. Na koho se prosím máme obracet s náhradou škody za rozbité vybavení domácnosti? Uvažujete o dočasném zrušení daně z nemovitostí pro osoby přímo zasažené rekonstrukcí, která nám znemožňuje jejich řádné užívání? Děkuji za pomoc a odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

mrzí mě, že jste takovým způsobem zasaženi rekonstrukcí ulice Brněnské. Uznávám, že akce již probíhá nepřiměřeně dlouhou dobu a že část prodlev v provádění prací byla rovněž zbytečná. Proto jsme iniciovali zásadní změnu komunikace s dodavatelem i investorem. Harmonogram prací je nyní plněn a objednatel i zhotovitel nás ujišťují, že do prosince 2018 bude ulice Brněnská alespoň pro její obyvatele sjízdná po novém povrchu. Všechny práce vč. chodníků , zeleně a cyklostezky pak budou ukončeny do května 2019, tedy nikoliv až za rok, jak uvádíte vy. Je však třeba říct na rovinu, že za provádění stavby odpovídá zhotovitel, kterým je spol. Eurovia CS a.s. Bohužel zemní práce nejdou při žádné podobné stavbě provádět bez hluku a vibrací, stejně tak provádění jen v pracovní dny prodlouží nutně dobu dokončení. Pokud Vám vznikla v souvislosti se stavbou průkazná škoda, je třeba se obrátit na toho, kdo tuto škodu způsobil a řešit s ním popř. pojistnou událost.

Děkuji za pochopení

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
1.10.2018

Nesmyslná a nebezpečná změna dopravního značení na křižovatce Dvořákova - Na Humpolce - Brněnská

Jméno a příjmení: 
Kytner, Václav
Dobrý den, není mi jasné, KDO?, jakou kompetencí a kvalifikací, rozhodl o změně značení v křižovatce Dvořákova-Brněnská-Na Humpolce. Touto změnou se totiž z již původně nebezpečné křižovatky, stal úsek ještě mnohonásobně problematičtější! Řidiči, kteří jedou po nově vyznačené hlavní ulici (Dvořákova-Na Humpolce / příp. naopak) v křižovatce vůbec nebrzdí. Nemají totiž důvod - jsou z logiky věci na hlavní ulici. Součástí této křižovatky je však dlouhý přechod pro chodce. Přejít po něm BEZPEČNĚ je v tuto chvíli absolutně nemožné. To stejné platí při výjezdu z ulice Brněnská na ulici Dvořákovu. Předem děkuji za odstranění této nesmyslné a nebezpečné změny a prosím o navrácení původního dopravního značení. S pozdravem a přáním pěkného dne Václav Kytner
Odpověď: 

Dobrý den,

stanovení přechodné úpravy dopravního značení předchází již schválenému dopravnímu značení Policií ČR, které bude i do budoucna zachováno po rekonstrukci ulice Brněnské. Touto změnou bylo reagováno na dlouhodobé podněty ze strany občanů, kteří poukazovali na nerespektování „původního“ značení  hlavní silnice při uzavírce ul. Brněnské.

Po dohodě s vlastníkem komunikace SÚS JmK a Policií ČR bylo přistoupeno na změnu dopravního značení, které umožňuje zvýšit plynulost hlavního tahu ulic Dvořákova a U Humpolky a jasně stanovuje přednosti v jízdě dopravním značením. Podle našeho názoru je uvedené značení dostatečné a přehledné.

Renata Korčeková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
1.10.2018

Pálení ohně

Jméno a příjmení: 
-------------
Dobrý den, mohu se zeptat jak je to v Tišnově s pálením listí a jiného odpadu ze zahrady u hřbitova? Na koho se obrátit když dým obtěžuje?? děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,
pálení na otevřených ohništích v zahradách není v Tišnově omezeno obecně závaznou vyhláškou. V otevřeném ohništi lze dle příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než uvedené.

Zákon o odpadech stanoví, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Fyzické osoby nepodnikající jsou povinny odkládat komunální odpad na místa k tomu určená, a to dle obecně závazné vyhlášky. Občané Tišnova mají možnost bioodpad ze zahrad předávat na sběrném dvoře, využít nádob na bioodpad nebo především a ideálně kompostovat na vlastních zahradách. Ti, kteří ještě nevyužili možnosti získat kompostér zdarma z dotačních prostředků na podporu předcházení vzniku odpadu, si mohou kompostér vyzvednout na sběrném dvoře.

V první fázi, v rámci snahy o trvale dobré sousedské vztahy, lze především doporučit pokusit se o domluvu, která bývá ve většině případů nejúčinnějším řešením vzniklé situace. V případě, že se nedohodnete, lze vyvolat občanskoprávní spor.

