Informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova (7.12.2015)

Úvodem letošního prosincového jednání Zastupitelstva města Tišnova vzali zastupitelé na vědomí Zprávu o hospodaření města k 30.9.2015. Hned poté následovalo předložení rozpočtu na rok 2016. V něm rozpočet příjmů činí 155.440,7 tis. Kč, rozpočet výdajů 207.492,5 tis. Kč a rozpočet financování 52.051,8 tis. Kč. Po krátké diskusi byl rozpočet převážnou většinou hlasů zastupitelů schválen. V neposlední řadě pak zastupitelé schválili i Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2017 – 2019.

V další části jednání pak zastupitelstvo schválilo přidělení dotací pro SK Tenis Tišnov a SSK Tišnov a to na investiční akce Modernizace osvětlení nafukovací haly SK Tenis Tišnov ve výši 100 tisíc korun a Renovace podlahy ve sportovní hale SSK Tišnov ve výši 107 tisíc korun.

Po projednání dotací vystoupil na jednání zastupitelstva starosta Kuřimi pan Drago Sukalovský, aby zastupitele i veřejnost seznámil s plánovanými trasami silnice R43. Následně zastupitelé vyjádřili jednomu z předložených návrhů svoji podporu.

Následně se zastupitelé věnovali problematice komunitního plánování sociálních služeb, oblasti jejich financování a rovněž schválili návrh smlouvy o příspěvku na sociální služby pro rok 2016 mezi městem Tišnovem a obcemi správního obvodu ORP Tišnov. Zastupitelstvo rovněž projednalo a následně schválilo předloženou obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jednou z novinek bylo schválení úlevy od poplatku za komunální odpad pro děti do 12 měsíců věku, které by mělo částečně ulevit od poplatkové povinnosti zejména mladým rodinám. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí Zprávu o školství a Zprávu o průběhu investičních akcí ve městě Tišnově.

V závěrečné části jednání zastupitelé projednali celou řadu smluv o prodeji částí jednotlivých pozemků nebo např. smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy. Dále byla schválena smlouva o odkoupení nemovitostí od společnost REIS, s.r.o., která je vlastníkem pozemku o výměře 269 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1947, dále pozemku o výměře 1.650 m2 a pozemku o výměře 239 m2. Pozemky tvoří bývalý areál Inženýrských staveb na ulici Na Mlékárně v Tišnově. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Tišnova ke dni 23.11.2015 a schválilo Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2016.

Úplně na konci jednání byli zastupitelé informováni o situaci v ulici Pod Květnicí, kde došlo k sesuvu svahu a kde je předpoklad vzniku neplánovaných investic, které budou sloužit k odstranění následků nehody a k sanaci postižené lokality.

Zápis z jednání bude zveřejněn po jeho ověření.

Datum vytvoření: 11.12.2015 / Datum změny: 11.12.2015