Povinně zveřejňované informace

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Sazebník úhrad za poskytování informací (platný od 1.1.2018)


Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací městem Tišnovem a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Celková výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

 

  1. Pořízení kopií

formát A4 jednostranný               1,50 Kč/kopii

formát A4 oboustranný                2,60 Kč/kopii

 

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby formátu A4.

 

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané městem Tišnov, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

 

  1. Opatření technických nosičů dat

nenahrané CD              10,-Kč/ks

nenahrané DVD           15,-Kč/ks

 

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče.

 

  1. Odesílání informací žadateli

Náklady na poštovní služby podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

 

  1. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání činí 200,-Kč/hod.

 

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se nepovažuje vyhledávání informace celkově kratší než 1 hodina.

 

  1. Licenční odměna za oprávnění informaci užít

Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a není-li její výše stanovena zvláštním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto

sazebníku.

 

Úhrada nebude požadována, jestliže celková výše úhrady nepřesáhne 50,-Kč.

 

Nabytím účinnosti tohoto sazebníku pozbývá účinnosti sazebník schválený dne 30.11.2016.

 

Sazebník úhrad schválila Rada města Tišnova na svém zasedání dne 8.11.2017, usnesení č. RM/04/30/2017, a nabývá účinnosti dnem 1.1.2018

  1. Oficiální název: Město Tišnov

  2. Důvod a způsob založení:

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39.

Poskytnuté informace v roce 2016

Stránky