Aktuální dopravní omezení a uzavírky v Tišnově


Aktualizace 10.2.2021

Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská

Po letech plánů a usilovných příprav budou během měsíce března zahájeny práce na investiční akci „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“, spočívající v celkové rekonstrukci části ul. Riegrova a Černohorská, včetně realizace nového kruhového objezdu v místě křížení těchto ulic. Podrobně se mohou občané seznámit s podobou této akce na webu města v Proměnách Tišnova, kde je popis stavby a část výkresové dokumentace. Zahájení realizace bylo vázáno na získání dotace pro SÚS JmK. V červenci roku 2020 SÚS JmK obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci a bylo tak možné zahájit přípravy samotné realizace.

Jako první proběhne kácení zeleně kolidující se stavbou, dle schválené projektové dokumentace a v rozsahu povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které bylo k této akci vydáno OŽP v Tišnově. V rámci tohoto povolení, které se týká 48 ks dřevin a 508 m2 zapojených porostů (keřů), byla stanovená náhradní výsadba v rozsahu 72 ks dřevin podél ulic Riegrova a Černohorská a 4 ks dřevin v prostoru nově budovaného kruhového objezdu v místě křížení ulic Dvořákova, Sv. Čecha, Riegrova, Černohorská a Tyršova. V minulých letech již byla část z těchto dřevin pokácena, a to konkrétně v ul. Riegrova, v části od plánovaného kruhového objezdu až k sokolovně, tj. po křižovatku s ul. Drbalova a Na Hrádku.

S rozsahem nezbytného kácení a následnou realizací náhradní výsadby byli podrobněji seznámeni členové komise pro životní prostředí.

Celá akce je rozdělena mezi 3 samostatné investory – Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK), Město Tišnov a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Mezi těmito investory byla uzavřena smlouva o spolupráci, jejímž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby. Zadávací řízení na dodavatele stavby zrealizuje na základě této smlouvy SÚS JmK dohromady i na části financované Městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, aby ze zadávacího řízení vzešel jeden dodavatel stavebních prací. Vybraný dodavatel by měl být znám během první poloviny roku a poté by po podepsání příslušných smluv mohli být zahájeny samotné stavební práce.

Práce budou probíhat v několika etapách, vyžadujících úplné či částečné uzavírky dotčených komunikací. Podrobné informace s datem zahájení stavby a dále konkrétní termíny jednotlivých etap stavebních prací a s tím související dopravní omezení budou s předstihem uváděny na webových a facebookových stránkách města. Informace zde budou pravidelně aktualizovány a prosíme proto občany, aby tyto stránky pravidelně sledovali.

 


Aktualizace 10.2.2021

Rekonstrukce ulice Dvořákova

Od února 2021 zahajuje Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko prostřednictvím společnosti Inženýrské stavby Brno stavební práce - rekonstrukci ulice Dvořákova v Tišnově. Důvodem je havarijní stav kanalizace.

Proto bude od 15. února 2021 provedena úplná uzavírka ulice Dvořákova a instalace dopravního značení pro organizaci objízdných tras. Předpokládaný termín ukončení prací, které budou probíhat v několika etapách, je 31. července 2021. Následně by na tuto akci měla navázat plánovaná rekonstrukce ulic Riegrova-Černohorská.

V praxi to znamená, že dojde k úplné uzavírce silnice II. třídy č. II/377 (ulice Dvořákova) od křižovatky s místní komunikací ulice Husova po křižovatku se silnicí č. II/379 ulice Brněnská. Dále pouze pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu) budou uzavřeny místní komunikace č. 36c (ulice Husova) a č. 26c (ulice Na Rybníčku). Dále bude na ulicích Chodníček, Kvapilova, Smíškova, Vrchlického a Havlíčkova změněn jednosměrný provoz na obousměrný a z toho důvodu bude na těchto ulicích také omezeno parkování, aby byl zajištěn bezpečný provoz v obou směrech.

Objízdná trasa pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 7,5 t nepovede přes Tišnov, ale obousměrně přes Předklášteří, Štěpánovice, Borač, Doubravník, Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnici, Lomničku a Železné .

Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude vedena po silnici č. III/3773 (ulice Riegrova), dále po místních komunikacích č. 117c (nám. Míru) a č. 118c (Komenského nám.) a po silnici č. III/3772 (ulice Janáčkova).

Mapu s názorným vyznačením objízdných tras najdete zde v příloze Aktuality.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.


Aktualizace 10.9.2020

Upozorňujeme  občany na úplnou uzavírku ulice Koráb v rámci II.etapy akce „Tišnov –parkoviště u nádraží“, a to v předpokládaném termínu od 15.září do 6.listopadu 2020 v úseku od křižovatky s ulicí Moukovou po kruhový objezd ulice Nádražní. Jedná se o úplnou uzavírku, kdy objízdná trasa je vedena po silnici č. III/3771 (ulice Nádražní), po silnici č. III/3772 (ulice Janáčkova) a po místní komunikaci č. 94c (ulice Mlýnská). Děkujeme za pochopení


Aktualizace 31.8.2020

POZOR >> úplná uzavírka nám. Míru, Tišnov kvůli akci Přehlídka historických vozidel, a to v době od 6:00 hod. do 12:00 hod. dne 5.9.2020, přičemž objízdná trasa je vedena po krajských silnicích ulice Riegrova, Dvořákova, U Humpolky, Nádražní a Janáčkova, blíže viz. přiložená situace.

Objízdná trasa spojů linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729 333 bude vedena ve směru do zastávky Tišnov, železniční stanice ulicemi Riegrova – Dvořákova – U Humpolky – Cáhlovská – Nádražní (ve směru do Lomnice tato linka není uzavřeným úsekem místní komunikace náměstí Míru v čase uzavírky vedena), zastávka Tišnov, náměstí pro spoje linky 729 333 bude přeložena do zastávky Tišnov, Riegrova, objízdná trasa spojů linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729 332 bude vedena obousměrně ze zastávky Tišnov, železniční stanice ulicemi Nádražní – Cáhlovská – U Humpolky – Dvořákova, u linky 729 332 budou zřízeny namísto zastávek Tišnov, náměstí a Tišnov, Riegrova náhradní dočasné zastávky u křižovatky ulic Dvořákova x Riegrova x Černohorská,  dočasné zastávky budou vybaveny přenosným označníkem zastávky a bude na nich vyvěšen jízdní řády linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, která je bude obsluhovat, na zastávkách Tišnov, náměstí a Tišnov, Riegrova bude vyvěšena informace o dočasném zrušení obsluhy těchto zastávek příslušnými linkami veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní a o umístění náhradních zastávek (informaci připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK).


Aktualizace 24.8.2020

Informujeme občany o úplné uzavírce silnice č.II/377 ulice Černohorské u křižovatky s místní komunikací ulicí Dlouhou a místní komunikace ulice Dlouhá u křižovatky se silnicí č.II/377 ulicí Černohorskou v rámci I. etapy provádění realizace kanalizace v době od 24.8. do 20.9.2020. A dále o částečné uzavírce silnice č.II/377 ulice Černohorské u křižovatky s ulicí Dlouhou v Tišnově, v rámci II.etapy od 7. do 20. 9.2020.

V případě úplné uzavírky bude objízdná trasa vedena po silnici č. II/377 do obce Železné, po silnici č. III/3779 do obce Lomnička a po silnici č. III/3773 do města Tišnov. Vozidlům stavby a autobusům linkové osobní dopravy vnitrostátní bude povolen průjezd uzavřeným úsekem (etapa I.), viz přiložená situace.

