Zřízení datových schránek pro školy a školská zařízení

Od července 2017 zřídí ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení. Tuto povinnost zavádí novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Zavádění datových schránek bude probíhat následujícím způsobem:

U škol a školských zařízení, které již disponují datovou schránkou právnické osoby, dojde k transformaci na typ datové schránky orgánu veřejné moci. Touto transformací nedojde k žádným změnám v zobrazování obsahu datové schránky (dodané a odeslané datové zprávy) ani jejího názvu, tzn. nedojde ke změně oproti stávající praxi. Školám a školským zařízením bude naopak nově dána možnost bez omezení komunikovat z datové schránky orgánu veřejné moci se všemi ostatními subjekty s datovou schránkou, čímž současně dojde k finanční úspoře pro odesílatele, neboť komunikace z tohoto typu datové schránky není pro orgán veřejné moci zpoplatněna.

Pokud škola nebo školské zařízení žádnou datovou schránkou dosud nedisponuje, bude jim automaticky zřízena datová schránka orgánu veřejné moci. K tomu dojde po registraci agendy s působností škol nebo školských zařízení v základním registru práv a povinností (RPP), kterou provede Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Výše uvedený postup je však podmíněný evidencí školy či školského zařízení v základním registru osob (ROS). Tuto evidenci provádí zřizovatel školy či školského zařízení, k čemuž může využít aplikaci ROS-IAIS, kterou provozuje Český statistický úřad. Bližší informace k aplikaci na adrese: https://www.czso.cz/csu/czso/podklady-pro-primarni-plneni-komunalnich-pr....
 

Ministerstvo pro toto období navýší kapacity metodické a technické podpory. V pracovních dnech od 8:00 - 18:00 hodin je možné volat poradenskou linku 270 005 200 nebo využít e-poradnu https://www.datoveschranky.info/kontakty/eporadna.

V Praze dne 15. května 2017
Odbor eGovernmentu ministerstva vnitra

Datum vytvoření: 19.6.2017 / Datum změny: 19.6.2017