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
18.9.2018

Veřejné osvětlní na ulici Brněnská, Jamborova

Jméno a příjmení: 
Renta Pilna
Dobrý den, již několikátý den nesvítí ani jedno veřejné osvětlení na ulici Brněnská, na ulici Jamborova. Je to dost nebezpečné ve večerních hodinách se pohybovat po neupraveném, rekonstruovaném chodníku na celé ul. Brněnská je nebezpečné a nepříjemné. Již jsem si vymkla kotník na nerovném chodníku. Kdo mi nahradí bolestné... :-( Na celé ulici Jamborova 924..... nesvítí ani jedno světlo. Žádám o co nejdříve opravu osvětlení. Děkuji Pilná
Odpověď: 

Dobrý den paní Pilná,

nefunkčnost osvětlení byla způsobena závadou na stávajícím vedení na ulici Brněnská. Tato byla opravena dne 17.9.2018. Je třeba uvést, že ulice Brněnská prochází celkovou rekonstrukcí a proto nelze vyloučit, že dočasné výpadky veřejného osvětlení se mohou po dobu rekonstrukce opakovat. 

Renata Korčeková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
18.9.2018

Komunální volby - cizinci s trvalým pobytem

Jméno a příjmení: 
Petr
Dobrý den, rád bych se zúčastnil komunálních voleb. Mám trvalý pobyt, ale zatím ne české občanství. Nalezl jsem, že je nutné podat: žádost o zapsání do seznamu voličů. Je možné někde najít bližší informace? Formulář, případně komu, kde a do kdy odevzdat? Případně, zda-li stačí elektronicky? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

v souladu s ust. § 4 odst. 1 zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je voličem i občan jiného členského státu Evropské unie pokud je zapsán na základě své dřívější žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud není volič v dodatku stálého seznamu voličů zatím zapsán, má možnost požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Žádost lze podat osobně nebo písemně a musí z ní být patrno, že se volič domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů.

V případě osobní žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní průkaz, identifikační průkaz domovského státu, doklad o pobytu na území ČR- průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo potvrzení o přechodném pobytu na území ČR) a o žádosti bude učiněn obecním úřadem záznam.

Voliči cizinci s trvalým pobytem nebo registrovaným přechodným pobytem v Tišnově, kteří dosud nejsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů mohou o zápis požádat:

Písemně: Městský úřad Tišnov Odbor správních a vnitřních věcí – evidence obyvatel nám. Míru 346 666 19 Tišnov Vzor písemné žádosti: http://www.tisnov.cz/urad/informace-k-volbam

Osobně: Městský úřad Tišnov Odbor správních a vnitřních věcí – evidence obyvatel Mgr. Jitka Hamerníková, přízemí budovy, kancelář č. 117 nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Písemná žádost i osobní podání žádosti musí proběhnout do středy 03.10.2018 do 16.00 hod.

S pozdravem

Ing. Dagmar Dvořáková

vedoucí, Odbor správních a vnitřních věcí
 

Datum odpovědi: 
18.9.2018

Sběrný dvůr ul.Wagnerova otvírací doba?

Jméno a příjmení: 
Tomáš Klíma
Dobrý den, zajímala by mě otvírací doba sběrného dvora kam bych potřeboval odvézt televizní obrazovku/sklo/ a jiný nebezpečný odpad např. olej motorový či fritovací,protože bydlím v obci Hradčany kde tento odpad nelze kam odvézt je domluveno smlouvou o odpadech,že občané této obce mohou odpad odvážet do Tišnova na ul. Wagnerovou 1543 a není jak zjistit tel. číslo tak vás žádám o podrobnější info a otvírací době vašeho sběrného dvora a firmy KTS Ekologie s.r.o. děkuji p.Klíma T.
Odpověď: 

Všechny informace jsou k dohledání na webu města. http://www.tisnov.cz/sberny-dvur-mesta-tisnov

 

Datum odpovědi: 
17.9.2018

Změna dopravního značení

Jméno a příjmení: 
David Vávra
Dobrý den, mám dotaz ke změně dopravního značení na křižovatce ulic Brněnská a Dvořákova. Město na oficiálním facebookovém profilu uvedlo: "Nejedná se o změnu kosmetickou ani neuváženou, ale zcela promyšlenou, neboť toto dopravní značení již bude do budoucna v této křižovatce zachováno. Dále upozorňujeme, že to nevymysleli úředníci z Tišnova, ale pracovníci Správy a údržby silnic, jimž celá komunikace patří." Můžete prosím sdělit důvody změny dopravního značení? I když se jedná o změnu promyšlenou, opatření obecné povahy, které přechodnou úpravu dopravního značení stanovilo (http://www.tisnov.cz/system/files/uredni-deska/25140_2018_spu_eurovia_cs_tisnov_brnenska_dvorakova.pdf), neobsahuje žádné konktréní důvody, proč ke změně došlo. Za odpověď předem děkuji, David Vávra
Odpověď: 

Dobrý den,

stanovení přechodné úpravy DZ předchází již zmiňovanému a schválenému DZ, které bude zachováno po rekonstrukci ulice Brněnské. Dále bylo touto změnou reagováno na řadu podnětů ze strany občanů, kteří poukazovali na nevyužitelnost hlavní silnice při stávající uzavírce a hlavně nerespektování tohoto stávajícího značení. Proto bylo po konzultaci s vlastníkem komunikace SÚS JmK a PČR přistoupeno již v tuto chvíli na změnu DZ, které umožňuje plynulost hlavního tahu ulic Dvořákova x U Humpolky a jasně stanovuje přednosti v jízdě dopravním značením P6.

