Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova

Jednotka je zařazena v kategorii JPO III, což znamená, že vyjíždí k zásahům i mimo obvod města. JSDH vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Její materiální a finanční potřeby zabezpečuje město Tišnov. Hlavním úkolem jednotky je zdolávání požárů, zvládání mimořádných událostí a jiných činností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Jedná se především o záchranu osob, zvířat, majetku a ochranu obyvatel při různých katastrofách a živelních pohromách. Na požádání Krajského operačního střediska HZS nebo představitelů obce mohou členové jednotky vypomáhat např. při čištění vozovek po povodních, čerpání vody ze zatopených místností, odstraňování spadlých stromů, dovozu vody, krizové zajištění menších dodávek el. proudu elektrocentrálou a podobně.

Sbor dobrovolných hasičů, který v roce 1992 vstoupil do Moravské hasičské jednoty, má v současné době 42 členů, z nichž je 22 v zásahové jednotce SDH. Z toho je 7 profesionálních hasičů, kteří slouží na požárních stanicích v Tišnově a Brně, a ve svém volném čase zastávají činnosti dobrovolných hasičů. Je vyškoleno 19 nositelů dýchací techniky, 10 obsluhovatelů motorových pil a 1 odborně vzdělaný zdravotník.

K práci jednotka využívá cisternové automobilové stříkačky CAS 20 T-815 a CAS 32 T-148, dopravní vozidlo Iveco a přívěsný vozík na přepravu materiálu. Jednotka má k dispozici 10 ks dýchacích přístrojů Gräger a 2 ks přístrojů Saturn, 2 elektrocentrály, 4 ks osvětlovacích reflektorů, 2 ks motorových pil, výbavu pro práci na vodě, základní prostředky pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel včetně poskytnutí první  pomoci   a ostatní vybavení potřebné k zásahům. Díky kvalitní vybavenosti jednotky a dobrovolné činnosti členů se daří společně s profesionálními jednotkami chránit životy a majetek občanů.

 

Město Tišnov obdrželo v roce 2019 v rámci dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na “Pořízení věcných prostředků požární ochrany“ ve výši 100 000 Kč.

Prostředky byly účelově určeny na spolufinancování nákupu záchranného lana (4 ks), pracovního polohovacího pásu (2 ks), páteřové desky (1 ks), přileb pro hasiče včetně svítilny s držákem (2 ks), tlakové hadice (4 ks), zádové stříkačky (2 ks), obuvi pro hasiče (2 páry) a ochranných oděvů pro hasiče (6 ks). Veškerá uvedená výbava byla předána k užívání členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova. Tento majetek doplnil dosavadní výzbroj a výstroj jednotky. Nahradil již opotřebované, dosluhující nebo při požárech zničené ochranné a zásahové prostředky.

V roce 2020 město Tišnov obdrželo, v rámci dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020, účelovou investiční podporu na realizaci projektu „Rekonstrukce požárního vozu TATRA 148 CAS 32“ ve výši 1 000 000 Kč. Město Tišnov prostředky využije jako podporu při rekonstrukce starší cisternové automobilové stříkačky (rok výroby 1976). Rekonstrukce je plánována v rozsahu splňujícím technické podmínky požární techniky.

Dobrovolná jednotka vyjíždí převážně k hašení lesních požárů, kde je pro moderní techniku velmi špatná dostupnost. Vozidlo CAS 32 T 148 je v současné době prakticky jediným vozidlem, které se dokáže maximálně přiblížit k místu požáru s dostatečnou zásobou vody a zasáhnout. Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky je dobrou možností k získání funkčního vozidla na lesní požáry. Rekonstrukce vozidla by měla být dokončena a uvedena do provozu koncem února 2021.

Tímto město Tišnov vyjadřuje poděkování Jihomoravskému kraji za podporu ve formě poskytnutých finančních prostředků Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Tišnova.

Adresa: 
Olbrachtova 839
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
666 03