Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.4/2019

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 4/2019, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov ve středu 19. června 2019 od 17 hodin.

 

Program jednání:

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2019 (stav k 31.5. 2019)

3. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. za rok 2018

4. Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2019 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov

5. Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního řízení na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2019

6. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2019 - I. kolo dotačního programu

7. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov)

8. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.)

9. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje)

10. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (Nákup komunální techniky pro město Tišnov – elektromobil)

11. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Tišnov - údržba zeleně v okolí cyklostezek"

12. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Tišnov - cyklostezka Ostrovec"

13. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova)

14. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2019

15. Městské kulturní středisko, p.o. - navýšení provozního příspěvku a poskytnutí investičního příspěvku od zřizovatele

16. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2019

17. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o nočním klidu

18. Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021-2025

19. Změna právní formy organizační složky Úklid a údržba města Tišnova

20. Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 711/10 v k.ú. Tišnov (komunikace za penzionem)

21. Bezúplatné nabytí části komunikace III/3771 v k.ú. Hájek u Tišnova

22. Nabídka na odkoupení id. 7/84 pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

23. Návrh na zřízení Osadního výboru Pejškov

24. Zápis č. 4/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

25. Zápis č. 3/2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

26. Zápis č. 3/2019 a zápis č. 4/2019 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky

27. Zápis č. 4/2019 a zápis č. 5/2019 ze zasedání Osadního výboru Jamné

28. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 6.6.2019

29. Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 11. června 2019                                                                                                           

 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnova

 

Doplnění >>> dne 14.6.2019 byl navržen jako další bod jednání materiál s názvem „Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku a Koncepce rozvoje kultury ve městě Tišnově“. 

 

Připojujeme také odkazy na:

  • podklady k projednávání
  • on-line přenos ze zasedání - YouTube kanál města Tišnova >>> http://zive.tisnov.cz >>> přímý přenos ze zastupitelstva bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání
Datum vytvoření: 11.6.2019 / Datum změny: 19.6.2019