Výběrové řízení - referent/ka Odboru sociálních věcí

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru sociálních věcí (pracovník sociálně – právní ochrany dětí: 0,5 úvazek náhradní rodinná péče; 0,5 úvazek obecný výkon sociálně – právní ochrany dětí)

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  6. 10. 2017 

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám.Míru 111, 666 19  TIŠNOV

- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do  6. 10. 2017 do 12:00 hod.

v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Podrobnosti najdete v příloze.

Přílohy: 
Datum vytvoření: 11.9.2017 / Datum změny: 11.9.2017