Adaptace-mitigace

Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova

 

Chronologie

  • verze zadání

  • ZM ukládá RM vytvořit pracovní skupinu, která bude precizovat zadání pro tvorbu strategie: „Tišnov a jeho adaptace na změny klimatu a mitigační opatření“ a zpracovat tento dokument v souladu s názory komisí. Termín ustanoven pracovní skupiny 30. dubna 2020.

  • ZM na svém zasedání dne 24. 2. 2020 vzalo na vědomí Výzvu k vyhlášení klimatické nouze iniciovanou neformálním sdružením Na to přijdem!. Rada města Tišnova dne 12. 2. 2020 uložila Komisi životního prostředí, Komisi pro dopravu a bezpečnost, Komisi majetkové, Komisi školské, pro děti, mládež a rodinu, Komisi sportovní, Komisi bytové, Komisi pro kulturu a cestovní ruch a Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova projednat znění Výzvy k vyhlášení stavu klimatické nouze, vč. nástinu akčního plánu a sdělit radě města své stanovisko v této věci, a to v termínu do 31. 3. 2020.

Pracovní skupina:

 


Poslední aktualizace 19. 7. 2020