Projekty a investiční akce

Studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu možných protipovodňových opatření

Popis projektu

Obec Předklášteří a město Tišnov leží na řece Svratce a je ovlivněno jejími přítoky Besénkem a Loučkou a patří mezi oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem i mezi riziková území při přívalových srážkách v ČR . Cílem projektu je zpracování studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Celkové náklady projektu jsou přepokládány do výše 1. mil. Kč, z toho dotace 771 tis. Kč. Realizace je plánována v letech 2017-18.

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002292

Zdroj podpory: Fond soudržnosti, zprostředkující subjekt: SFŽP ČR 

Park pod kostelem

V letošním roce bude započata dlouho očekávaná revitalizace parku pod kostelem. Akce je rozdělena do dvou let. V letošním roce bude realizovaná část „Velká zahrada“. Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěno také dětské hřiště.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové náklady projektu jsou přepokládány ve výši 19 mil. Kč, z toho dotace 1,9 mil. Kč. Realizace je plánována v letech 2017-18.

Rekonstrukce galerie Jamborův dům

V říjnu letošního roku uplyne 130 let od narození Josefa Jambora. U této příležitosti budou otevřeny zrenovované a rozšířené prostory Galerie Jamborův dům, kam se vrátí sbírka autorových obrazů.

Na tento projekt je v rozpočtu r. 2017 vyčleněno 1,6 mil. Kč.

Centrum služeb pro turisty

V prostorách bývalého bufetu v suterénu hotelu Květnice bude vybudováno centrum služeb pro turisty (dnes informační středisko v Jamborově domě). Součástí bude i vybudování veřejných záchodků, prostor na uložení kol a zavazadel, či dětský koutek. Na tento projekt jsou v rozpočtu r. 2017 vyčleněny 3 mil. Kč.

Víceúčelové hřiště Smíškova

Neutěšený stav hřiště u ZŠ Smíškova vedl k vytvoření projektu celkové rekonstrukce tohoto prostoru s výstavbou víceúčelového sportoviště. Po rekonstrukci bude areál nabízet hřiště pro malou kopanou, volejbal, basketbal, tenis a v zimním období umělé kluziště. Součástí areálu bude i nový běžecký ovál, atletická rovinka, doskočiště pro skok do dálky a kompletní osvětlení areálu.

Celkové náklady projektu jsou plánovány v roce 2017 ve výši 18 mil. Kč.

Stavba nového brouzdaliště

I v roce 2017 bude pokračovat rekonstrukce koupaliště v Tišnově, tentokrát bude vybudováno nové brouzdaliště včetně drobných vodních herních prvků a zpevněných ploch v okolí.

Na tento projekt je v rozpočtu r. 2017 vyčleněno 5,5 mil. Kč.

Rekonstrukce bufetu na koupališti

Stávající stav bufetu na koupališti již nevyhovoval potřebám návštěvníků ani hygienickým požadavkům, proto byla naplánována jeho komplexní rekonstrukce, která spočívá ve výměně oken, dveří, vybudování nových rozvodů elektroinstalace, kanalizace, rozvodů vody a vzduchotechniky. Nové budou i obklady a dlažby. V 1. patře bude pro personál vybudováno nové sociální zařízení, šatny a sprchy.

Na tento projekt je v rozpočtu r. 2017 vyčleněno 1,7 mil. Kč.

Vestavba učeben v ZŠ nám. 28. října

Tento projekt byl zahájen v září r. 2016 a představuje vestavbu 6 učeben s komplexním zázemím v půdním prostoru pavilonu č. 8 s plánovanou kapacitou 180 dětí. Součástí projektu je i veškeré vybavení učeben, družin, kabinetů a šaten.

Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 14 mil. Kč ( z toho 9,5 mil. Kč tvoří dotace z Ministerstva financí).

Rekonstrukce účelové komunikace Dřevoplac – Předklášteří

Účelem tohoto projektu je úplná rekonstrukce povrchu nezpevněné komunikace od cyklostezky „Dřevoplac“ mezi řekou a tratí až k přejezdu do Předkláštěří. Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje částkou 813 tis. Kč.

Na tento projekt jsou v rozpočtu r. 2017 vyčleněny 2 mil. Kč.

Most přes Závistku

Stávající most do lokality Za Mlýnem je již za hranicí životnosti a bude nahrazen novým, který bude umístěn na stejném místě jako ten stávající. Po dobu výstavby bude sloužit mostní provizórium umístěné vedle po směru toku.

Na tento projekt jsou v rozpočtu r. 2017 vyčleněny 4 mil. Kč.

Stránky