Aktuální dopravní omezení a uzavírky v Tišnově

Aktualizace 20.09.2021

Informujeme občany a především řidiče,že v souvislosti s konáním Svatováclavských hodů dojde k několika mimořádným dopravním opatřením. V sobotu 25.září bude uzavřeno nám. Míru (mimo trvajících uzávěr) a jako objízdná trasa bude řidičům sloužit ul. Dvořáčkova, která bude vedena obousměrně a se zákazem parkování.

Od středy 22. září od 12:00 do pondělí 27. září do 12:00 bude uzavřena ulice Drbalova z důvodu umístění lunaparku.

Kvůli probíhající rekonstrukci Riegrovy ulice se sobotní hodová zábava uskuteční v restauraci U Palce na ul. Jungmannova.


Aktualizace 27.08.2021

POZOR! Důležité dopravní opatření 4. září

4. září se v Tišnově na náměstí Míru v dopoledních hodinách uskuteční tradiční setkání historických vozidel . Při této akci bude uzavřeno náměstí Míru. Náhradní objízdnou trasou bude při této příležitosti ulice Dvořáčkova, kterou bude možné projíždět oběma směry. Prosíme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti, v tento den na ulici Dvořáčkové neparkovali a respektovali dočasné dopravní značení. Na dopravu a bezpečnost bude dohlížet policie ČR i městská policie. Děkujeme za pochopení.

Příloha - DOPRAVNÍ SITUACE VETERÁNI


Aktualizace 26.08.2021

Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská- AKTUÁLNÍ INFORMACE!

Definitivně od 30. srpna se kompletně uzavřou ulice Černohorská, Riegrova od náměstí po ulici Dvořákova a částečně uzavřeny Dvořákova, Husova, Svatopluka Čecha, Tyršova, Riegrova k nemocnici, Jiráskova a Družstevní. 

Rekonstrukce je plánovaná do 31.10. 2022.

>> Vzhledem k této uzavírce nebude možné projet nákladními auty nad 7,5 t ze spodní části Tišnova do horní (směr Lomnička, Železné) a obráceně. 

>> Podrobnou mapu s dopravním značením najdete v příloze.

>> Rezidenty i podnikatele z těchto ulic prosíme, aby na parkování využívali zejména vlastní pozemek.

>> Rodiče, kteří vozí své děti do škol a kroužků v přilehlých ulicích, chceme v rámci bezpečnosti požádat, ať využijí pokud možno pěší dopravu, aby se předešlo se začátkem školního roku případným dopravním kolizím.

>> Celá investiční akce má za cíl zejména spravení povrchu komunikace, kanalizaci a vody. Na ulici Černohorská budou v blízkosti parkoviště u hřbitova umístěny nové autobusové zálivy v obou směrech, obnoví se stávající přechody pro chodce a budou řádně nasvětleny a navíc přibydou další místa pro přecházení chodců.

Další informace budeme po obdržení od zhotovitele průběžně zveřejňovat na webu, FB a případně Mobilním rozhlasu.

Žádáme občany, aby dodržovali dopravní značení, které umožní provést plánovanou rekonstrukci bezpečně a včas.

Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení.

Příloha - SITUACE RIEGROVA-ČERNOHORSKÁ

Přílohy: Objížďka do 7,5t   Objížďka nad 7,5t  Zákazy zastavení  Dopravní situace  Přehledové mapky - vše


Aktualizace 26.08.2021

Konec uzavírky železničního přejezdu

Firma již ukončila opravu železničního přejezdu na ulici Wagnerova stavebnin Baumat. Železniční přejezd je opět v provozu.


Aktualizace 11.08.2021

RIEGROVA-ČERNOHORSKÁ >> uzavírka od 30. srpna nejdříve

Ve středu 11. srpna město Tišnov převzalo nové informace od zhotovitele stavby rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská, z nichž vyplývá, že nejdříve 30.srpna budou kompletně uzavřeny ulice Černohorská,Riegrova od náměstí po ulici Dvořákova a částečně uzavřeny Dvořákova, Husova, Svatopluka Čecha, Tyršova, Riegrova k nemocnici, Jiráskova a Družstevní. Rekonstrukce je plánovaná do 31.10. 2022.

>> Vzhledem k této uzavírce nebude možné projet nákladními auty nad 7,5 t ze spodní části Tišnova do horní (směr Lomnička, Železné) a obráceně. O podrobném dopravním značení a finální podobě objízdných tras ve městě Tišnově se stále vedou jednání. 

