CZT v Tišnově 2018

3. 6. 2018

 

V následujícím přehledu popisujeme řešení problematiky Centrálního zásobování teplem (CZT) v Tišnově, které vyústilo v červnu 2018 revidováním stávajícího a vytvořením nového smluvního vztahu. Tento má vytvořit podmínky pro optimalizaci ceny tepla ve střednědobém časovém horizontu s vytvořením dlouhodobých ekonomicky stálých podmínek, které umožní jak postupnou optimalizaci provozu soustav CZT, tak systémovou obnovu kotelen v majetku města.

 1. Stávající smluvní vztah 2002-2018
  • Smlouva z roku 2002 a 7 dodatků (pdf)
 2. Shrnutí současného stavu zajištění výroby a dodávky tepla ve městě Tišnov (pdf)
 3. Cíl a vize
  • ucelený a jednotný systém CZT po dobu životnosti (cca 2032)
  • hlavní atributy: kvalita služeb a její cena
  • zajištění dlouhodobé stability celého systému, kvality služby a společensky ustálené a obhajitelné ceny
  • ucelený nástroj v rukách provozovatele
  • ponechání role města ve smluvním vztahu
 4. Analýzy, podklady, koncepce, odborné posudky
  • Územně energetická koncepce (200620112017)
  • Znalecké posudky a odborné posouzení nemovitostí a technologií (zip)
  • Projednání v odborných komisích (majetková a životního prostředí) a kontrolním výbor
  • Projednání na Výboru pro strategické plánování (31. 10. 2016, 31. 1. 2018, 28. 5. 2018)
  • Projednání s občany - dotazníkové šetření a 2 veřejná jednání s předsedy sdružení vlastníků jednotek (SVJ): prezentace 29. 11. 2017 (pdf) a 21. 03. 2018 (pdf)
  • Ekonomická analýza odpojení bytového domu z CZT a přechod na lokální zdroj (pdf)
  • Odhad dopadů na cenu tepla uvažovaných změn a investic v CZT Tišnov 2018/19 – 2020/21 (pdf)
  • Změny v nájemném nebytových prostor a technologií-kotelny, OPS, teplovody (pdf)
  • Plán a předpoklad investic CZT Tišnov 2017 – 2032
  • Plán odpisů stávajícího majetku zařazeného do užívání a odpisů z plánovaných investic
  • Informativní kalkulace a plán předběžné výsledné ceny tepelné energie za rok 2017 a kalkulace předběžné ceny tepelné energie na rok 2018 (pdf)
  • Smlouvy - posouzení energetickým odborníkem, posouzení právníkem
  • Jednání s ERÚ
  • a v neposlední řadě série mnoha jednání s provozovatelem
 5. Výsledek (pdf):
  • Dohoda o společném záměru – investice do CSS, K28 (pdf)
  • Kupní smlouva na 21 předávacích stanic OPS, kotelnu K38 a 882 m teplovodů
  • Smlouva o nájmu nemovitých a movitých věcí pro účely provozování sytému centrálního zásobování teplem v Tišnově
 6. Ostatní otázky a odpovědi (pdf)

 

Martin Sebera, místostarosta pro energetiku

V Tišnově 3. 6. 2018

 


Datum vytvoření: 3.6.2018 / Datum změny: 3.6.2018