V případě částečné uzavírky bude provoz veden vjednom jízdním pruhu min. šíře 4,0 m a v max. délce 20 m (etapa II.), viz přiložená situace.


Aktualizace 30.6.2020

Městská policie Tišnov žádá návštěvníky tišnovské nemocnice, kteří přijíždějí vozidlem, aby brali ohled na občany bydlící v okolních ulicích, především na ul. Riegrova, a neparkovali jim před vjezdy do domů a na pozemky. V případě, kdy řidič parkuje na vjezdu do objektu nebo na pozemek, vystavuje se nemalé pokutě za porušení ustanovení §27 odst. 1 písm. n) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích za přestupek, kterého se dopouští, případně i odtažení vozidla. V těchto případech se jedná o učebnicový příklad, kdy je možné vozidlo z komunikace odtáhnout. To je ale pouze jeden z aspektů takového bezohledného chování. Mnohem podstatnější je však lidská stránka věci a ohleduplnost vůči ostatním. Pokud stojí vozidlo na vjezdu, znemožní tím vyjetí vozidla, jehož řidič nejenom že jezdí např. do zaměstnání nebo odjíždí na dovolenou, ale v horším případě potřebuje např. urgentně k lékaři. V těchto případech to již taková sranda není a řidič, který se takového jednání dopustí, riskuje i případnou náhradu za újmu, která vznikne majiteli pozemku, jenž v důsledku zablokování vjezdu nestihne např. odlet letadla s rodinou na dovolenou. V tomto případě není vůbec těžké si spočítat případné finanční dopady jednoho zaparkování vozidla na vjezdu. Následky při ohrožení zdraví či dokonce života mohou být až fatální a měl by si je uvědomovat každý, kdo se rozhodne na něčím vjezdu bezohledně zaparkovat. Městská policie Tišnov děkuje za pochopení a ohleduplnost vůči ostatním.


Aktualizace 18.12.2019

Novoroční ohňostroj odstartuje 1. ledna 2020 v 17.00 hod. Proti loňskému roku bude odpaliště ohňostroje umístěno v prostoru pod radnicí ve spodní části nám. Míru a kolem něj bude vyhrazen bezpečnostní prostor, kam bude zakázán vstup. Divácký prostor bude začínat za bezpečnostní zónou, kterou tvoří spojnice mezi rohem radnice a hotelem Květnice a bude směřovat směrem k horní části nám. Míru tak, aby měli diváci co nejlepší výhled.

Ohňostroj bude ozvučen. Dojde k uzavření parkovišť na celém nám. Míru a Komenského nám. v době příprav a průběhu ohňostroje. Dojde k uzavření vjezdu na náměstí Míru a Komenského. Budou uzavřeny křižovatky: Komenského nám. od ulice Janáčkova, nám. Míru od ulice Riegrova a nám. 28. října, nám. Míru od ulice Ráboňova v obou směrech - od 16.30 do 18 h.


Aktualizace 11.11.2019

Od pátku 15.11. bude zahájena realizace investiční akce „Tišnov, místo pro přecházení - ul.Brněnská před domem č.146“ - před vchodem do pasáže TESCO. Práce budou probíhat za plné uzavírky komunikace v místě stavby pro automobily, chodník pro chodce zůstane zpřístupněn. Objízdná trasa bude vedena Komenského nám. a ulicemi Janáčkova, Mlýnská a Procházkova. Uzavírka ulice Brněnská v místě stavby bude trvat dle informace zhotovitele do 25.11.2019.


Aktualizace 5.11.2019

Upozorňujeme, že z důvodu pořádání Adventního jarmarku a rozsvícení vánočního stromu bude v neděli 1. 12. 2019 od 15:30 hod. do 17:30 hod. provedena úplná uzavírka nám. Míru.


Aktualizace 31.10.2019

Upozorňujeme, že z důvodu provádění stavebních prací – napojení kanalizace pro stavbu polyfunkčního domu - bude probíhat úplná uzavírka místní komunikace 28d a 29d - ulice Moukova - v termínu od 5. 11. 2019 do 17. 11. 2019. Objízdná trasa není stanovena. Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 17.10.2019

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu konání Mezinárodní výstavy minerálů (1.- 3.11.2019) bude provedena změna dopravního značení místních komunikací ulic Na Hrádku, Parolkova a Drbalova, a to v termínu od 31. 10. 2019 do 3. 11. 2019.

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 14.10.2019

V těchto dnech byly zahájeny plánované stavební práce v areálu tišnovské nemocnice na ul. Purkyňova. Samotná rekonstrukce, která je plánována do konce roku 2020, se bohužel dotkne i řidičů využívajících parkoviště pod dětským domovem, vedle stanice záchranné služby, které bude po dobu realizace stavby uzavřeno. Alternativní parkovací místa budou vytvořena v přilehlých ulicích, především v ulici Purkyňova, která je za tímto účelem dočasně zjednosměrněna od ul. Máchovy a osazena přechodným dopravním značením s vyznačením možnosti parkování.

Dále se úprava dotkne organizace parkování na ul. Na Rybníčku, v úseku od ul. Husova, kde na pravé straně komunikace (ve směru k nemocnici) zůstane situace s parkováním nezměněna, avšak protilehlá levá strana bude osazena dopravním značením omezujícím stání (parkování) na dobu 90 minut. Další 3 časově omezená parkovací místa (na 15 minut) budou na ul. Purkyňova v blízkosti záchranné stanice.

Časově omezené stání je podmíněno umístěním parkovacího kotouče (parkovací hodiny) s nastavenou dobou zahájení parkování. V případě, že řidič nebude mít parkovací kotouč, může napsat čas příjezdu na papír a v obou případech údaje viditelně umístit na přístrojovou desku za čelní sklo vozidla. Parkovací kotouče jsou běžně k dostání v obchodech s papírnickými potřebami a např. v Tišnově jej využijete i při návštěvě OC Albert, kde v prostoru krytého parkoviště tato povinnost platí taktéž. Časové omezení parkování na 90 minut je nutné k zajištění možnosti střídání návštěvníků nemocnice na parkovacích místech. Místa časově omezená na 15 minut jsou vytvořena především pro návštěvníky, kteří do nemocnice někoho přivezou nebo čekají na něčí odvoz.

K dlouhodobějšímu parkování je možno taktéž využít ul. Riegrova a ul. Na Rybníčku, které jsou dostatečně dlouhé a široké.


Aktualizace 9.10.2019

Upozorňujeme občany a především řidiče motorových vozidel na úplnou uzavírku ulice Dvořákova v místě křížení s ulicí Smetanovou od pátku 11. října 8.00 h do neděle 13. října 18.00 h. Objízdné trasy budou včas a dostatečně označeny – nákladní vozidla budou vedena přes nám. Míru a ulici Klášterskou, osobní auta uzavírku objedou po ulici Na Rybníčku. Důvodem uzavírky je nutná neprodlená oprava zborcené kanalizace v jednom ze čtyř havarijních úseků na ulici Dvořákova, které zjistil svazek VaK Tišnovsko při kamerové kontrole.

Více informací ke zjištěním VaK Tišnovsko a stavu kanalizačního řadu v této lokalitě města si můžete přečíst v Tišnovských novinách č. 11, které vychází ve čtvrtek 24. října.