>> Rezidenty i podnikatele těchto ulic prosíme, aby na parkování využívali zejména vlastní pozemek.

>> Celá investiční akce má za cíl zejména spravení povrchu komunikace, kanalizaci a vody. Na ulici Černohorská budou v blízkosti parkoviště u hřbitova umístěny nové autobusové zálivy v obou směrech, obnoví se stávající přechody pro chodce a budou řádně nasvětleny a navíc přibydou další místa pro přecházení chodců.

Podrobná mapa dopravních opatření bude po dodání zhotovitelem k dispozici na webu města.

Přesnější informace budeme po obdržení od zhotovitele průběžně zveřejňovat na webu, FB a případně Mobilním rozhlasu.

Žádáme občany, aby dodržovali dopravní značení, které umožní provést plánovanou rekonstrukci bezpečně a včas.

Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení.


Aktualizace 10.08.2021

Zavřený železniční přejezd na ul. Wagnerova

Z důvodu opravy bude železniční přejezd u stavebnin Baumat na ulici Wagnerova od 20. do 26. 8.uzavřen. Do této lokality bude možné projet pod železničním mostem, to se týká ale pouze vozů do výšky 2,9 m.  Pro informace ohledně vjezdu vyšších vozidel kontaktujte Ing. Liptáka na telefonním čísle 728 789 642.


 

Aktualizace 05.08.2021

Uzavření ulice Na Honech a části ulice Drbalova – aktuální informace

V rámci příprav na rozsáhlou rekonstrukci ulic Riegrova a Černohorská je nutné nachystat objízdné trasy.Ulice Na Honech a konec ulice Drbalova (před výjezdem na Lomnickou) budou během uzavírky 9.- 15. 8. frézovány, zpevněny a znovu asfaltovány, aby zvládly zvýšený provoz, když se stanou objízdnou trasou pro osobní auta, auta do 7,5 t a dopravu IDS. Ulice Drbalova bude během uzavírky slepou ulicí a na ulici Na Honech bude v tu dobu úplný zákaz vjezdu.

>> Doporučujeme všem, kteří během týdenní uzavření komunikace potřebují používat auto, aby svůj vůz nechávali mimo ulici Na Honech.

Chodníky budou zachovány a průchod od parku k Nerudové ulici přes chodníček Járy Cimrmana také.

Svoz odpadu KTS Ekologie s.r.o. zajistí na základě domluvy se zhotovitelem stavby OHL ŽS, a.s..

Pro větší bezpečnost a hladší průjezd aut nainstaluje městská policie radar. Chtěli bychom Vás poprosit o trpělivost a shovívavost, jsme si vědomi případných komplikací, které tato důležitá akce pro Tišnov přinese.

Děkujeme za pochopení.

Mapu s názorným vyznačením objízdných tras najdete zde mapa_rieg._a_cern._web.pdf.


Aktualizace 12.7.2021

Rekonstrukce ulice Dvořákovy se blíží do finále.Od úterý 13.7. do čtvrtka 15.července se bude pokládat konečná asfaltová plocha.

Žádáme proto všechny řidiče, aby v tyto dny dodržovali přísný zákaz vjezdu. 

Děkujeme za pochopení!


Aktualizace 11.5.2021

Rekonstrukce tišnovských ulic

Stavební práce na ulici Dvořákova se blíží do finále. Hlavní páteřní rozvod kanalizace je hotový a rekonstrukce vstupuje do své poslední fáze, ve které dojde na opravu jednotlivých domovních přípojek. Toto bude mít dopad na zvýšený provoz vozidel stavby i v okolních ulicích. Odměnou za naši trpělivost nám potom bude na konci prázdnin opravená kanalizace včetně nového asfaltového povrchu této důležité tišnovské komunikace.

V průběhu letních měsíců bude zahájena jedna z velkých investičních akcí v našem městě a to dlouho očekávaná rekonstrukce ulic Černohorská a Riegrova.  Dodavatelská firma bude realizovat opravy stávajících silnic, rekonstrukce chodníků i celého uličního prostoru podél komunikací, rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Veškeré stávající přechody pro chodce budou obnoveny a řádně nasvětleny a navíc dojde k vytvoření hned několika nových míst pro přecházení chodců. Asi největší změnou bude zcela nový kruhový objezd, do kterého budou zaústěny ulice Riegrova, Tyršova, Černohorská, Riegrova - k nemocnici, Dvořákova a Sv. Čecha. Pokud bude realizace postupovat dle naplánovaného harmonogramu měla by být dokončena na konci října 2022.


