pracoviště Kancelář tajemnice

Tajemník úřadu je zaměstnancem města. Za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi města. Jako vedoucí úřadu plní kromě úkolů zaměstnance úkoly dle ustanovení § 110 zákona o obcích a:
  - řídí a koordinuje činnost úřadu, svolává a řídí porady vedení,
  - zabezpečuje:
     - 
komplexně výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města Tišnova,
     - 
koncepci rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním
       obvodu města Tišnova, obce s rozšířenou působností,
     - 
koordinaci činnosti útvarů úřadu a rozhoduje v  kompetenčních sporech mezi jednotlivými útvary,
       není-li stanoveno jinak,
     - 
úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení části páté zákona
       č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a v oblasti požární ochrany na základě ustanovení § 29 odst.
       2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
     - 
součinnost města při výkonu trestu obecně prospěšných prací.
 - 
vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a vyjadřuje je v jejich náplních práce;
   je oprávněn se vyjadřovat k pracovním náplním jednotlivých zaměstnanců,
 - 
vydává interní normativní akty, není-li jejich vydání vyhrazeno Radě města Tišnova případně
   Zastupitelstvu města Tišnova,
 - 
odpovídá za plnění úkolů uložených útvarům usneseními Rady města Tišnova a Zastupitelstva města
   Tišnova,
 - 
je statutárním orgánem úřadu na základě zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
   a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 
rozhoduje o návrhu na vyloučení vedoucích odborů dle ustanovení § 14 správního řádu a ustanovení
   § 77 daňového řádu, 
předkládá Radě města Tišnova:
    - 
návrhy na jmenování vedoucích odborů,
    - 
návrh změn organizační struktury úřadu,
    - 
návrh Organizačního řádu a jeho změn, včetně změn organizační struktury úřadu.
 - 
stanovuje mimořádné odměny vedoucím odborů a zaměstnancům pracovišť za plnění mimořádných
   úkolů a na základě návrhů vedoucích odborů rozhoduje o přiznání mimořádných odměn zaměstnancům
   zařazeným do úřadu,
 - 
zabezpečuje vedení evidence písemných žádostí o poskytnutí informací včetně jejich vyřízení
   a připravuje výroční zprávu podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
   pozdějších předpisů,
 - 
podepisuje rozhodnutí a jiná opatření v přenesené působnosti, není-li k tomu oprávněn jiný
   zaměstnanec úřadu,
 - 
podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti, není-li k podpisu
   těchto písemností příslušný starosta nebo místostarostové; zavazovat město může pouze tehdy, je-li
   k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného
   orgánu města.

Zastupuje v pracovně-právních vztazích město Tišnov i v případě, že jeho zaměstnanci nejsou zařazeni do městského úřadu, není-li právním předpisem stanoveno jinak.

Tajemníka v době jeho nepřítomnosti zastupuje vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů. 

 

 

Kancelář tajemnice:

- zpracovává výroční zprávu a následně zabezpečuje její umístění na webu města, a to, v souladu se
  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
- vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací včetně jejich vyřízení podle zákona
  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
- zabezpečuje komplexní personální agendu zaměstnanců města,
- zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke zvláštní odborné způsobilosti pracovníků
  úřadu a zabezpečuje jejich vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných
  celků, v platném znění,
- zabezpečuje administraci personální agendy volených zástupců města,
- zabezpečuje personální agendu ředitelů příspěvkových organizací,
- zajišťuje a odpovídá za realizaci výběrových řízení na obsazení pracovních pozic,
- provádí kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců,
- spolupracuje na zabezpečení součinnosti města při výkonu obecně prospěšných prací,
- zajišťuje dotace z Úřadu práce ČR a zabezpečuje součinnost města při výkonu veřejně prospěšných
  prací,
- zabezpečuje interní audit na MěÚ Tišnov v souvislosti s udržitelností projektu „Efektivní úřad“,
- zabezpečuje vedení evidence členů jednotlivých komisí Rady města Tišnova a výborů Zastupitelstva
  města Tišnova,
- plní úkoly spojené s úřední činností tajemnice městského úřadu, eviduje korespondenci a jiné
  písemnosti tajemnice a dle jejich pokynů vyřizuje korespondenci,
- spolupracuje na zabezpečení organizačně technických záležitostí spojených se zasedáním
  zastupitelstva města a schůzemi rady města,
- v průběhu skartační lhůty uchovává a pečuje o písemnosti související se zasedáními zastupitelstva
  města a schůzemi rady města,
- vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva města,
- vyhotovuje a rozesílá zápisy z porad vedení,
- zajišťuje agendu BOZP a PO zaměstnanců.

 

 

Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 7.7.2016