Programové prohlášení koaličních stran

V tabulce se můžete seznámit s aktuálním stavem plnění Programového prohlášení koaličních stran ke dni 1.8.2018. Body označené zeleně považujeme za splněné, body označené oranžově jsou již rozpracované a práce na bodech označených červeně teprve bude zahájena.

OBLAST garant stav
 
Správa města a řešení potřeb občanů 0 / 3 / 12    
1. Otevřeme radnici občanům Dospíšil splněno
·         zavedeme úřední hodiny starosty a místostarostů, Dospíšil splněno
·         zavedeme on-line diskuzi (chat) občanů s vedením města, Dospíšil splněno
·         budeme realizovat pravidelné ankety na aktuální témata. Dospíšil splněno
2. Odpolitizujeme radnici Dospíšil splněno
·         členství v komisích a výborech města nabídneme odborníkům a zájemcům, ne pouze „straníkům“, Dospíšil splněno
·         jsme pro vytvoření široké koalice v rámci zastupitelstva, Dospíšil splněno
·         zlepšíme komunikaci a informovanost prostřednictvím médií města a zajistíme jejich nezávislost (zavedení pravidel pro zveřejňování příspěvků, redakční rady složené z odborníků, zřízení funkce tiskového mluvčího). Dospíšil splněno
3. Budeme prosazovat aktivní spolupráci obcí v regionu Tišnovsko. Šikula, Dospíšil splněno
4. Budeme mnohem aktivněji komunikovat s neziskovými organizacemi a řešit jejich problémy, neboť si jejich činnosti velmi vážíme (uspořádání „kulatých stolů“, návštěvy v jejich sídle). Dospíšil splněno
5. Vytvoříme dlouhodobý strategický plán města Tišnova, nejen do roku 2015. Dospíšil, Souček rozpracováno
6. Nejméně jednou ročně uskutečníme výjezdní zasedání Rady města v každé okrajové části města (Hájek-Hajánky, Jamné, Pejškov). Dospíšil, Šikula splněno
7. Vytvoříme prostředí pro efektivnější a pružnější práci úředníků. Dospíšil splněno
8. Budeme nápomocni neziskovým organizacím a podnikatelům v oblasti získávání dotací (náplň dotační kanceláře, kancelář zčásti placena z vlastních aktivit, z projektů). Dospíšil splněno
9. Budeme usilovat o maximální transparentnost výběrových řízení. Dospíšil, Souček splněno
10. Budeme dbát na efektivnost nákupů materiálu a vybavení pro městský úřad a organizace zřizované městem. Dospíšil, Šikula splněno
11. Umožníme občanům bezhotovostní platby na městském úřadu. Dospíšil, Šikula splněno
 
Hospodaření s majetkem města 0 / 5 / 7    
1. Budeme dbát o dlouhodobou stabilitu městského rozpočtu, zabráníme neopodstatněnému zadlužování města. Dospíšil, Souček splněno
2. Uzavírané smlouvy města zveřejníme v souladu s platnou legislativou na webových stránkách. Dospíšil splněno
3. Zřídíme v rámci MěÚ „dotační kancelář“ jako specializovaný útvar pro čerpání dotací EU v programovacím období 2014-2020. Dospíšil splněno
4. Budeme účelně využívat veškeré finanční zdroje (dotační tituly, strukturální fondy EU...). Dospíšil, Souček rozpracováno
5. Budeme řešit problém centrálního zásobování teplem. Sebera splněno
6. Budeme se snažit, aby majetek města byl účelně a hospodárně využíván. Dospíšil, Souček splněno
7. Budeme hledat uplatnění pro prostory budovy ZŠ Riegrova. Souček, Sebera splněno
8. Zasadíme se o rekonstrukci dosud zanedbané budovy Polikliniky (nejen výměna oken a zateplení budovy, ale především změna interiéru a zvýšení komfortu z pohledu pacienta). Souček splněno
9. Podpoříme projekt dostavby kanalizace v lokalitě Za Mlýnem. Dospíšil, Souček, Šikula splněno
10. Provedeme rekonstrukci sítě veřejného osvětlení s využitím moderních úsporných technologií. Šikula splněno
11. Dovedeme do konečné realizace projekt smuteční síně v prostoru nového hřbitova. Souček, Šikula rozpracováno
12. Budeme nekompromisně postupovat proti neplatičům nájemného v městských bytech. Dospíšil splněno
 
Územní plán a rozvoj města 0 / 2 / 3    
1. Prosadíme schválení nového územního plánu vstřícného k občanům i k osobnímu vlastnictví. Souček splněno
2. Budeme podporovat revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život občanů, vč. změny systému parkování. Šikula rozpracováno
3. Podpoříme projekt účelného využití areálu Českých drah na Ostrovci. Souček, Šikula splněno
4. Zpracujeme studii pro rozvoj občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou. Souček, Šikula splněno
5. Dovybavíme sídliště potřebnou občanskou vybaveností. Šikula rozpracováno
 