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 20.9.2019

Upozorňujeme, že z důvodu konání akce "kolotoče - Svatováclavské hody" bude probíhat úplná uzavírka místní komunikace ulice Drbalova (spodní část) v Tišnově v termínu od 23. 9. 2019 6:00 hod. do 30. 9. 2019 12:00 hod. Objízdná trasa je vedena ulicemi Riegrova, nám. 28. října, Kukýrna, Drbalova (horní část), Družstevní a Černohorská. Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 6.9.2019

Informujeme o dočasné uzavírce stávající účelové komunikace v lokalitě Ostrovec - omezení souvisí s probíhající demolicí stavby AFK Tišnov - z bezpečnostních důvodů došlo k zamezení průjezdu cyklostezkou, v místě se pohybuje těžká technika. Uzávěra cyklostezky potrvá do pondělí 9. 9. 2019, poté bude průjezd opět umožněn. Nejedná se o stavbu města Tišnov. Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 5.9.2019

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu konání akce "Přehlídka elegance historických vozidel" bude probíhat úplná uzavírka místní komunikace nám. Míru v Tišnově dne 7.9.201 od 6:00 hod. - 12:00 hod. Objízdná trasa je vedena ulicemi Riegrova, Dvořákova, U Humpolky, Nádražní a Janáčkova.

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 26.8.2019

Z důvodu provádění obnovy kabelového vedení NNk bude probíhat částečná a úplná uzavírka místní komunikaci 23c – ulice Na Mlékárně a místní komunikaci 20c – ulice Wagnerova (v křižovatce s místní komunikací 23c – ulice Na Mlékárně) v termínu od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019. V případě úplné uzavírky je objízdná trasa vedena ulicemi Brněnská, U Humpolky, Cáhlovská a Karasova.

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 28.7.2019

Upozorňujeme, že z důvodu přípojek vodovodu bude probíhat částečná uzavírka silnice č. II/377 (ulice Černohorská)
a místní komunikace č. 78c (ulice Dlouhá) v Tišnově, v termínu od 29. 7. 2019 do 30. 9. 2019. 


Aktualizace 26.6.2019

Upozorňujeme na omezení provozu na CYKLOSTEZCE NA ŽELEZNÉ >>> od 26. června zde začíná výstavba nového vodovodu, který povede v těsné blízkosti cyklostezky na Železné. Práce budou postupovat od Železného směrem k Tišnovu. Na cyklostezce se budou pohybovat lidé a stroje, prosíme tedy o zvýšenou opatrnost.


Aktualizace 12.6.2019

Upozorňujeme na omezení provozu na ulici Dvořákova >>> z důvodu rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníků a vedení nízkého napětí.

Dne 12. 6. 2019 budou zahájeny práce na chodnících na západní straně ulice Dvořákovy od křižovatky s ulicí Brněnskou. Současně bude probíhat rekonstrukce vedení nízkého (NN) napětí. (Rekonstrukci vedení NN investuje společnost E-ON). Město zde rovněž provede kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Práce budou probíhat po úsecích v délce přibližně 150 metrů. Chodník na jedné straně ulice zůstane vždy průchodný.

Po dobu uvedených prací zůstane na ulici Dvořákova obousměrný provoz, zatím se oproti původním plánům nepočítá s umístěním semaforu. O případných změnách budeme informovat.

Při přepojování vedení NN může dojít k omezení provozu veřejného osvětlení, nejdéle však v délce 1–2 dny.

Práce na opravě chodníků budou spolu s rekonstrukcí vedení NN a rekonstrukcí veřejného osvětlení dokončeny nejpozději do konce měsíce srpna.

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 10. 6. 2019

Upozorňujeme, že z důvodu překopů vozovky po polovinách v důsledku obnovy kabelů nízkého napětí bude probíhat částečná uzavírka v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. III/3773 (ulice Riegrova), cca od křižovatky se silnicí č. II/377 (ulice Černohorská) po křižovatku s místní komunikací 117c (nám. Míru) a na místní komunikaci 43c (ulice Na Hrádku), ve městě Tišnov, v termínu od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019.

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 4. 6. 2019

Ulice Brněnská je po celkové rekonstrukci od 1. června 2019 otevřena pro veškerou dopravu včetně autobusů.

Dále upozorňujeme na omezení provozu na ulici U Humpolky a Cáhlovská >>> z důvodu pokládání plynového řádu a přípojek bude probíhat částečná uzavírka silnice č. II/379 (cca od křižovatky U Humpolky po železniční viadukt) a na veřejně přístupné účelové komunikaci (výjezd z parkoviště Penny), v termínu od 12. 6. 2019 do 1. 9. 2019.


Aktualizace 3. 5. 2019

Upozorňujeme obyvatele a firmy kolem ulice Brněnská (zvláště řidiče), že bude ulice od pátku 3. 5. (od 15 hod.) až do neděle 5. 5. 2019 ÚPLNĚ UZAVŘENA pro veškerý provoz, a to v celém úseku od křižovatky U Humpolky až po křižovatku s ulicí Olbrachtovou.

Křižovatka U Humpolky x Brněnská x Dvořákova, řízená semafory, zůstane průjezdná.

V uzavřeném úseku bude na stávající povrch vozovky aplikován spojovací postřik, na který nelze vjíždět, a poté během víkendu dojde k pokládce vrchní asfaltové vrstvy.

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 24. 4. 2019

V pondělí 29. dubna 2019 budou zahájeny práce na rekonstrukci chodníků v ulici Dvořákově. Práce budou zahájeny na chodnících na východní straně ulice, a to nejdříve úsek mezi ulicemi Kvapilova - Smetanova, dále Smetanova - Vrchlického atd. Práce na každém úseku budou probíhat přibližně 10 dní. Souběžně bude probíhat rekonstrukce vedení nízkého (NN) napětí tak, že bude stávající nadzemní vedení uloženo do země. Rekonstrukci vedení NN investuje společnost E-ON.

Po dokončení chodníků v měsíci květnu na východní straně budou realizovány stejné práce v červnu na západní straně ulice Dvořákovy, kde mimo výše uvedených prací provede město kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Stávající svítidla budou nahrazena úspornými LED svítidly. Práce budou probíhat tak, aby chodník na jedné straně ulice zůstal průchodný.

Po dobu uvedených prací zůstane na ulici Dvořákově obousměrný provoz, pouze na 2 místech bude v měsíci červnu po dobu 2–3 dnů umístěn semafor z důvodu provedení překopu při rekonstrukci vedení NN.

Co ulice Chodníček a Majorova?

Po dokončování prací na ulici Dvořákova bude zahájena (přibližně v červenci) rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a vedení NN v ulici Majorova. O blížícím se termínu budou občané informováni. Na závěr proběhne rekonstrukce vedení NN a veřejného osvětlení také v ulici Chodníček, a to pravděpodobně až v srpnu.

Jak dlouho rekonstrukce potrvá?

Práce na opravě chodníků budou spolu s rekonstrukcí vedení NN a rekonstrukcí veřejného osvětlení dokončeny nejpozději do konce měsíce srpna. Při přepojování vedení NN může dojít k omezení provozu veřejného osvětlení, nejdéle však v délce 1–2 dny.


Aktualizace 4. 4. 2019

Od pondělí 8. dubna 2019 bude v prostoru křižovatky Brněnská x Dvořákova x U Humpolky umístěn semafor a provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu.

V termínu od 8. 4. do 14. 4. by měl být zcela uzavřen příjezd k bytovkám a garážím z ulice U Humpolky. Rozsah dopravních omezení bude přizpůsoben průběhu stavebních prací, a může se proto měnit. Doporučujeme tak sledovat dopravní značení v těchto místech a využívat také stanovené objízdné trasy.

Při realizaci dojde také ke zvýšení prašnosti a hlučnosti v oblasti staveniště. Upozorňujeme občany, aby v místě stavby dbali zvýšené opatrnosti.  

Děkujeme za trpělivost a pochopení.


