Důležité informace před volbami do Evropského parlamentu 2019

Po pěti letech se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Volby 2019 proběhnou od 23. do 26.května. Zde Vám přinášíme souhrn důležitých informací, které by neměly uniknout Vaší pozornosti, pokud se k volbám chystáte.

 

Doba a místo konání voleb do Evropského parlamentu 2019

Doba konání voleb: v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost  v budově Mateřské školy Na Paloučku – Horova č.p. 960

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 198, 498, 800, 909, 916, 1600, 1890, Cihlářská – celá, Hanákova – celá, Hradčanská – celá, Jamborova – celá, Mahenova – celá, Mánesova – celá, Mrštíkova – celá, Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, Těsnohlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě – celá, U Pily – celá;

 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost  v budově restaurace Na Terase – Hornická č.p. 1698

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – celá, Halasova – celá, Hornická 950 - 953, 957, 1519 - 1530, 1698, Horova – celá;

 

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy Smíškova – Smíškova č.p. 840

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569, Chodníček – celá, Dobrovského – celá, Dvořákova – celá, Havlíčkova – celá, Hornická 468 - 471, 899 - 901,  Hřbitovní – celá, Husova – celá, Hybešova – celá, Hynka Bíma – celá, Kvapilova – celá, Máchova – celá, Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, Na Rybníčku – celá, Purkyňova – celá, Revoluční – celá, Riegrova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397, 425, 707,  Smetanova – celá, Smíškova – celá, U Humpolky 1862, Vrchlického – celá, Wagnerova – celá;

 

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Městského kulturního střediska Tišnov – Mlýnská č.p. 152

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 2 - 4, 6, 7, 9 - 11, 147 - 151, 153 – 159, 178, 185, 196, 231, 232, 234, 252, 260, 286, 325, 475, 792, 1710 – 1712, 1739, 1887, 1935, Cáhlovská – celá, Červený Mlýn – celá, Dvořáčkova – celá, Halouzkova – celá, Janáčkova – celá, Jungmannova – celá, Karasova – celá, Klášterská – celá, Koráb – celá, Kostelní – celá, Mlýnská – celá, Moukova – celá, Nádražní – celá,  Na Kopečku – celá, Na Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá, nám. Komenského – celá, nám. Míru – celá, Neumannova – celá, Ostrovec – celá, Pejškov – celý, Pod Květnicí – celá, Procházkova – celá, Ráboňova – celá, Radniční – celá, Trmačov – celá, U Humpolky – celá (kromě p. č. 1862), U Náhonu – celá, U Střelnice – celá, U Svratky – celá, U Tratě – celá, Za Krétou – celá, Za Mlýnem – celá z k.ú. Tišnov;

Čísla popisná větší než 1000 a menší než 1500 jsou domy z katastrálního území Předklášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří (zejména ul. Za Mlýnem).

 

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Gymnázia  Tišnov – Na Hrádku č.p. 20

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Bezručova – celá, Černohorská – celá, Drbalova – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – celá, Kukýrna – celá,  Květnická 821, 1610 - 1620, 1717 - 1724, 1944, Lomnická – celá, Na Hrádku – celá, nám. 28. října – celá, Nerudova – celá, Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 25, 270, 281, 310 - 312, 318, 321, 323, 324, 332, 431 - 435, 676, 677, 686, Sv. Čecha – celá, Tyršova – celá;

 

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy Tišnov – nám. 28. října č.p. 1708

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Dřínová – celá, Králova – celá (kromě p. č. 1742), Květnická 1621 - 1640, 1684, Osvobození – celá;

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově bývalé školy – Jamné č.p. 28

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Jamné;

 

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Kulturního domu – Hajánky č.p. 42

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Hajánky a Hájek;

 

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Centra sociálních služeb – Králova č.p. 1742

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Dlouhá – celá, Formánkova – celá, K Čimperku – celá, Králova 1742, Kuthanova – celá, Marie Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, Ranného – celá, Štěpánova – celá, Valova – celá.

 

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (od 10.04.2019) přihlášen na území města k pobytu a nejpozději dne 14.04.2019 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (dále jen „volič“), pokud u něj nenastala překážka výkonu volebního práva.

Volit na území města Tišnova mohou také voliči, kteří nemají na území města Tišnova trvalý pobyt, a to na voličský průkaz nebo voliči, kteří byli k zápisu do seznamu voličů nahlášeni Nemocnicí Tišnov, p.o. a dále voliči, kteří se v období od 14.04.2019 přihlásili k trvalému pobytu do Tišnova a prokáží, že byli v místě předchozího bydliště ze seznamu voličů pro volby do Evorpského parlamentu vyškrtnuti.

Volič je povinen prokázat ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství, občan České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní např. průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

 

Hlasovací lístky

Sady hlasovacích lístků byly doručeny voličům, a to v termínu do 21.05.2019.
Voliči, kteří mají jako adresu trvalého pobytu evidovanou úřední adresu – Tišnov, nám. Míru č.p. 111, mají sady hlasovacích lístků připraveny k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu Tišnov, nám. Míru č.p. 346 (budova vedle polikliniky).
Ve dnech voleb budou sady hlasovacích lístků k dispozici také ve volebních místnostech.

 

Přenosná volební schránka

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb pak svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné schránky.

Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Jak mohou o přenosnou schránku požádat voliči v Tišnově?

do pátku 24.05.2019 do 13.00 hod  

Městský úřad Tišnov, kontaktní osoba Kristýna Dvořáková, tel.: 549 439 711, případně tel.: 604 242 625

ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi

 

Sídla volebních místností a telefonní spojení do nich:

 

okrsek č. 1 >>> MŠ Na Paloučku, Horova 960, 734 175 030

okrsek č. 2 >>> Restaurace Na Terase, Hornická 1698, 737 885 177

okrsek č. 3 >>> ZŠ Smíškova, Smíškova 840, 777 706 804

okrsek č. 4 >>> Městské kulturní středisko Tišnov,  Mlýnská 152, 734 175 031

okrsek č. 5 >>> Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20, 734 175 032

okrsek č. 6 >>> ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708, 734 175 033

okrsek č. 7 >>> bývalá škola, Jamné 28, 734 175 034

okrsek č. 8 >>> Kulturní dům, Hajánky 42, 734 175 035

okrsek č. 9 >>> Centrum sociálních služeb,  Králova 1742, 731 271 270

 

Prosíme o nahlášení jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu a telefonu voliče žádajícího o možnost hlasovat do přenosné volební schránky.

 

Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Datum vytvoření: 21.5.2019 / Datum změny: 21.5.2019