Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.3/2019

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 3/2019, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí 15. dubna 2019 od 17 hodin.

 

Program jednání: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2018

3. Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021-2025

4. Hospodaření města Tišnova za rok 2018

5. Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2018

6. Zpráva o kultuře za rok 2018 Městského kulturního střediska Tišnov

7. Koncepce cestovního ruchu a Koncepce kultury v Tišnově

8. Zpráva o sportu za rok 2018

9. Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2018

10. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s.)

11. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova uzavřené dne 13. 8. 2018

12. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2019 nad 50 000,- Kč

13. Zpráva o prošetření stížností na provoz Víceúčelového sportoviště Smíškova

14. Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a nakládání se stavebním odpadem na území města Tišnova

15. Zpráva o komunálních službách za rok 2018

16. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2019

17. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o vkladu majetku mezi městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko (kanalizace Na Mlékárně)

18. Žádost o prodej pozemku parc.č. st. 1641 v k.ú. Tišnov (Brněnská, budova pošty 3)

19. Uzavření budoucích smluv mezi městem Tišnov a společností SLN NOEMI INVEST s.r.o. (polyfunkční dům v přednádražním prostoru)

20. Odkoupení pozemku a komunikace v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

21. Prodej částí pozemků parc.č. 1473/37 a parc.č. 1560/4, oba v k.ú. Tišnov (Trnec chaty)

22. Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. pro rok 2019 dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb.

23. Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. pro rok 2019 dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.

24. Rozpočtové opatření města Tišnova č.3/2019

25. Zápis č. 2/2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

26. Zápis č. 3/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

27. Zápis č. 2/2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování

28. Zápis č. 1/2019, zápis č. 2/2019 a zápis č. 3/2019 ze zasedání Osadního výboru Jamné

29. Zápis č. 5/2018, zápis č. 1/2019 a zápis č. 2/2019 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky

30. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 1.4.2019

31. Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 5. dubna 2019                                                                                                              

 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnova

 

Připojujeme také odkazy na:

  • podklady k projednávání
  • on-line přenos ze zasedání - YouTube kanál města Tišnova >>> http://zive.tisnov.cz >>> přímý přenos ze zastupitelstva bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání
Datum vytvoření: 5.4.2019 / Datum změny: 5.4.2019