Aktualizace 28. 3. 2019

Během celého března bude částečně omezen provoz v křižovatce ulic Dvořákova x Brněnská x U Humpolky. Důvodem je plánované budování oblouků křižovatky, které bude ale postupné a po domluvě s dodavatelem proběhne za běžného dopravního provozu. Omezení bude zahájeno v pátek 1. března a potrvá celý měsíc.

Od 7.dubna do konce května 2019 pak dojde v této křižovatce k výraznějšímu omezení, a to kvůli plošné stavební finalizaci a pokládce povrchů. Provoz bude řízen semafory a v nejnutnějších případech bude křižovatka uzavřena zcela – především v době pokládky povrchů. Dodavatel stavby zajistí, aby omezení provozu zasáhlo řidiče a dopravu v Tišnově co nejméně. 


Aktualizace 11. 1. 2019

Rekonstrukce ul. Brněnská – aktuální stav a výhled 

Na základě častých dotazů se pokusíme shrnout, jakým způsobem probíhá rekonstrukce ulice Brněnská a jaké jsou záměry v souvislosti s jejím opětovným otevřením. V současné době jsou práce pozastaveny z důvodu klimatických podmínek, stavební práce budou pokračovat od března 2019. V tuto chvíli je třeba pro přehlednost stavbu rozdělit do několika úseků:

Prvním úsekem je křižovatka Brněnská x Olbrachtova (bývalá pila). Tato křižovatka je již téměř dokončena, od měsíce prosince 2018 je uvedena do předčasného užívání. Byla zde obnovena doprava pro obyvatele místní části Trnec a také ve směru na Drásov.

Druhým úsekem je oblast od bývalé pily po křižovatku Brněnská x Mánesova. Tento úsek je již proveden v podkladních vrstvách s tím, že poslední vrstva asfaltu bude pokládána až před celkovým dokončením ulice Brněnská. V celé této ulici se u poslední vrstvy asfaltu počítá se speciální protihlukovou směsí, kterou je nutné pokládat pouze za příznivých klimatických podmínek. To je zároveň jedním z důvodů, proč nemůže být silnice dokončena v letošním roce.

Třetím úsekem je oblast od křižovatky Brněnská x Dvořákova až po křižovatku u stavebnin BAUMAT – Brněnská x Na Rybníčku. I tento úsek je proveden v podkladních vrstvách s tím, že poslední vrstva asfaltu bude rovněž pokládána až před celkovým dokončením ulice Brněnská. Úseku byla věnována priorita, neboť se jedná o jedinou příjezdovou cestu (pro nákladní vozidla) do ulice Wagnerova, kde sídlí řada firem provozujících nákladní dopravu, která se do oblasti jiným způsobem nedostane, mj. zde sídlí pracoviště Správy a údržby silnic JmK zajišťující v regionu zimní údržbu.

Posledním čtvrtým úsekem je oblast od křižovatky Brněnská x Na Rybníčku až po křižovatku Brněnská x Mánesova. Úsek byl v roce 2018 dokončen v podkladních asfaltových vrstvách, obdobně jako u předešlých úseků však chybí finální povrch.

V celé délce ulice Brněnské (s výjimkou křižovatky u bývalé pily) bude až do konce prací v květnu 2019 platit zákaz vjezdu  všech vozidel a vjezd bude i nadále umožněn pouze majitelům nemovitostí a dopravní obsluze. Řada obyvatel si plete pojmy sjízdnost, popř. průjezdnost s pojmem obnovení provozu nebo otevření pro veškerou dopravu. Je rozdíl v tom, zda je vozovka průjezdná a zda je silnice uvedena do provozu. Sjízdností, popř. průjezdností se označuje mj. stav, kdy je možné vozovku za určitých podmínek používat, tedy i v režimu stavby, ale nikoliv dokončení stavby a otevření veškerému provozu. Zde se nic nemění a již od uzavření smlouvy s dodavatelem se ani s dřívějším obnovením provozu v plném rozsahu nepočítalo. Rovněž se až do ukončení prací nepočítá se zimní údržbou v prostoru stavby s výjimkou chodníků.

Co se bude dělat na Brněnské v roce 2019?

Především se budou provádět práce na dokončení poslední části chodníku podél rodinných domů a pod bytovkami, budou se budovat nájezdy na jednotlivé pozemky, dokončena finální vrstva na cyklostezce po pravé straně ulice ve směru z centra města, umístěno zábradlí podél části cyklostezky a na jaře budou probíhat terénní úpravy a práce s osazováním zeleně. Dále budou dokončeny autobusové zastávky. V březnu 2019 dojde k úpravám v křižovatce ulic Dvořákova x Brněnská x U Humpolky, což si vyžádá částečné omezení provozu. V neposlední řadě bude položena poslední protihluková vrstva asfaltové směsi v celém rekonstruovaném úseku. Po dokončení stavby musí rovněž dojít k instalaci svislého a vodorovného dopravního značení a zejména musí proběhnout řádná kolaudace.


Aktualizace 7.1.2019

Upozorňujeme, že z důvodu provádění stavby polyfunkčního domu proběhne úplná uzavírka místní komunikace ulice Moukova, a to v termínu od 8. do 23. ledna 2019. Objízdná trasa není stanovena.


Aktualizace 31.10.2018

Upozorňujeme občany a zvláště řidiče, že ve čtvrtek 1.11.2018 od 8 hod. do ukončení prací v odpoledních hodinách proběhne pokládka asfaltu v křižovatce Cáhlovská x Ostrovec x Karasova a v nejbližším okolí. Po tuto dobu bude doprava řízena Policií ČR a Městskou policií Tišnov tak, že ulice Cáhlovská bude sloužit pouze pro vjezd do města a pro jeho opuštění bude nezbytné využít objízdnou trasu přes obec Předklášteří. Po dobu prací nebude možné vjíždět do ulice Ostrovec (např. SUBTERA, Tišnovská dřevovýroba, pivovar, fotbalový a tenisový areál). Vjezd/výjezd do/z ulice Karasova bude umožněn z ulice U Svratky (kolem areálu firmy STEINHAUSER).

Prosíme o důsledné dodržování pokynů policistů a strážníků.

Děkujeme za trpělivost a pochopení.


Aktualizace 29.10.2018

V úterý 30.10.2018 bude v době od 8:00 hod. do 11:00 hod. prováděno frézování okrajů vozovky mezi viaduktem a kruhovým objezdem. Doprava zde bude po dobu probíhajících prací řízena Městskou policií Tišnov kyvadlově, vždy v jednom směru jízdy. Doporučujeme všem řidičům využít objízdnou trasu přes obec Předklášteří.


Aktualizace 27.8.2018

V tomto týdnu by měla být ukončena celková rekonstrukce krajské komunikace II/379 mezi Tišnovem a Drásovem. Investiční akce Jihomoravského kraje je dokončována v předpokládaném termínu. Podle informací získaných od vlastníka by mělo dojít od 1. září 2018 k znovuotevření komunikace pro veškerou dopravu s výjimkou autobusů IDS. Vzhledem k navazující rekonstrukci však dojde ve stejné době, tedy od 1. září 2018 k úplné uzavírce křižovatky silnic č. II/379 a č. III/38521 (Brněnská x Trnec x Olbrachtova v Tišnově) a to z důvodu celkové výměny konstrukčních vrstev vozovky a úpravy nejbližšího okolí. Průjezd z Drásova do centrální části Tišnova tak nebude ani nadále možný.

Objízdná trasa pro obyvatele místní části Trnec a zaměstnance firem dislokovaných v této části města bude stanovena po nově vybudované komunikaci přes městys Drásov a obce Čebín, Hradčany a Předklášteří. Vzhledem k rozsahu stavebních prací, kdy dojde k ostranění povrchu vozovky do hloubky 1 metru, již nebude možný průjezd stavbou, a to ani na povolení. Výjimkou bude průjezd pro obyvatele ulice Hanákova a části ulice Brněnská, kteří budou muset pro příjezd vozidlem ke svým nemovitostem respektovat pokyny pracovníků stavby.


