Výběrové řízení - referent/ka Odboru životního prostředí

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice

Referent Odboru životního prostředí

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  20. 10. 2017  

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov

- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 20. 10. 2017 – do 13:00 hod. a to v zalepené obálce s textem:

 „Výběrové řízení – Referent OŽP – NEOTEVÍRAT“

v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Více informací v příloze.

Přílohy: 
Datum vytvoření: 4.10.2017 / Datum změny: 4.10.2017