Renata Korčeková, referent OSMKS

Datum odpovědi: 
12.9.2018

Nádraží - WC

Jméno a příjmení: 
Hana Zavřelová
Dobrý den, není možné aby mimo otevírací dobu bufetu byl klíč od wc k dispozici třeba na pokladně? Na veřejné wc je to od nádraží poměrně daleko. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

tato budova je ve vlastnictví Správy železničních a dopravních cest. Je pouze na jejich zvážení, jaký režim provozu WC ve svém objektu zvolí. Při nejbližší příležitosti je můžeme požádat, aby zvážili rozšíření provozu WC, je to však pouze na jejich rozhodnutí.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
12.9.2018

nepořádek ve městě

Jméno a příjmení: 
Rachůnková Jana
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by nebylo dobré uvažovat o investici více peněz do úklidu města, protože takový nepořádek všude,kam se člověk podívá, se jen tak nevidí, at už jsou to rekonstruované ulice, kde jen spousta plastových lahví, plechovek, kelímků od kávy, i tudy lidi prochází, kolem vody hrůza, v parcích u každé lavičky,( u kostela jsme byli v parku druhý den po otevření a všude láhve, nedopalky a na prostředku chodníku psí exkrementy), kolem škol je to přímo smetiště,( ikdyž tam je jasné, kdo to dělá, a měl by si to po sobě i uklidit že), je sice hezké, že sečete pravidleně travnaté plochy po městě,ale že po sečení sou plné trávníky odpadků, to už pracovníci nevidí?.ono ten skvělý stroj kterým tu posečenou trávu rozfoukají po chodnících a silnicích vlastně dělá taky spíš nepořádek, shrabat nebo zamést by bylo účinější........takový problém vzít rukavice a pytel a posbírat to, když je jich tam na malém úseku tolik? a stejně tak dělníci pracující na rekonstrukcích ulic? to nemají mistra nebo stavbyvedoucího, který by na to dohlédl?.a opravdu perla je, když vidím maminky s kočárky s malýma dětma, které jdou na procházku nebo na dětské hřiště a sami sbírají odpadky............myslím, že čisté a upravené město je důležitější než některé jiné projekty, do kterých jde spousta peněz, aby se zde lidem líbilo a hezky žilo.
Odpověď: 

Dobý den, paní Rachůnková,

děkujeme za Vaše podněty, z výčtu lze předpokládat, že jste podněty shromáždila za delší časový úsek, neboť po jednorázové prohlídce města s Vámi pocity sdílet nemohu. Tak jako v letošním roce budeme nadále usilovat o ještě častější a kvalitnější úklid města, aby nemuselo být užíváno přehnané „všude“. Již nyní se snažíme v širším středu o denní úklid, na některých místech v centru 2x denně a ostatní místa ve městě navštíví naši pracovníci několikrát do týdne. Bohužel se stává, že do hodiny po úklidu zásah již nepoznáte. Proto byl posílen úklid i v odpoledních hodinách a na inkriminovaných místech pomáhají na dohodu s úklidem občané, kterým záleží na čistotě města. Proto můžete i na dětském hřišti potkat maminku, která zde provádí úklid. Osobně nemám žádný problém sebrat při procházce městem nějaký odpadek a nevidím v tom nic podivného. Vězte, že to dělá v Tišnově mnoho občanů zcela automaticky, jelikož jim na svém okolí záleží, nejsou lhostejní a chtějí se podílet společně na pořádku kolem nás. Velký dík!

Sečení travnatých ploch mulčováním je běžně používanou technologií při sečení, na části ploch probíhá i sečení se sběrem. Ponechání organické hmoty na ploše při mulčování není nic špatného, ba naopak.

Děkuji za Váš zájem o prostředí kolem nás.

S přáním pěkného dne

Ing. Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Datum odpovědi: 
11.9.2018

Rekonstrukce ulice Riegrova

Jméno a příjmení: 
Ludvík Moravec
Dobrý den, v současné době je v rekonstrukci ulice Riegrova. Ptám se, kam byly přesazeny vzrostlé stromy, které tuto ulici lemovaly?
Odpověď: 

Dobrý den,

jelikož plánovaná pokládka rozvodu plynu zahrnovala výkopové práce v místech současného chodníku a zatravněného pásu, bylo nezbytné provést i zásah do vegetace na ulici Riegrova v úseku mezi sokolovnou a křižovatkou Riegrova x Černohorská. Stromy, které tvořily nedílnou součást vzhledu této ulice byly v souladu s platným povolením v druhé polovině března 2018 odstraněny. Nová výsadba stromů bude realizována jako součást III. fáze rekonstrukce – vybudování nového povrchu komunikací. Předpoklad je v roce 2020. Počet nově vysázených stromů bude převyšovat počet odstraněných.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Datum odpovědi: 
11.9.2018

Stránky