Aktualizace 22.8.2018

Dokončení rekonstrukce ulice Kvapilova – informace pro rodiče

S blížícím se začátkem školního roku Vás upozorňujeme na omezený příjezd k Základní škole Smíškova. Ulice Kvapilova, příjezdová a přístupová komunikace k základní škole, prochází kompletní rekonstrukcí a bude v následujících týdnech zcela uzavřena pro auta i pěší.

Škola bude přístupná pěšky z ulice Husova, z ul. Na Rybníčku a dále vedlejším vchodem z ulice Smetanova (tato ulice bude 1. září 2018, po dobu probíhajících prací, zjednosměrněna z ulice Na Rybníčku do ulice Dvořákova).

Vjezd do ulice Smíškova z ulice Husova bude povolen pouze zásobování a občanům, kteří jsou vlastníky přilehlých nemovitostí. Respektujte prosím dopravní značení! Pokud děti doprovázíte osobně, zaparkujte své vozidlo v ulicích Husova, Smetanova nebo Na Rybníčku. Informujte rovněž své děti, aby nevstupovaly do prostor staveniště na ulici Kvapilova.

Odklad stavebních prací, které byly původně plánovány na období letních prázdnin, byl způsoben nedořešeným vlastnickým vztahem k jednomu ze soukromých pozemků, což ovlivnilo vydání stavebního povolení.


Aktualizace 7.8.2018

Na základě informací poskytnutých dodavatelem stavby spol. EUROVIA CS a.s. a hlavním investorem SÚS JmK zveřejňujeme harmonogram prací v ulici Brněnská v Tišnově.

Aktuálně probíhající práce od srpna 2018:

budování kanálových vpustí v celé délce rekonstruovaného úseku, vč. přípojek;
budování nového veřejného osvětlení, které bude v jednotlivých úsecích nahrazovat osvětlení stávající, tak aby byl osvit ulice v nočních hodinách i nadále zachován (JICOM);
vložkování části staré kanalizace v úseku ulic U Humpolky a na Rybníčku, neboť v tomto úseku nebyla dosavadní kanalizace nahrazena novou (práce probíhají pod zemí);
odstranění povrchu chodníku v ulici Brněnská (podél železniční vlečky);
vybudování nových opěrných zdí v místě nově budovaného chodníku a cyklostezky v místech vyústění ulice Hanákova do ulice Brněnská.

Od měsíce září 2018 bude následovat:

rekonstrukce povrchu komunikace a pokládka obrubníků v křižovatce ulic Brněnská x Olbrachtova až po křižovatku Brněnská x Mánesova (uvedený úsek bude po dobu prací, s výjimkou pro obyvatele přilehlých nemovitostí, zcela neprůjezdný), přičemž vyznačená objízdná trasa pro lokalitu Trnec bude po dobu prací (asi 2 měsíce) vedena přes nově vybudovanou silnici směrem na obec Drásov;
rekonstrukce povrchu komunikace a pokládka obrubníků na ulici Brněnská v úseku ulic U Humpolky a Na Rybníčku, postupně a zvlášť v každém směru jízdy. Práce v tomto úseku budou přizpůsobeny nutnosti zachování průjezdu nákladních vozidel do ulice Wagnerova.

Stavebniny BAUMAT a areály firem v ulicích Wagnerova a Na Mlékárně budou po dobu prací přístupné střídavě z křižovatky Brněnská x U Humpolky nebo Brněnská x Na Rybníčku.

Prioritou je dokončení celé stavby v co nejkratším termínu, přičemž je nutné zajistit dopravní obslužnost celé lokality po celou dobu probíhajících prací. Na rekonstrukci vozovky bude průběžně navazovat investiční akce Města Tišnova - výstavba chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení a úprav zeleně.


Aktualizace 25.6.2018

Upozorňujeme, že z důvodu výstavby plochy pro pěší a cyklisty, rekonstrukce silnice II/379 a lávky ke koupališti v rámci akce „CS Tišnov – Březina, úsek Subterra - koupaliště“ bude probíhat částečná uzavírka na silnici č. II/385 (ulice Za mlýnem) a č. II/379 (ulice Červený mlýn) ve městě Tišnov, v termínu od 26.6.2018 do 15.11.2018.


Aktualizace 13.6.2018

Rekonstrukce plynovodu v ulicii Riegrova prozatím probíhá podle plánu. Stavební práce se nyní přesunuly zejména do oblasti křižovatky Riegrova x Černohorská. Během příštího týdne dojde v souladu s dříve zveřejněným záměrem k částečné uzavírce tzv. "esíčka" u Nemocnice Tišnov. Prosíme o respektování dopravního značení.


Aktualizace 16.5.2018

Uzavírka ulice Riegrova mezi ulicemi Drbalova a nám. 28 října byla ke dni 15.5.2018 ukončena. Průjezd přes náměstí Míru směrem na Lomnici je opět možný. Plánované práce byly v tomto úseku dokončeny. Nyní již probíhá další omezení dopravy jen za plného provozu, a to v ulicích Riegrova a Černohorská.


Aktualizace 3.5.2018

V těchto dnech probíhají již jen dokončovací práce v souvislosti s budováním kanalizace a vodovodu v ulici Brněnská. Zásadní stavební úpravy zde nebudou probíhat do konce měsíce května. Přesto se budeme ve spolupráci s SÚS JmK snažit udržet sjízdnost této ulice alespoň pro majitele nemovitostí. Od měsíce června by měl vítěz výběrového řízení zahájit práce na poslední fázi - budování nové silnice, chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení. Uzavření smlouvy s dodavatelem stavby je připravováno na příští týden, do té doby nelze rozsah prací ani přesné termíny nijak upřesnit. Dále se vyřizuje změna dopravního značení pro závěrečnou fázi prací.

Otevření ulice Brněnské pro veškerou dopravu není i přes ukončení II. fáze prací možné, a to z důvodu absence zpevněného povrchu vozovky!


Aktualizace 29.3.2018

Upozorňujeme obyvatele ulice Mrštíkova, zejména pak řidiče a pracovníky firem, že ve dnech 3.4. - 5.4.2018 bude v této ulici provedeno zapravení povrchu po rekonstrukci kanalizace. Od křižovatky s ulicí Trnec až po areál firmy RAPO bude pokládán nový asfalt.

Respektujte proto dopravní značení a pokyny pracovníků provádějící stavební práce.


Aktualizace 28.3.2018

Uzavření cyklostezky Tišnov (Trmačov) - Předkláštěří.

Sdělujeme, že práce na sanaci skály vedle cyklostezky byly zahájeny dne 27.3.2018. Dále upozorňujeme, že do celé oblasti je vstup přísně zakázán z důvodu nebezpečí úrazu padajícími kameny.


Aktualizace 19.3.2018

Upozorňujme obyvatele města Tišnova a zejména pak řidiče, že z důvodu provádění rekonstrukce plynu bude probíhat částečná i úplná uzavírka silnice č. III/3773 (ulice Riegrova), silnice č. II/377 (ulice Černohorská), místní komunikace 33c (ulice Riegrova) a místní komunikace 39c (ulice Hynka Bíma) ve městě Tišnov, v termínu od 3. 4. 2018 do 30. 9. 2018. Celá akce bude rozdělena do 9 etap. Úplná uzavírka bude probíhat na silnici č. III/3773 ulice Riegrova od nám. Míru po ulici Drbalova (etapa 1 a 2) v termínu od 3. 4. 2018 do 15. 5. 2018 a objízdná trasa bude vedena přes obec Železné a obec Lomnička. Kromě této krátkodobé uzavírky bude v uvedených ulicích provoz zachován!