Doprava 0 / 3 / 5    
1. Vybudujeme nová parkovací místa ve vhodných lokalitách: ulice Dvořáčkova, Osvobození, Dřínová, Halasova, Horova Šikula, Souček rozpracováno
2. Provedeme opravy komunikací v majetku města v nevyhovujícím stavu: ulice Dobrovského, Osvobození, Dřínová, Horova, lokalita Za Mlýnem. Šikula, Souček rozpracováno
3. Aktivně podpoříme opravy komunikací ve vlastnictví kraje: ulice Brněnská, Riegrova, Černohorská, Jungmannova, Klášterská. Šikula splněno
4. Podpoříme budování cyklostezek a jejich značení Souček, Dospíšil splněno
·         ke koupališti, vyznačení jízdních pruhů pro cyklisty v centru města a ostatních komunikacích na základě projekční přípravy, Souček, Dospíšil splněno
·         navázání na ulici Brněnskou. Souček, Dospíšil splněno
5. Zasadíme se o bezbariérovost a bezpečnost města Šikula rozpracováno
·         chodníky, objekty občanské vybavenosti, železniční stanice Tišnov, pošta, Šikula rozpracováno
·         navrhneme řešení přechodu na ul. Dvořákova (křížení s ulicemi Chodníček a Kvapilova) vhodnými technickými opatřeními zajišťujícími větší bezpečnost přecházejících chodců, zejména dětí. Šikula splněno
6. Dokončíme projekt parkoviště u nádraží. Souček, Šikula splněno
7. Zpracujeme studii využití místní dopravy po městě (nádraží-centrum-penzion-nemocnice-Trnec). Šikula splněno
8. Vypracujeme plán dalších oprav městských komunikací včetně místních částí Hájek-Hajánky, Jamné a Pejškov. Šikula splněno
 
Životní prostředí 0 / 6 / 3    
1. Dokončíme realizaci Parku pod kostelem. Souček, Šikula splněno
2. Budeme usilovat o snížení nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Šikula splněno
3. Připravíme účinné řešení, které omezí výskyt psích exkrementů na veřejných prostranstvích města. Šikula splněno
4. Vysadíme další nové aleje stromů ve městě (ul. Černohorská, Na Rybníčku) a budeme iniciovat výsadby alejí i v okolí Tišnova (Hájek - Stanoviska, Vitar - Drásov, Lomnička - Jamné). Šikula rozpracováno
5. Budeme podporovat a motivovat občany, kteří třídí odpad. Šikula splněno
6. Budeme udržovat a rozvíjet dětská hřiště ve městě. Sebera splněno
7. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu Sběrného dvora města. Souček splněno
8. Zajistíme důsledný úklid veřejných prostranství. Šikula splněno
9. Budeme hledat možnosti pro vznik odpočinkových zón v lokalitách Květnice a Klucanina s dostatkem laviček nejen pro turisty. Šikula splněno
 
Rodina a školství 0 / 1 / 8    
1. Zaktualizujeme koncepci vzdělávání. Sebera splněno
2. Podpoříme umístění dětí mladších 3 let do jiných zařízení, než jsou školky (rodiče na 2 leté rodičovské dovolené, soukromé mateřské školky aj.). Sebera splněno
3. Vytvoříme dostatečný počet míst ve školách v souladu se stoupajícím počtem dětí (např. vestavba ZŠ nám. 28. října). Sebera splněno
4. Podpoříme školy v modernizaci, revitalizaci (zejména sociálních zařízení) a vybavení tříd v kontextu zvyšující se demografické křivky. Sebera, Šikula splněno
5. Provedeme revizi kritérií pro přijímání do školek. Zavedeme elektronický systém přihlašování do MŠ. Sebera splněno
6. Vyhodnotíme potřebu rozšíření stálé logopedické péče. Sebera splněno
7. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit formou vzájemné organizace, informovanosti a pomocí v získávání dalších dotačních titulů. Sebera splněno
8. Podpoříme vybudování dopravního hřiště. Sebera, Šikula splněno
9. Pomůžeme s aktivitami Rodinného centra Studánka. Sebera splněno
 
Sport a volný čas 0 / 2 / 8    
1. Předložíme koncepci sportu. Sebera splněno
2. Podpoříme kvalifikované trenéry mládeže. Sebera splněno
3. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek. Sebera splněno
4. Zbudujeme venkovní fitness hřiště v blízkosti sídliště Hony za Kukýrnou. Sebera, Souček, Šikula splněno
5. Zajistíme provoz veřejného kluziště v zimním období. Sebera, Šikula splněno
6. Podpoříme investice do sportovních zařízení. Sebera, Souček splněno
7. Ještě více podpoříme nabídku sportovních volnočasových aktivit. Sebera splněno
8. Budeme pokračovat v modernizaci koupaliště, především v jeho technické části. Souček splněno
9. Vhodnými úpravami ubytovacích objektů a sociálních zařízení dosáhneme prodloužení doby využití Letního tábora Brumov. Sebera splněno
10. Budeme koncepčně řešit rozvoj cyklistiky a cykloturistiky ve městě. Dospíšil splněno
 
