Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 29. 6. 2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 75 000 Kč na akci 70 let od konce druhé světové války Stáhnout Přehrát
3. Návrh na poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova Stáhnout Přehrát
4. Zrušení organizační složky Městská knihovna Tišnov a změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Stáhnout Přehrát
5. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2015 Stáhnout Přehrát
6. Navýšení provozního příspěvku na rok 2015 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Stáhnout Přehrát
7. Vznik destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. Stáhnout Přehrát
8. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 6/2015 Stáhnout Přehrát
9. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci "Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova" Stáhnout Přehrát
10. Zpráva o průběhu investičních akcí k 8.6.2015 Stáhnout Přehrát
11. Zrušení Pravidel prodeje bytů z majetku města Tišnova Stáhnout Přehrát
12. Odkoupení části pozemku parc.č. 2032/14 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
13. Prodej částí pozemků parc.č. 786/1 a parc.č. 786/7 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
14. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1772/5 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
15. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 786/2 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
16. Prodej části pozemku parc.č. 503 v k.ú. Jamné u Tišnova Stáhnout Přehrát
17. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
18. Směna částí pozemků v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
19. Žádost o uzavření souhlasného prohlášení (ve věci pozemku parc.č. 1602/22 v k.ú. Tišnov) Stáhnout Přehrát
20. Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 1. října 2012 Stáhnout Přehrát
21. Zápis č.4/2015 ze zasedání Výboru kontrolního zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
22. Zápis č. 3/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
23. Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
24. Zápis č. 5/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky, konaného dne 24.5.2015 Stáhnout Přehrát
25. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
26. Návrh na zřízení Osadního výboru v Jamném Stáhnout Přehrát
27. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov Stáhnout Přehrát
28. Pověření člena zastupitelstva řízením Městské policie Tišnov Stáhnout Přehrát
29. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 16.6.2015 Stáhnout Přehrát
30. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 18.5.2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 14192783 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Zateplení Městského kulturního střediska Tišnov“ Stáhnout Přehrát
3. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 14191763 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Komplexní zateplení objektu Polikliniky Tišnov" Stáhnout Přehrát
4. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 14184554 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Zkvalitnění nakládání s odpady - výstavba kompostárny Tišnov" Stáhnout Přehrát
5. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 14184634 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Zkvalitnění nakládání s odpady - modernizace sběrného dvoru Tišnov" Stáhnout Přehrát
6. Schválení uzavření smlouvy a přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p. o. Stáhnout Přehrát
7. Hospodaření města Tišnova za rok 2014 Stáhnout Přehrát
8. Zpráva o hospodaření - lesy 2014 Stáhnout Přehrát
9. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2015 Stáhnout Přehrát
10. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti prorodinných aktivit pro rok 2015 Stáhnout Přehrát
11. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Stáhnout Přehrát
12. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
13. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Výtlak dešťové kanalizace Stáhnout Přehrát
14. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem Stáhnout Přehrát
15. Žádost o prodej pozemku parc.č. 66/24 v k.ú. Pejškov u Tišnova Stáhnout Přehrát
16. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Lesy České republiky, s.p. Stáhnout Přehrát
17. Odkoupení části pozemku parc.č. 1872/115 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
18. Odkoupení částí pozemků parc.č. 21/2 a parc.č. 21/3, oba v k.ú. TIšnov Stáhnout Přehrát
19. Návrh Zastupitelstvu města Tišnova na zrušení usnesení č. 04/01/2015 ze dne 14.1.2015 a zrušení usnesení č. 17/08/2014 ze dne 15.12.2014 Stáhnout Přehrát
20. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
21. Zápis č. 3/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
22. Zápis č. 2/2015 a zápis č. 3/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
23. Zápis č. 3/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 22.3.2015 Stáhnout Přehrát
24. Zápis č. 4/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 19.4.2015 Stáhnout Přehrát
25. Žádost o projednání a schválení znaku a vlajky osady Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
26. Informace k plánované rekonstrukci Nemocnice Tišnov Stáhnout Přehrát
27. Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
28. Žádost MAS Brána Vysočiny z. s. o uzavření splátkového kalendáře Stáhnout Přehrát
29. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2015 Stáhnout Přehrát
30. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova Stáhnout Přehrát
31. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 3 - 16.3.2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2015 Stáhnout Přehrát
3. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2016-2018 Stáhnout Přehrát
4. Uzavření Smlouvy č. 14191853 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení Základní umělecké školy Tišnov“ Stáhnout Přehrát
5. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1/2015 Stáhnout Přehrát
6. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2014 Stáhnout Přehrát
7. Zpráva o průběhu investičních akcích r. 2015 Stáhnout Přehrát
8. Zpráva o komunálních službách za rok 2014 Stáhnout Přehrát
9. Výroční zpráva Městského kulturního střediska Tišnov za rok 2014 Stáhnout Přehrát
10. Zpráva o sportu 2014 Stáhnout Přehrát
11. Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2014 Stáhnout Přehrát
12. Návrhy na pojmenování nových ulic ve městě Tišnově Stáhnout Přehrát
13. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2015 Stáhnout Přehrát
14. Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Tišnov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje Stáhnout Přehrát
15. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Lesy České republiky, s.p. Stáhnout Přehrát
16. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p. Stáhnout Přehrát
17. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
18. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
19. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 26.1. 2015 Stáhnout Přehrát
20. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 17.2. 2015 Stáhnout Přehrát
21. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 18.1.2015 Stáhnout Přehrát
22. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 11.2.2015 Stáhnout Přehrát
23. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.3.2015 Stáhnout Přehrát
24. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
25. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 8 - 15.12.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 02.12.2014
3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6_2014
4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7_2014
5. Svěření kompetencí Radě města Tišnova
6. Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2015
7. Zastoupení města v právnických osobách
8. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2014
9. Uzavření smluv o dílo na stavební práce a kupních smluv
10. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem M.N.
11. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s E. a L. J.
12. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s M. K.
13. Odkoupení části pozemku parc.č. 1811_39 v k.ú.  Tišnov
14. Odkoupení pozemku parc.č. 475_25 a části pozemku parc.č. 2257_1, oba v k.ú. Tišnov
15. Prodej pozemku parc.č. 517_3 v k.ú. Hájek u Tišnova
16. Odpověď na podnět ke zřízení oploceného hřiště pro míčové hry na sídlišti Hony
17. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
18. Zpráva o školství za školní rok 2013_2014
19. Zvýšení závazného ukazatele - mzdových nákladů na rok 2014
20. Hospodaření města Tišnova k 30.9.2014
21. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015
22. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 12_2014
23. Zápis č. 8_2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 21.9.2014
24. Zápis č. 9_2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 11.10.2014
25. Zřízení výborů zastupitelstva, volba předsedů, místopředsedů a členů výborů
26. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 8.9.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 26.08.2014
3. Zápis č. 2/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
4. Zápis č. 3/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
5. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011
7. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s M. a L. N.
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem M. B.
9. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2014
10. Odkoupení nemovitostí ve vlastnictví Českých drah, a.s. v k.ú. Tišnov
11. Uzavření smlouvy č. 11093936 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov
12. Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva mezi městem Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o.
13. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Tišnov, společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
14. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi městem Tišnov a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
15. Prodej části pozemku parc.č. 2466/331 v k.ú. Tišnov
16. Směna pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova
17. Prodej pozemku parc.č. 2375/2 v k.ú. Tišnov
18. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 26. 8. 2014.
19. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence dojíždějících do města Tišnova pro rok 2015 a služby odborného sociálního poradenství pro období 2015 – 2017
20. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2013
21. Upřesnění závazného ukazatele - mzdových nákladů na rok 2014 z příspěvku na provoz od zřizovatele pro Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
22. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2014
23. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2014
24. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Tišnov
25. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
26. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2014
27. Zápis č. 5/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
28.-30. Zápisy č. 5/2014, č. 6/2014 a č. 7/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky
31. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 23.6.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (složení slibu, schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zánik mandátu člena zastupitelstva Lukáše Války a nastoupení náhradnice Mgr. Moniky Chlupové Fruhwirtové
3. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 10.06.2014
4. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 27.4.2014
5. Schválení Organizačního řádu Městské policie Tišnov
6. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
7. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. D.
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní D. M.
9. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. V.
10. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2014
11. Odkoupení nemovitostí ve vlastnictví Českých drah, a.s. v k.ú. Tišnov
- Seznámení s peticí
12. Odkoupení pozemku parc.č. 434/15 v k.ú. Hájek u Tišnova
13. Nabídka na odkoupení pozemků parc.č. 1708/35 a parc.č. 2585/43, oba v k.ú. Tišnov
14. Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov
15. Směna části pozemků v k.ú. Tišnov
16. Směna částí pozemků v k.ú. Předklášteří
17. a 18. Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva mezi městem Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Tišnov, společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
19. Uzavření Smlouvy o budoucím zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p.
20. Zpráva o investičních akcích roku 2014
21. Návrh obecně závažné vyhlášky města Tišnova č. 4/2014, kterou se zrušuje obecně závažná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví podmínky užívání sportovních hřiště s umělým povrchem na území města Tišnova
22. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad
23. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2014
24. Změna Zřizovací listiny p.o. Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
25. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města – MAS Brána Vysočiny o.s.
26. Zrušení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2014"
27. Zápis č. 2/2014 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 15. 4. 2014
28. Zápis č. 3/2014 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 13. 5. 2014
29. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence se sídlem ve SO ORP Tišnov pro období 2015 – 2017
30. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
31. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
32. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
33. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
34. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
35. Zpráva z genderového auditu Městského úřadu Tišnov
36. Navýšení provozního příspěvku na rok 2014 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
37. Smlouva o spolupráci
38. Pověření Výboru kontrolního provedením kontroly
39. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Tišnova ve volebním období 2014 - 2018
40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2014
41. Dotazy, podněty a připomínky

Stránky