Upozorňujeme, že uvedená uzavírka se významným způsobem dotkne rovněž rodičů, kteří přiváží (odváží) své děti do školy na nám. 28 října v Tišnově. Prosíme o důsledné respektování dopravního značení, zejména pak zákazu vjezdu do prostoru stavby.


Aktualizace 8.3.2018

Od 3. dubna 2018 bude zahájena výměna plynovodu v křižovatce ulic nám. 28 října x Riegrova (pod budovou ZŠ nám. 28. října). Práce budou postupně přesouvány na ulici Riegrova a nový rozvod plynu bude pokládán až k Nemocnici Tišnov a na konec ulice Černohorská. Plánované ukončení prací na výměně plynovodu je stanoveno na 30.9.2018. Po dokončení bude většina povrchů (chodníky a vozovka) uvedena do stavu umožňujícího bezpečnou chůzi a průjezd vozidel.

Plánované omezení pro chodce a řidiče:

  • V měsíci dubnu a květnu 2018 bude uzavřena pro veškerou dopravu křižovatka ulic nám. 28 října x Riegrova (pod budovou ZŠ nám. 28. října) a část ulice Riegrova od této křižovatky k sokolovně. Parkování v uzavřené části ulice nebude po dobu prací umožněno, můžete však využít parkoviště u sokolovny nebo navazující odstavnou plochu. Objízdná trasa směrem na Lomničku bude vedena přes ulici Černohorskou, obec Železné a bude vyznačena dopravním značením.
  • Postupně budou práce přesunovány po ulici Riegrova směrem k Nemocnici Tišnov a na ulici Černohorskou směrem k novému hřbitovu. Tyto úseky již nebudou vyžadovat celkovou uzavírku, nicméně dojde k omezení možnosti parkování, snížení rychlosti jízdy a omezení průchodu po chodnících v místech probíhajících prací. Většina výkopů (s výjimkou překládek rozvodu plynu na druhou stranu ulic) bude probíhat v místě současných chodníků nebo travnatých pásů

Aktualizace 27.2.2018

 

Generální dodavatel stavby v pondělí dne 26.02.2018 informoval, že z důvodu trvalých a vysokých mrazů i přes den, přerušuje veškeré práce na vodovodu a kanalizaci v ulici Brněnská a okolí od pondělí do doby než budou teploty příznivější. Předpoklad zahájení prací je opět v pondělí 5.3.2018.

 


Aktualizace 15.2.2018

Upozorňujeme řidiče, že silnice v úseku Tišnov - Drásov bude zcela uzavřena pro veškerou dopravu od 19.2.2018 do 31.8.2018 a to z důvodu výstavby nové vozovky a mostu. Uzavírka proběhne v úseku mezi fotovoltaickou elektrárnou v Tišnově a mezi zemědělským areálem v Drásově. Po dobu prací bude místní část Trnec přístupná pouze z křižovatky ulic Brněnská x Olbrachtova.

Objízdné trasy budou vedeny přes obce Čebín a Hradčany. Sledujte prosím dopravní značení.

Společnost EUROVIA CS, a.s. se tímto omlouvá za případné komplikace spojené s uzavírkami, ale bez razantního omezení dopravy není možné plánované stavební práce zrealizovat.


Aktualizace 17.1.2018

Nyní probíhají práce také v místní části Trnec, konkrétně v ulicích Trnec a Mrštíkova. Práce jdou prozatím podle plánu. V nejbližších dnech bude silnice překopána v křižovatce ulic Trnec x U Pily a bude fyzicky neprůjezdná pro jakákoliv vozidla, vč. vozidel stavby. Důsledně upozorňujeme na zákaz vjezdu pro všechny vozidla.


Aktualizace 20.12.2017

Po dobu vánočních svátků nebudou prováděny stavební práce v ulici Brněnské. Vzhledem k tomu, že celá oblast je stavbou, nebude zde prováděna zimní údržba s výjimkou úklidu chodníků na ulici Brněnské a příjezdu do ulice Hanákova.


Aktualizace 15.12.2017

Na základě informace hlavního dodavatele stavby spol. EUROVIA CS, a.s. sdělujeme, že termíny prací pro rok 2018 budou následující:

Od 9.1.2018 - Uzavření ulice Mrštíkova, a to od křížení s ulicí Trnec po vjezd do areálu firmy RAPO.

Od 9.1.2018 - Uzavření křižovatky ulic Olbrachtova x Brněnská až po křižovatku ulic Trnec x U Pily.

Obě zmiňované uzavírky budou platit až do 18.2.2018. V uvedené době bude místní část Trnec přístupná motorovými vozidly pouze ze směru od Drásova.

Od 19.2.2018 - Úplná uzavírka silnice v úseku Drásov - Tišnov. Uzavírka proběhne v úseku mezi fotovoltaickou elektrárnou v Tišnově a mezi zemědělským areálem v Drásově.

Od 19.2.2018 - Uzavření druhé části ulice Mrštíkova, a to od vjezdu do areálu firmy RAPO po ulici Cihlářská.


Aktualizace 6.12.2017

Upozorňujeme řidiče, pracovníky firem a dodavatele, že ve dnech 11.12.2017 - 15.12.2017 bude zcela uzavřena křižovatka ulic Brněnská x Wagnerova. Tato křižovatka slouží jako příjezd nadměrných nákladních vozidel do ulic Wagnerova a Na Mlékárně. V uvedeném místě bude probíhat napojování nového vodovodu a vzhledem hloubce výkopu a bezpečnosti pracovníků není možné povolit žádným vozidlům průjezd stavbou.

Dále upozorňujeme obyvatele Tišnova, že od 8.1.2018 budou prováděny výkopové práce na křižovatce ulic Trnec x U Pily a Trnec x Mrštíkova. Po dobu provádění těchto prací by měl být příjezd do místní části Trnec umožněn pouze ve směru od městyse Drásov. Informace podrobně upřesníme začátkem roku 2018.


Aktualizace 22.11.2017

Od 27.11.2017 budou probíhat výkopové práce u jednotlivých domů v úseku křižovatek Brněnská x Dvořákova a Brněnská x Na Rybníčku. Majitelé domů budou informováni ze strany dodavatele vody, že budou zhotoveny nové vodovodní přípojky. V úseku křižovatek Horova - Mánesova dojde rovněž k pokládce vodovodního potrubí. Mezitím je pokládána nová kanalizace v úseku ulic Na Rybníčku a Horova. Vzhledem ke značné hloubce potrubí (5-6 metrů) je třeba postupovat velmi pomalu, zejména pak z důvodu bezpečnosti pracovníků stavby.

V průběhu prosince je v plánu zhotovení propoje vodovodu z ulice Brněnská do ulice Wagnerova. V době realizace prací nebude možné používat křižovatku Brněnská x Wagnerova a příjezd do lokality bude možný výhradně přes ulici Na Mlékárně. Zástupce firem sídlících na ulici Wagnerova a Na Mlékárně budeme o rozsahu a době prováděných prací informovat přibližně s týdenním předstihem.

Původně plánované pozastavení prací od poloviny prosince do začátku ledna se neuskuteční a práce budou probíhat nepřetržitě, pokud to klimatické podmínky dovolí. To znamená, že autobusová doprava bude i nadále vedena objízdnými trasami, tak jako doposud a autobusy se na ulici Brněnskou vrátí až po celkovém dokončení rekonstrukce.

