Informace ze schůze Rady města Tišnova (4. května 2015)

V pondělí 4. května 2015 se uskutečnila schůze Rady města Tišnova č. 10/2015. Úvodem radní vzali na vědomí Závěrečný účet města Tišnova za rok 2014. Tento je veřejnosti k nahlédnutí na webových stránkách města. V další části programu byl schválen jednací řád komisí Rady města Tišnova. Tento lépe reflektuje na některé požadavky jednotlivých komisí. Rada dále schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu a tělovýchovy, volnočasových aktivit mládeže, sociálních služeb, prorodinných aktivit, kultury a zájmové činnosti pro rok 2015. Počet žadatelů byl i letos poměrně vysoký, celkem bylo podáno 80 žádostí (79 podaných v roce 2014) na podporu výše uvedených aktivit. Většině žadatelů radní, na základě návrhu jednotlivých komisí, vyhověli. Předložené návrhy na částky vyšší jak 50 tisíc korun projedná v nejbližší době Zastupitelstvo města Tišnova. Kompletní přehled přidělených dotací bude zveřejněn na webu města bezprostředně po projednání zastupitelstvem dne 18. května 2015. Rada mj. doporučila Zastupitelstvu města Tišnova schválit přijetí dotací na zateplení Městského kulturního střediska, polikliniky, modernizaci sběrného dvora a výstavbu kompostárny ze Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí. Radní se dále zabývali předloženými zápisy z jednotlivých komisí Rady města Tišnova a schválili několik smluv o pronájmu. Kompletní zápis z jednání bude zveřejněn až po jeho zpracování a schválení ověřovatelem.

Datum vytvoření: 6.5.2015 / Datum změny: 6.5.2015