Aktualizace 22.3.2021

Po letech plánů a usilovných příprav byly v březnu zahájeny práce na investiční akci „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“ spočívající v celkové rekonstrukci části ul. Riegrova a Černohorská, včetně realizace nového kruhového objezdu v místě křížení těchto ulic. Podrobně se mohou občané seznámit s podobou této akce na webu města v Proměnách Tišnova, kde je popis stavby a část výkresové dokumentace. Zahájení realizace bylo vázáno na získání dotace pro SÚS JmK. V červenci roku 2020 SÚS JmK obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci a bylo tak možné zahájit přípravy samotné realizace.

Jako první proběhne kácení zeleně kolidující se stavbou, dle schválené projektové dokumentace a v rozsahu povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které bylo k této akci vydáno OŽP v Tišnově. V rámci tohoto povolení, které se týká 48 ks dřevin a 508 m2 zapojených porostů (keřů), byla stanovená náhradní výsadba v rozsahu 72 ks dřevin podél ulic Riegrova a Černohorská a 4 ks dřevin v prostoru nově budovaného kruhového objezdu v místě křížení ulic Dvořákova, Sv. Čecha, Riegrova, Černohorská a Tyršova. V minulých letech již byla část z těchto dřevin pokácena, a to konkrétně v ul. Riegrova, v části od plánovaného kruhového objezdu až k sokolovně, tj. po křižovatku s ul. Drbalova a Na Hrádku. >>> reportáž v Tišnovské televizi

S rozsahem nezbytného kácení a následnou realizací náhradní výsadby byli podrobněji seznámeni členové komise pro životní prostředí.

Celá akce je rozdělena mezi 3 samostatné investory – Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK), Město Tišnov a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Mezi těmito investory byla uzavřena smlouva o spolupráci, jejímž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby. Zadávací řízení na dodavatele stavby zrealizuje na základě této smlouvy SÚS JmK dohromady i na části financované Městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, aby ze zadávacího řízení vzešel jeden dodavatel stavebních prací. Vybraný dodavatel by měl být znám během první poloviny roku a poté by po podepsání příslušných smluv mohli být zahájeny samotné stavební práce.

Práce budou probíhat v několika etapách, vyžadujících úplné či částečné uzavírky dotčených komunikací. Podrobné informace s datem zahájení stavby a dále konkrétní termíny jednotlivých etap stavebních prací a s tím související dopravní omezení budou s předstihem uváděny na webových a facebookových stránkách města. Informace zde budou pravidelně aktualizovány a prosíme proto občany, aby tyto stránky pravidelně sledovali.

 


Aktualizace 10.2.2021

Rekonstrukce ulice Dvořákova

Od února 2021 zahajuje Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko prostřednictvím společnosti Inženýrské stavby Brno stavební práce - rekonstrukci ulice Dvořákova v Tišnově. Důvodem je havarijní stav kanalizace.

Proto bude od 15. února 2021 provedena úplná uzavírka ulice Dvořákova a instalace dopravního značení pro organizaci objízdných tras. Předpokládaný termín ukončení prací, které budou probíhat v několika etapách, je 31. července 2021. Následně by na tuto akci měla navázat plánovaná rekonstrukce ulic Riegrova-Černohorská.

V praxi to znamená, že dojde k úplné uzavírce silnice II. třídy č. II/377 (ulice Dvořákova) od křižovatky s místní komunikací ulice Husova po křižovatku se silnicí č. II/379 ulice Brněnská. Dále pouze pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu) budou uzavřeny místní komunikace č. 36c (ulice Husova) a č. 26c (ulice Na Rybníčku). Dále bude na ulicích Chodníček, Kvapilova, Smíškova, Vrchlického a Havlíčkova změněn jednosměrný provoz na obousměrný a z toho důvodu bude na těchto ulicích také omezeno parkování, aby byl zajištěn bezpečný provoz v obou směrech.

Objízdná trasa pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 7,5 t nepovede přes Tišnov, ale obousměrně přes Předklášteří, Štěpánovice, Borač, Doubravník, Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnici, Lomničku a Železné .

Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude vedena po silnici č. III/3773 (ulice Riegrova), dále po místních komunikacích č. 117c (nám. Míru) a č. 118c (Komenského nám.) a po silnici č. III/3772 (ulice Janáčkova).

Mapu s názorným vyznačením objízdných tras najdete zde v příloze Aktuality.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.


 

Datum vytvoření: 22.3.2021 / Datum změny: 20.9.2021