Důsledně upozorňujeme řidiče, kteří si ulicí Brněnská zkracují cestu domů do okolních ulic, že v celém úseku platí zákaz vjezdu všech vozidel a v případě zjištění přestupku již bude policie postupovat nanejvýš důsledně. Povolení stavby k vjezdu se vztahuje výhradně na obyvatele ulic Brněnská, Hanákova a vozidla stavby!!!


Aktualizace 8.11.2017

Práce na rekonstrukci inženýrských sítí na ul. Brněnská probíhají dle sdělení zhotovitele podle plánu. V nejbližších dnech bude provedena tlaková zkouška nového vodovodu mezi ulicemi Na Rybníčku a Dvořákova a proběhnou přípravné práce na napojení jednotlivých pozemků. Koncem týdne budou zahájeny výkopové práce kvůli pokládání kanalizace v úseku mezi ulicemi Na Rybníčku - Horova. V polovině listopadu se připravují i výkopové práce i v úseku Jamborova - Pila.


Aktualizace 27.10.2017

S ohledem na aktuální vývoj situace rozhodl zhotovitel stavby o tom, že rekonstrukce komunikace Drásov - Tišnov bude zahájena až v roce 2018.


Aktualizace 25.10.2017

Dle aktuálních informací zhotovitele bude uzavírka silnice mezi Tišnovem a Drásovem zahájena až v měsíci prosinci 2017. Do té doby budou probíhat výhradně práce na přeložce inženýrských sítí a práce, které nebudou zasahovat do tělesa vozovky. Silnici je proto v měsíci listopadu možné užívat bez omezení. O termínu zahájení odsunuté uzavírky komunikace budeme informovat.


Aktualizováno 25.10.2017

Dopravní omezení v ulici Brněnská pro rozměrná nákladní vozidla

Upozorňujeme, že v rámci rekonstrukce ulice Brněnská bude od 26.10.2017 do 29.10.2017 umožněn vjezd rozměrných nákladních vozidel do ulice Wagnerova po trase ul. Na Rybníčku – Brněnská - Wagnerova.

V týdnu od 30.10.2017 do 3.11.2017 nelze těmto rozměrným nákladním vozidlům z důvodu realizace výkopu zajistit vjezd do ulice Wagnerova z ulice Brněnské.

Plánované práce (položení nového vodovodu) budou v těchto dnech probíhat v křižovatce ulic Brněnská x Wagnerova, a dle sdělení zhotovitele stavby budou maximálně urychleny, tak aby byl průjezd po ukončení prací možný v současném režimu.


Aktualizováno 24.10.2017

Z důvodu provádění rekonstrukce komunikace bude probíhat úplná uzavírka silnice č. II/379  mezi městem Tišnov a městysem Drásov, v termínu od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2018. Uzavírka proběhne v úseku mezi fotovoltaickou elektrárnou v Tišnově a mezi zemědělským areálem v Drásově.

Objízdné trasy budou vedeny přes obce Čebín, Hradčany a Předklášteří.

Investorem akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a zhotovitelem společnost Eurovia.

Pro informace o změnách autobusové dopravy sledujte vývěsky na zastávkách nebo web www.idsjmk.cz.


Aktualizováno 20.10.2017

Od neděle 15. 10. 2017 probíhá výluka v Tišnově na ulici Brněnská – silnice II/379 (v úseku mezi křižovatkou s ul. U Humpolky a Dvořákova a křižovatkou s ul. Olbrachtova).

Autobusy projíždějící v tomto úseku budou odkloněny náledovně:

Linky 153, 314, 330 a 331 pojedou mezi zastávkami Tišnov, Nádražní a Hradčany, žel.st. obousměrným odklonem po silnicích II/379 a II/385 ulicemi Červený mlýn, Za mlýnem a Olbrachtova a dále po své trase, čímž vynechají zastávku Tišnov, sídliště.
Na odklonové trase zastaví navíc na zastávce Tišnov, čerpací stanice.

Linka 311 pojede mezi zastávkami Tišnov, Nádražní a Tišnov, Trnec obousměrným odklonem po silnicích II/379, II/385 a III/38521 ulicemi Červený mlýn, Za mlýnem a Olbrachtova a dále po své trase, čímž vynechá zastávku Tišnov, sídliště. Na odklonové trase zastaví navíc na zastávce Tišnov, čerpací stanice.
Spoj 11 linky 335 nepojede v úseku mezi zastávkami Tišnov, sídliště a Tišnov, žel.st. (bude začínat až v zastávce Tišnov, žel.st.).

Spoje linek 153, 311, 330 a 331 jedoucí na Riegrovu obslouží zastávky Tišnov, žel.st a Tišnov, Riegrova v pořadí stanoveném platným jízdním řádem – tzn. linky 311, 330 a 331 pojedou od zastávky Tišnov, čerpací stanice ulicemi U Humpolky, Dvořákova, Riegrova k zastávce Tišnov, Riegrova a následně přes náměstí Míru k zastávce Tišnov,
žel.st. Spoj 30 linky 153 pojede ze zastávky Tišnov, čerpací stanice nejprve přes zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, žel.st a následně přes náměstí Míru k zastávce Tišnov, Riegrova.

Návaznosti mezi linkami 311 a 331 v zastávce Tišnov, sídliště budou přesunuty na zastávku Tišnov, žel.st.

Změna zastávek:
Tišnov, sídliště (v obou směrech): bez obsluhy;
Tišnov, čerpací stanice (v obou směrech): mimořádně obsluhována linkami 153, 311, 314, 330 a 331.

Zdroj: IDS JmK


Aktualizováno 12.10.2017

Na základě dotazů obyvatel z ulice Brněnská a Hanákova upřesňujeme následující informace.

Po dohodě se zhotovitelem stavby bude obyvatelům ulice Hanákova a Brněnská umožněn do uzavírky vjezd, přesto to nebude platit vždy a za všech okolností. Pokud budou zrovna v okolí konkrétních nemovitostí nebo na trase k nim probíhat stavební práce, bude nutné se této situaci aktuálně přizpůsobit. Přesný harmonogram prací pro konkrétní adresu nelze s ohledem na složitost a rozsah stavebních prací zpracovat. Zhotovitel i policie budou postupovat tak, aby maximálně vyšli obyvatelům těchto konkrétních ulic vstříc. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že v některé době bude z/do ulice umožněn pouze pěší přístup. Jsme přesvědčeni, že se omezení vjezdu pro vlastníky nemovitostí bude vztahovat pouze na malou část z plánované doby celkové uzavírky.

Práce budou zahájeny odstraňováním části povrchu v úseku ulic U Humpolky a Horova od 16.10.2017. Poté bude po levé straně ulice (ve směru ven z města) pokračováno výkopovými pracemi. 

Podle posledních informací jsou práce v okolí ulice Hanákova plánovány až koncem roku 2017.


Aktualizováno 10.10.2017

Důvodem uzavírky je zahájení II. fáze rekonstrukce ulice Brněnská (investor Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko), během níž budou vyměněny rozvody kanalizace a vodovod v několika úsecích. V rámci tohoto omezení se v lednu 2018 uzavírka a rekonstrukce sítí rozšíří také na ulici Mrštíkovu – podrobnější informace včas sdělíme. Z uvedených důvodů tedy dochází na základě žádosti zhotovitele stavby (EUROVIA CS, a.s.) k dopravnímu omezení, které potrvá do 30. dubna 2018.

Bezprostředně po této uzavírce bude však až do konce roku 2018 následovat další úplná uzavírka stejné komunikace z důvodu plánované výměny vozovky, chodníků a veřejného osvětlení, jejichž investory budou Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a Město Tišnov.