Kultura 0 / 6 / 2    
1. Zaktualizujeme koncepci kultury. Chlupová-Fruhwirtová rozpracováno
2. Vybudujeme klimatizaci v kině Svratka. Souček, Dospíšil splněno
3. Provedeme rekonstrukci areálu letního kina (zrenovujeme lavičky v kině, prostranství před letním kinem otevřeme a vytvoříme zde klidovou zónu pro maminky s kočárky a seniory). Souček, Šikula, Chlupová-Fruhwirtová rozpracováno
4. Zajistíme dobrou koordinaci a propagaci pořádaných kulturních akcí. Chlupová-Fruhwirtová rozpracováno
5. Podpoříme činnost a další rozvoj městské knihovny, muzea, letního i stálého kina. Chlupová-Fruhwirtová splněno
6. Budeme usilovat o zlepšení prostředí v kulturních sálech v Tišnově (sál MěKS Tišnov, sokolovna). Dospíšil, Chlupová-Fruhwirtová rozpracováno
7. Ve spolupráci s Komisí kulturní zpracujeme řešení systému rozdělování dotací v oblasti kultury. Chlupová-Fruhwirtová splněno
8. Odstartujeme projekt sousedské knihovny.  Souček, Chlupová-Fruhwirtová splněno
 
Zdravotnictví, sociální služby, senioři 1 / 5 / 2    
1. Chceme zachovat lékařskou službu první pomoci ve městě. Zasadíme se o její zkvalitnění. Budeme usilovat o zachování dostupnosti lékařské péče v centru města (poliklinika). Šikula, Sebera splněno
2. Budeme chtít aktivně ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici tak, aby byly příznivé pro občana. Souček, Sebera rozpracováno
3. Budeme usilovat o uspokojení poptávky dostupnosti specializovaných ambulancí. Šikula, Sebera rozpracováno
4. Podpoříme udržení standardu poskytování sociálních služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti. Sebera splněno
5. Sociální služby budeme realizovat v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb. Sebera splněno
6. Podpoříme projekty využití volného času pro aktivní seniory včetně zapojení do života ve města (např. dohled na přechodech u škol apod.). Šikula, Sebera rozpracováno
7. Podpoříme domácí individuální péči o seniory, těžce nemocné a handicapované. Sebera rozpracováno
8. Obnovíme projekt startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi. Sebera splněno
 
Bezpečnost, veřejný pořádek 0 / 0 / 6    
1. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém městě. Podpoříme veškeré dosavadní preventivní aktivity. Šikula, Dospíšil splněno
2. Vyhodnotíme činnost a přínos Městské policie Tišnov. Šikula splněno
3. Podpoříme činnost profesionálních i dobrovolných hasičů. Šikula, Dospíšil splněno
4. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží jako efektivní formu prevence sociálně-patologických jevů. Šikula, Dospíšil splněno
5. Zakážeme podomní prodej. Šikula, Dospíšil splněno
6. Zbudujeme veřejné toalety v centru města. Šikula, Dospíšil splněno
 
Podpora podnikání a zaměstnanosti 1 / 2 / 2    
1. Nabídneme drobným živnostníkům a firmám poradenskou službu v oblasti získávání dotací (dotační kancelář MěÚ). Dospíšil splněno
2. Vytvoříme fungující platformu mezi orgány města a místními podnikateli za účelem vzájemné komunikace a napomáhání rozvoji podnikání a zaměstnanosti, včetně možnosti vzniku regionální značky a větší prezentace místních výrobků a služeb). Dospíšil rozpracováno
3. Podpoříme pokračování Tišnovských trhů. Dospíšil splněno
4. Budeme se zaobírat vznikem průmyslové zóny zaměřené na čisté provozy. Souček, Dospíšil rozpracováno
5. Budeme podporovat efektivní a dlouhodobě (ekonomicky) udržitelné projekty. Šikula, Dospíšil splněno
 
Cestovní ruch a zahraniční styky 1 / 2 / 3    
1. Vytvoříme koncepci cestovního ruchu ve městě a okolí (Květnice, rozhledna, cyklostezky, apod.). Šikula, Dospíšil rozpracováno
2. Začneme prezentovat město a region navenek odpovídajícím způsobem. Dospíšil rozpracováno
3. Svěříme oblast cestovního ruchu do kompetence některého z radních s cílem vytvoření koncepce prezentace města a regionu a realizace z ní vyplývajících opatření. Dospíšil splněno
4. Vytvoříme konkrétní turistické produkty a programy jako součást celistvého marketingu cestovního ruchu. Dospíšil splněno
5. Vytvoříme poradní orgán pro podporu cestovního ruchu ve městě. Dospíšil splněno
6. Budeme trvale rozvíjet spolupráci s našimi partnerskými městy. Dospíšil splněno