Kácení dřevin rostoucích mimo les

Co k tomu potřebujete: 

Žádost o povolení kácení dřevin (§8 odst.1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c) specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění žádosti.

Kde to vyřídíte: 

Kde: Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov.

S kým: Referent ochrany přírody a krajiny

Kdy: Osobní projednání v úřední dny - pondělí a středa 7:00 - 17:00, pátek 7:00 – 12:00, jinak po telefonické domluvě.