Zahájení prací na projektu „Revitalizace parku pod kostelem“

V posledním březnovém týdnu budou zahájeny dlouho očekávané práce na revitalizaci parku pod kostelem.

Nejprve dojde ke kácením nevyhovujících dřevin, které  nahradí nová výsadba. V první etapě bude realizace probíhat v prostoru „Velké zahrady“ s termínem dokončení do 30.11.2017. II. etapa - „Farská zahrada“ bude dokončena  v červnu 2018. Stavební práce budou spočívat v  úpravě stávajícího území, stavbě inženýrských sítí, vybudování chodníčků, amfiteátru pro drobné kulturní akce, dětského hřiště, technického zázemí s drobným občerstvením a sociálním zařízením pro návštěvníky parku. Součástí díla budou také vegetační úpravy zeleně, lavičky a veřejné osvětlení.

V soutěži na dodavatele díla zvítězila společnost Gardenline s.r.o. z Litoměřic, která má s realizacemi podobných projektů bohaté zkušenosti. Celkové náklady na projekt činí 15,5 milionu korun. Projekt byl podpořen dotací z  Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Životní prostředí částkou 1,9 milionu korun.

 


Tišnov - Park pod kostelem (studie) - jednotlivé části nyní realizovaného projektu se mohou odlišovat odlišovat v dílčích částech od dříve předložené studie.


Cílem navrhovaných úprav je vytvoření v současnosti v Tišnově chybějícího centrálního městského parku s vybavením pro krátkodobou rekreaci obyvatel všech věkových kategorií.

Sad
Prostor tvoří bývalé zahrady rozprostírající se na jižních svazích pod návrším s farním kostelem. Záměrem je vytvořit pěší promenádu v horní části území, která propojí podél soustavy opěrných zdí bránu v Radniční ulici a prostor Bezručovy ulice. Pod opěrnou zdí budou umístěna četná odpočívadla včetně malého dětského hřiště, výtvarně pojatého pítka a pergoly s vinnou révou. Pěší trasa bude doplněna o záhony teplomilných bylin a trvalek. Navazující svahy budou tvořit volné trávníkové partie s obnoveným ovocným sadem. Výsadby stromů budou rámovat výhled od pergoly do okolní krajiny. Při jižní hranici území bude veden sestupující chodník, který přes prostor bývalé farské zahrady vyústí do nádvoří Jamborova domu.

Farská zahrada
“Italská” atmosféra bývalé farské zahrady vybízí k vytvoření komorních prostorů dílčích teras s centrální osou schodišť. Na jednotlivých úrovních teras zahradní kaskády jsou umístěna odpočívadla. Terénní zlomy budou osázeny půdopokryvnými dřevinami a trvalkami. V dolní části lokality je v prostotu křížení peších tahů vytvořena obdélníková zpevňená plocha pro příležitostné komorní kulturní akce přilehlého Jamborova domu, se kterým bude vymezené území nově propojeno.

Na Hrádku
Lokalita Na Hrádku  je v současnosti jediná veřejně přístupná parková plocha navazující na starý hřbitov. Stávající chodník při lipovém stromořadí bude rekonstruován včetně osvětlení. Terénní zlom s náletovými dřevinami přiléhající k chodníku bude upraven výstavbou kamenné gabionové opěrné zídky.

Velká zahrada
Plochy původních zahrad lemují ze západní strany parkový prostor Na Hrádku. V horní části území je navrženo umístění parkoviště určené především pro návštěvníky sousedícího hřbitova. Jižním směrem od parkovací plochy je navržen drobný objekt technického zázemí parku. Jednoduchá obdélníková přízemní budova bude obsahovat veřejné toalety, sezónní letní kavárnu a případné zázemí pro správu parku. Na objekt navazuje zpevněná terasa pro umístění kavárenské letní zahrádky s přilehou plochou dětského hřiště. V jižní části území je navržen výtvarně pojatý vyhlídkový altán, ze kterého se otevírá výhled na siluetu historického města včetně Květnické hory. V dolní jihozápadní části parku je využit terén pro umístění parkového extensivního amfiteátru. Všechny hlavní uzlové body parku jsou vzájemně propojeny chodníky a kompozičními průhledy.

Nově navržené chodníky budou pokryty kamennou „divokou mozaikou“, podružné komunikace v příznivém terénu budou pouze mlatové s betonovými šlapákovými prvky. Pro zajištění ideální provázanosti jednotlivých lokalit bude vytvořen pěší koridor, který zajistí provozní propojení hlavní plochy parku s prostorem farské zahrady potažmo s přilehlým Sadem. Na vytipovaných hlavních tazích bude zbudováno veřejné osvětlení.

Související fotogalerie: 
Datum vytvoření: 10.3.2017 / Datum změny: 10.3.2017