Čestná občanství a ceny města Tišnova

Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny města Tišnova

Čestná občanství a ceny města udělené 28.10.2017

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • panu Antonínu Moukovi in memoriam za aktivní účast v oblasti společenské, ekonomické, kulturní a politické ve městě Tišnově; za zodpovědné vedení města ve funkci starosty v pohnuté době let 1936 – 1943, kdy bylo městské zastupitelstvo rozpuštěno.

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • Doc. RNDr. Janu Šmardovi in memoriam za přínos v přírodovědné oblasti Tišnova a šíření vlastivědných vědomostí o Tišnovsku.
 • Ing. Vlastimilu Havlíkovi za celoživotní popularizaci sportu, příkladnou kariéru nejen v tišnovském Baníku, brněnské Zbrojovce, ale i v reprezentaci ČR, a taktéž za přínos v oblasti výchovy mladé tišnovské sportovní generace.

Čestná občanství a ceny města udělené 28.10.2016

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • panu Aloisovi Řezáčovi in memoriam za dlouholetou práci pro všestranný rozvoj města Tišnova a pro jeho občany ve funkci starosty, za příkladné vlastenectví a sociální cítění.

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • paní Mgr. Marii Ochrymčukové za výchovu mladých výtvarných talentů v pedagogické práci, za úspěšnou prezentaci města Tišnova, za tvůrčí navázání na lidové výtvarné tradice a za širokou a bohatou  dosavadní  uměleckou výtvarnou práci hodnocenou nad rámec regionu.
 • panu RNDr. Františku Fárníkovi, CSc. za záslužnou vědeckou práci v rámci našeho státu, za úspěšnou prezentaci výsledků naší vědy celosvětově a za prosazování podílu ČR na mezinárodních projektech.  
 • panu Miloslavu Sonny Halasovi in memoriam za výtvarnou tvorbu reprezentující mimo jiné Tišnov a Tišnovsko nad rámec regionu současnými uměleckými postupy.

Čestná občanství a ceny města udělené 21. 9. 2015

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • panu Benediktu Kociánovi, in memoriam, za celoživotní přínos sportu a jeho propagaci v Jižní Americe. Byl první, kdo do Chile přinesl odbíjenou a košíkovou. Jeho aktivity zasahovaly také do výchovy mládeže, boje proti alkoholismu a charitativní oblasti. Jako velký vlastenec byl mimořádně aktivní i v organizování krajanského života. Založil zde první krajanský kroužek „Československé sjednocení“.
 • panu JUDr. Karlu Seyfertovi, in memoriam. Byl výraznou osobností města Tišnova a velkou měrou se zasloužil o rozvoj města a propagaci jeho dobrého jména v oblasti kultury a sportu.

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • panu Ladislavu Havlíkovi, za celoživotní přínos pro kulturu v Tišnově. Jako zakladatel, kapelník a aranžér mnoha hudebních těles, především Ha-kapely, a jako dlouholetý pedagog ovlivnil svou obětavou prací několik generací nejen tišnovských hudebníků.
 • panu Josefu Ondrouškovi, za celoživotní přínos pro společenské a kulturní dění Tišnově, především za jeho publikační činnost spjatou s tišnovskou historií a přírodou, za nadšenou a aktivní práci v místním zahrádkářském a včelařském spolku.
 • panu Zdeňku Pololáníkovi, za mimořádně kvalitní celoživotní hudební tvorbu. Díky pestré rozmanitosti žánrů, jeho zálibě v nevšedních nástrojových seskupeních, ale také díky pozoruhodnému poselství naděje a jasu, se jeho skladby těší veliké oblibě po celém světě.

 

Čestná občanství a ceny města udělené 6. 10. 2014

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • panu MUDr. Stanislavu Sedláčkovi, in memoriam, za celoživotní činnost při rozvoji zdravotnictví v Tišnově a velký podíl při zakládání ambulantní zdravotnické péče ve městě. Dále také za osobní statečnost při práci v odbojové skupině Jermak a z toho plynoucí velmi nebezpečnou činnost při ošetřování a převozech partyzánů za 2. světové války,
 • panu doc. ak. soch. Václavu Hynku Machovi, in memoriam, za celoživotní sochařské dílo spjaté zejména se sochařskou výzdobou brněnské meziválečné architektury. Je autorem mnoha plastik, pomníků a pamětních desek umístěných na různých místech Čech a Moravy, jeho díla nalézáme i v Jižní Evropě. Pro město Tišnov vytvořil „Pomník obětem první světové války“ a „Pomník zemědělcům“. K jeho nejznámějším světovým dílům patří sedm zastavení Křížové cesty v Jeruzalémě, 

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • panu Zdeňku Jílkovi, za dlouholetou kulturní a vydavatelskou činnost při pořádání expozic výtvarných děl, výstav betlémů, vydávání kalendářů a spoluautorství a vydávání několika knih z tišnovského regionu. Touto svojí prací již mnoho let přispívá k propagaci Tišnova a autorů spjatých s naším městem i jeho okolím, 

Čestné občanství udělené 30. 9. 2013

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • in memoriam Doc., Dr. Vladimíru Procházkovi, rodákovi města Tišnova, za celoživotní dílo v oboru geologie, paleontologie, pedologie a mineralogie. 

Čestná občanství a ceny města udělené 9. 9. 2013

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • panu MUDr. Františku Kuthanovi, in memoriam, za zásluhy o rozvoj a věhlas města založením a provozováním sanatoria,
 • panu MUDr. Petru Fruhwirtovi, in memoriam, za osobní statečnost při pomoci účastníkům 2. a 3. odboje a lékařský věhlas,
 • panu PhDr. Karlu Ficovi, CSc., in memoriam, za celoživotní přínos pro oblast kultury, vlastivědy a nářečí na Tišnovsku,
 • panu Bohušovi Sedlákovi, in memoriam, za celoživotní přínos pro oblast kultury a vlastivědy v Tišnově a jeho podíl na založení tišnovské knihovny,
 • panu prof. Karlu Vachkovi za dlouholetý přínos dokumentárnímu filmu

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • panu Mgr. Miroslavu Pavlíkovi za dlouholeté vedení Klubu přátel výtvarného umění, organizaci výstav a výtvarnou činnost,
 • panu doc. Ing. Janu Lacinovi, CSc. za dlouholetou práci ve výzkumu přírody rodného kraje a osvětovou činnost v této oblasti,
 • panu Ing. Andreji Sučkovi za dlouholetou organizaci mezinárodních expozic minerálů v Tišnově,
 • panu Karlu Krejčímu za dlouholetou vlastivědnou práci především z období konce 2. světové války,