Hlášení trvalého pobytu

Co k tomu potřebujete: 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:


 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
 • totožnost prokázat občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvou), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (toto se nevyžaduje, potvrdí-li oprávněná osoba souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny), vlastník objektu nedokládá ohlašovně své vlastnické právo, pokud si jej ohlašovna může ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu.
Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu


Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana


• byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nesprávně uvedených skutečností,
• byl-li objekt odstraněn nebo zanikl nebo je nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,
• na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

 

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí – evidence obyvatel,

nám. Míru 346,

666 19  Tišnov,

přízemí budovy.

 

 

Úřední hodiny >> naleznete ZDE


Iveta Nováčková, tel.: 549 439 770
Iveta.novackova@tisnov.cz

Bc. Jitka Hamerníková, tel.: 549 439 775
Jitka.hamernikova@tisnov.cz