Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 3 - 28.4.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 15.04.2014
3. Zápis č. 3/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 23.3.2014
4. a 5. Zápisy č. 2/2014 a 3/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
6. Zpráva o hospodaření - lesy 2013
7. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem J. F.
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní V. S.
9. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní I. K.
10. Odpis pohledávky – J. J.
11. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2004, kterou se stanoví kritéria pro určení pořadí žádostí o bytovou náhradu
12. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova
13. Zřízení Městské policie Tišnov
14. Uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
15. Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov
16. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Tišnov a J. Z.
17. Uzavření Smlouvy č. 13151543 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Zateplení ZŠ Smíškova
18. Zpráva o sportu za rok 2013
19. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu pro rok 2014.
20. Hospodaření města Tišnova za rok 2013
21. Rozpočtové opatření města Tišnova č.3/2014
22. Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Resocializační program pro děti v Tišnově – Táborem to může začít 2014“
23. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách“
24. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 2 - 24.3.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Plánovaný záměr rozvoje Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
3. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.03.2014
4. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2013
5.-7. Zápisy č. 11/2013, č. 1/2014 a č. 2/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného ve dnech 22.12.2013, 26.1.2014 a 23.2.2014
8. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s H. a J. M.
9. Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova
10. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova
11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP LZZ – ZS 824 – 1159/2014
12. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2014
13. Zápis č. 1/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
14. Zápis ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2014 ze dne 25.2.2014
15. Zápis č. 1/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
16. Odkoupení pozemku parc.č. 1802/33 v k.ú. Tišnov
17. Uzavření smluv o budoucích smlouvách darovacích mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem
18. Prodej pozemku parc.č. 94/11 v k.ú. Brumov u Lomnice
19. Prodej pozemku parc.č. 467/6 a částí pozemků parc.č. 467/1, parc.č. 463/10 a parc.č. 463/11, vše v k.ú. Tišnov
20. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem
21. Zpráva o kultuře za rok 2013
22. Zpráva o činnosti mládežnických organizací za rok 2013
23. Zpráva o komunálních službách za rok 2013
24. Návrh na jmenování členů Výboru finančního a Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
25. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 9 - 16.12.2013

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 03.12.2013
3. Zápis č. 10/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 24.11.2013
4. Zápis č. 7/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
5.-6. Zápisy č. 5/2013 a 6/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
7. Návrh strategického plánu pro město Tišnov 2014 - 2020
8. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2014
9. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2015 – 2017
10. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 14/2013
11. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2014
12. Přijetí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Tišnov
13. Zpráva o průběhu investic 2013
14. Uzavření Smlouvy č. 13159004 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Technické vybavení SD Tišnov"
15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
16. Spolupráce s městem Sereď, schválení předložení žádosti o finanční příspěvek z OP přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-13
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Městské kulturní středisko
18. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 016274_12_ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Cyklostezka Tišnov – Trmačov
19. Uzavření Smlouvy č. 12125053 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov
20. Žádost o prohlášení města Tišnova ve věci předkupního práva sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 28.11.2007
21. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 8 - 18.11.2013

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 05.11.2013
3. Zápis č. 8/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 25.09.2013
4. Zápis č. 9/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 27.10.2013
5. Zápis č. 6/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Zpráva o průběhu investic 2013
8. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 10069873 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Revitalizace ZŠ nám. 28.října Tišnov
9. Uzavření Smlouvy č. 12113733 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ U Humpolky“
10. Uzavření Smlouvy č. 12118523 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Komplexní zateplení MŠ Sluníčko – Tišnov“
11. Hospodaření města Tišnova k 30.9.2013
12. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města – MAS Brána Vysočiny o.s.
13. Rozpočtové opatření města Tišnova  č. 12/2013
14. Výroční zpráva o činnosti škol za školní rok 2012/2013
15. Odkoupení pozemku parc.č. 1811/40 v k.ú. Tišnov
16. Odkoupení části pozemku parc.č. 1811/39 v k.ú. Tišnov
17. Odkoupení části pozemku parc.č. 1808/19 v k.ú. Tišnov
18. Prodej pozemku parc.č. st. 2094/2 v k.ú. Tišnov
19. Prodej pozemku parc.č. st. 2734 v k.ú. Tišnov
20. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 504 a části pozemku parc.č. 502, oba v k.ú. Jamné u Tišnova
21. Odkoupení pozemku parc.č. 2631/2 a částí pozemků parc.č. 1802/38 a parc.č. 1802/41, vše v k.ú. Tišnov
22. Odkoupení pozemku parc.č. 1802/42 v k.ú. Tišnov
23. Jmenování přísedící Okresní soud Brno-venkov
24. Uzavření smlouvy č. 13161124 o poskytnutí podpory ze  SFŽP ČR na akci „Kompostárna Tišnov“
25. Uzavření smlouvy č. 13160914 o poskytnutí podpory ze  SFŽP ČR na akci „Separace a svoz bioodpadů ve městě Tišnov“
26. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 6 - 9.9.2013

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 28.8.2013
3. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2013
4. Uzavření smlouvy o úvěru
5. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2012
6. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2012
7. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
9. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 9/2013
10. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2013
11. Protokol o výsledku provedení kontroly kounálních odpadů od roku 2003
12. Zápis č. 4/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
13. Zápisy č. 6 a 7/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky a jmenování nového člena výboru
14. Návrh na udělení čestného občanství a ceny města Tišnova
15. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2013
16. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s panem J. K.
17. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s paní H. P.
18. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem A. D.
19. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2013
20. Uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví stavby zpevněných ploch, přeložky kabelu VO a sadových úprav na pozemcích parc.č.st. 134, parc.č. 163 a parc.č. 2289/1, vše v k.ú. Tišnov
21. Prodej části pozemku parc.č. 330/3 v k.ú. Hájek u Tišnova
22. Prodej části pozemku parc.č. 2466/254 v k.ú. Tišnov
23. Záměr přistoupení města Tišnova mezi členská města zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty
24. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 24.6.2013

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.6.2013
3. Zápis č. 4/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 21.04.2013
4. Zápis č. 5/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 19.05.2013
5. Zápis č. 3/2013 Výboru finančního ZM Tišnova
6. a 7. Zápisy č. 4/2013 a 5/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
8. Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.6. 2013
9. Návrh na zařazení projektového záměru Chráněné bydlení Senior Sen s.r.o. do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období 2015 – 2016
10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád města Tišnova
11. Zpráva o průběhu investic 2013
12. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2013
13. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky společnosti KTS EKOLOGIE, s.r.o. za rok 2012
14. Prodej částí pozemků parc.č. 463/7 a parc.č. 467/1, oba v k.ú. Tišnov
15. Zpráva o sportu za rok 2012
16. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu a tělovýchovy - provoz pro rok 2013
17. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova pro Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov
18. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Základní školu, Tišnov, Smíškova 840
19. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2013
20. Dotazy, podněty a připomínky

Stránky