Jan Hájek a tišnovské dějiny

Jan Hájek je svým životem úzce spjat s Tišnovem. Zájem o historii rodného města ho, samouka, přivedl k práci v bývalém Okresním archivu v Tišnově a poté v Podhoráckém muzeu. A už třicet let se v našem regionálním tisku setkáváme s Hájkovými příspěvky, v nichž jsou zachyceny v různé šíři a hloubce četné epizody z dějin Tišnova. Těchto drobných článků bychom dnes napočítali mnoho desítek. Jen ve zpravodaji Tišnovsko jich bylo zveřejněno bezmála sto.

Jan Hájek, ačkoliv nenapsal ucelenou monografii o tišnovských dějinách, svým perem postupně zaznamenal populární formou tišnovskou minulost téměř ve všech jejích etapách natolik, že si o ní můžeme již utvořit živou představu. Kdybychom chtěli jeho práci vyjádřit obrazně, asi bychom ji přirovnali k mozaice. Je to mozaika, v níž jsou kamínky větší i menší, jasnější i méně nápadné. Dohromady však vytvářejí celek, který nám dává věrohodný obraz.

Jana Hájka lze tedy oprávněně nazvat popularizátorem tišnovské historie v tom nejlepším smyslu slova. Dnes Hájek předkládá zájemcům o dějiny našeho města výbor ze svých příspěvků o minulosti Tišnova. Před čtenářem vystupuje plastický obraz malého městečka pod Květnicí se starostmi každodenního života i trápení, jež přinášely války, nemoci i nevědomost. Jen pomalu opouštěl středověk tišnovské chaloupky. A vlastně teprve probuzení národního živlu po roce 1848 a železničním spojení s okolním světem učinily konec starým pořádkům a zvyklostem.

Dnešní přítomnost v našem městě výrazně kontrastuje s jeho minulostí. Život, jakým žil starý Tišnov, nenávratně zmizel. Zůstávají nám tu však hmotné památky na uplynulé doby. A také proto, abychom kolem nich nechodili nevšímavě, napsal Jan Hájek tuto malou knížku.


Autor textu: Karel Fic

Datum vytvoření: 31.1.2014 / Datum změny: 31.1.2014