ZÁKAZY A OBJÍZDNÉ TRASY budou vyznačeny dopravními značkami před zahájením prací. Aktuální informace o průběhu stavby najdete vždy na webu města Tišnova (www.tisnov.cz). Důležité informace k dopravním omezením můžete do budoucna rovněž získávat přímo do svých telefonů nebo e-mailů přes systém Mobilní rozhlas (on-line registrace na tisnov.mobilnirozhlas.cz).

POVOLENKY KE VJEZDU NEBUDOU VYDÁVÁNY

Upozorňujeme řidiče všech vozidel, že z bezpečnostních důvodů a z důvodu zachování plynulosti plánovaných prací nebude zhotovitel stavby vydávat povolení pro vjezd do uzavřené oblasti. V situacích, kdy bude nezbytné mimořádně vjet do uzavřené oblasti, bude vjezd povolen výhradně vozidlům Integrovaného záchranného systému, zásobování a vozidlům, jejichž řidiči prokáží trvalý pobyt v uzavřené oblasti. Všichni ostatní účastníci silničního provozu jsou povinni dodržovat stanovené dopravní značení.

VÝLUKA AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

V uvedeném úseku dojde také k výluce autobusové dopravy linek IDS JmK. Cestující využívající autobusové linky, které dříve projížděly uvedeným úsekem, budou moci využívat např. zastávku Tišnov – Nádražní (u Penny Marketu). Provozovatel hromadné dopravy bude o organizaci dopravy informovat vývěskou na všech současných autobusových zastávkách a na internetu. I v tomto případě najdete po zveřejnění nplánovaných změn aktuální informace o dopravě na webu města Tišnova (www. tisnov.cz).

V této souvislosti upozorňujeme rovněž na skutečnost, že od listopadu 2017 dojde k úplné uzavírce silnice II/389 v úseku Tišnov – Drásov, která bude procházet celkovou rekonstrukcí. Informaci o této uzavírce doplníme, jakmile obdržíme podklady od investora – Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Prosíme všechny obyvatele, podnikatele, ale i návštěvníky dotčené lokality o trpělivost. Žádáme také o důsledné dodržování dopravního značení, které umožní provést plánované práce bezpečně a včas. Dopravní omezení jsou součástí každé takto rozsáhlé stavby. V tomto případě se jedná o mimořádně složitou investiční akci, na které se podílí celá řada investorů, a po níž mnozí občané města i jeho návštěvníci volali již desítky let. Věříme, že nepohodlí a omezení, se kterými se budeme muset v následujících měsících vyrovnat, vykompenzují kvalitní inženýrské sítě, tichá a bezpečná pozemní komunikace, nový chodník i moderní veřejné osvětlení.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Plakát k akci najdete v příloze

 


Aktualizováno 20.9.2017

V tuto chvíli probíhá uzavření smlouvy mezi dodavatelem další fáze stavby a Svazkem vodovodů a kanalizací. Zároveň se připravuje nová uzavírka komunikace na 1. polovinu října. Následně bude zahájena výměna vodovodu a kanalizace v již dříve opravovaném úseku, avšak na opačné straně vozovky. 


Aktualizováno 30.8.2017

Do konce měsíce srpna 2017 dojde k ukončení prací spojených s výměnou plynového potrubí a domovních plynových přípojek na ulici Brněnská. Dopravní omezení na ulici Brněnská tím následně na nějaký čas skončí.

V těchto dnech zároveň končí výběrové řízení Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na výběr zhotovitele II. fáze stavby a tou je výměna vodovodu. Výměna bude prozatím probíhat v tomtéž úseku jako doposud, pouze na opačné straně vozovky. Jelikož výběrové řízení nebylo dosud ukončeno, nelze nyní závazně sdělit datum zahájení prací, předpokládáme však, že by práce mohly být zahájeny přibližně do měsíce. 

Dočasné zjednosměrnění ulic Havlíčkova a Vrchlického bude prozatím zachováno.


Aktualizováno 5.8.2017

V rámci uzavírky dochází  od  5.  8.  2017 ke změně provozu v ulicích Havlíčkova a Vrchlického.  Jedná se o zavedení jednosměrného provozu v těchto ulicích, a to ve směru z ulice Dvořákova do ulice Havlíčkova a z ulice Na Rybníčku do ulice Vrchlického.  Věříme,  že tímto opatřením dojde ke zklidnění dopravní situace, která v důsledku úplné uzavírky ulice Brněnské v těchto ulicích nastala. Žádáme o důsledné dodržování tohoto dopravního značení.


Dne 29.6.2017 obdržel Městský úřad Tišnov žádost zhotovitele stavby o úplnou uzavírku ulice Brněnská v Tišnově. V ten samý den navrhované dopravní opatření odsouhlasil správce komunikace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a den předtím rovněž Krajské ředitelství Policie ČR.

Oznamujeme proto, že v termínu 10. 7. 2017 – 30. 8. 2017 bude realizována I. fáze rekonstrukce ulice Brněnská, která bude spočívat ve výměně plynovodu v úseku křižovatek ulic Na Rybníčku a U Humpolky.

Stavbu realizuje společnost MERTASTAV.

Jedná se o úplnou uzavírku, vyznačená objízdná trasa bude vedena:

  • po krajských silnicích č. III/38521 (ulice Olbrachtova), č. II/385 (ulice Hradčanská) a č. II/379 (ulice Červený Mlýn, Cáhlovská a U Humpolky),
  • pro vozidla jejichž výška přesahuje 3,9 m je objízdná trasa ve směru od městysu Drásov vedena po silnicích č. III/37913, č. II/385 a č. III/3771 přes obce Čebín, Hradčany a Předklášteří (ulice Komenského) a město Tišnov (ulice Nádražní),
  • pro vozidla jejichž výška přesahuje 3,6 m je objízdná trasa ve směru od obce Předklášteří vedena po silnici č. III/3771 ulicí Komenského (obec Předklášteří) a ulicí Nádražní (město Tišnov),
  • pro linkovou osobní dopravu vnitrostátní a vozidla s povolením stavby bude po silnici č. II/379 (ulice Brněnská) po celou dobu uzavírky umožněn průjezd uzavřeným úsekem.  

Nedojde tedy ke změně trasy autobusové dopravy. Ve výjimečných případech (zejména pro nákladní vozidla, která neprojedou pod viaduktem v ulici Na Mlékárně) lze požádat zhotovitele stavby o vydání povolení pro vjezd do uzavřené oblasti. O povolení je možné požádat na stavbě.

V příloze přikládáme schválené umístění přechodného dopravního značení, které by mělo být rozmístěno v době zahájení stavby. Rovněž zde najdete náhled leteckého snímku konkrétního místa uzavírky (červeně) s vyznačeným příjezdem do areálů přilehlých firem (např. KTS Ekologie, Sběrný dvůr, ELVEKO, Vodárenská akciová společnost a.s., apod.) ulicí Karasova a Na Mlékárně.

Prosíme všechny obyvatele a podnikatele z dotčené lokality o trpělivost. Žádáme také o důsledné dodržování dopravního značení, které umožní provést plánované práce bezpečně a včas. Dopravní omezení jsou součástí každé takto rozsáhlé stavby. Lze proto, v návaznosti na budoucí vývoj prací, očekávat případná další omezení, která budou v následujících měsících provázet tuto  rekonstrukci.

Na výměnu plynovodu by měla od září 2017 navazovat rekonstrukce kanalizace, o přesném termínu a rozsahu dopravních omezení budeme informovat ihned, jakmile budeme mít přesné informace.

Děkujeme za pochopení

Datum vytvoření: 1.11.2018 / Datum změny: 15.2.2021