Svolání Zastupitelstva města Tišnova

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 4/2017 se uskuteční ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 26.06.2017 od 17:00 hodin.

Program jednání:

1.Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2.Hospodaření města Tišnova k 31.3.2017

3.Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace

4.Zřízení Sociálního fondu města Tišnova

5.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

6.Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 - doplnění školských obvodů o obce, se kterými se uzavírá Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

7.Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 31.5.2017)

8.Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 6. ledna 2016

9.Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 10. května 2016

10.Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 20. července 2016

11.Uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Tišnov a J. Z. (pozemky v přednádražním prostoru)

12.Odkoupení id. 9/28 pozemku parc.č. 1872/106 v k.ú. Tišnov (Dvořákova)

13.Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Trnec)

14.Uzavření smluv o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci)

15.Prodej části pozemku parc.č. 1477/4 v k.ú. Tišnov (trafostanice u nemocnice)

16.Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 31.10.2014 ve věci prodeje bývalé kotelny na ulici Dřínová (Květnická)

17.Darovací smlouva na poskytnutí movité věci České republice, Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje

18.Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Cesta hrdelního práva - slavnostní otevření - historická slavnost

19.Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Tišnov - údržba cyklostezek a zeleně v jejich okolí"

20.Závazek financování projektu "Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky v Tišnově"

21.Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (ZUŠ Tišnov)

22.Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (TJ Sokol Tišnov)

23.Rozpočtové opatření města Tišnova č. 8/2017

24.Zápis č. 4/2017  ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky

25.Zápis č. 5/2017, zápis č. 6/2017 a zápis č. 7/2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné

26.Zápis č. 2/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.4.2017

27.Zápis č. 3/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 10.5.2017

28.Zápis č. 2/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 12.6.2017

29.Zápis č. 2/2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 26.4.2017

30.Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 12.6.2017

31.Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 16. června 2017                                                                                                           

 

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Datum vytvoření: 26.6.2017 / Datum změny: 26.6.2017