Podnikatelský servis

Vyhlášení I. výzvy programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Dotace je poskytována v minimální výši 300 tis. Kč, max. 100 mil. Kč, proplaceno je 60 -  80 % způsobilých výdajů (dle velikosti podniku).

Podnikání v zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/aktuality/jak-zacit-podnikat-v-zem...

Pro podnikání v zemědělství sice nepotřebujeme živnostenské oprávnění, ale musíme se zaregistrovat na příslušném obecního úřadu (podáme žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb.). Podnikáme pak na základě tzv. "Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele".

Příjmy pěstitelů a daně

Příležitostný prodej výpěstků - pokud zeleninu a ovoce pěstujeme a prodáváme jen příležitostně, nepotřebujeme žádné povolení, živnostenské oprávnění ani registraci.

Příležitostný prodej výpěstků a daň z příjmů - pokud příjmy za veškerou naši příležitostnou činnost

nepřesahují 30 tisíc Kč za kalendářní rok, nemusíme je danit ani uvádět v daňovém přiznání
přesahují 30 tisíc Kč za rok, uvedeme je po skončení roku do daňového přiznání jako Ostatní příjmy, uplatníme si vysoké paušální výdaje (80% z příjmů) a zdaníme.

Soustavný prodej výpěstků - pokud zeleninu a ovoce pěstujeme a prodáváme soustavně, zaevidujeme se jako samostatně hospodařící rolník (zákon č. 252/1997 o zemědělství) u obecního úřadu. Stává se z nás podnikatel - OSVČ bez živnosti. Co je dále třeba udělat viz Jak začít podnikat.
Zemědělský podnikatel a daň z příjmů

Po skončení roku postupujeme stejně jako ostatní OSVČ - viz Daňové přiznání a pojištění OSVČ krok za krokem. Výhodou jsou vysoké paušální výdaje, které si můžeme proti příjmům uplatnit - celých 80% z příjmů.

 

Dotace a podpora v podnikání v zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/

Změny v zákonné úpravě omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

Změny v zákonné úpravě omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-liberecky-kraj/aktuality/St...

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání představuje specifickou oblast podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Provozovat živnost, lze pouze na základě živnostenského oprávnění.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

Dotace "Dešťovka"

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

https://www.dotacedestovka.cz/

Czechinvest - důležité odkazy

Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy
Přehled programů podpory http://www.czechinvest.org/programy-podpory

Pozvánka na veletrh dotačních příležitostí

Odkazy k možným dotačním projektům

Agentura pro podnikání a podporu investic CZECHINVEST

http://www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj. Agentura organizuje různé semináře, je zde možná telefonická podpora, zkušenosti jsou vesměs pozitivní.