Informace pro občany k prominutí zmeškání lhůty v době trvání nouzového stavu

Nouzový stav (vyhlášený usnesením Vlády ČR č.194 ze dne 12.03.2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky) je provázen řadou opatření omezujících ze zdravotních důvodů pohyb osob i činnost řady institucí, která ztěžují nebo znemožňují dodržení lhůt stanovených zákonem.

V případě lhůt stanovených zákonem k učinění úkonu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Typicky půjde např. o prominutí zmeškání úkonu, kdy úkon vyžaduje osobní účast nebo jde o ztíženou možnost učinit podání poštou apod. Prominout zmeškání úkonu nelze v případě, že zákon prominutí takového úkonu výslovně vylučuje.

S ohledem na vyhlášený nouzový stav je proto možné požádat o prominutí zmeškání úkonu, a to ve lhůtě 15 dnů po ukončení doby trvání nouzového stavu. Se žádostí o prominutí zmeškání úkonu je nutno spojit zmeškaný úkon. Žádosti o prominutí zmeškání úkonu budou posuzovány individuálně. 

Datum vytvoření: 3.4.2020 / Datum změny: 6.4.2020