Kancelář tajemnice (pracoviště)

 

v samostatné působnosti:

 1. zpracovává výroční zprávu a následně zabezpečuje její umístění na webu města, a to, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
 2. vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací, včetně jejich vyřízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
 3. vede evidenci interních předpisů úřadu,
 4. zabezpečuje komplexní personální agendu všech zaměstnanců města,
 5. zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke zvláštní odborné způsobilosti pracovníků úřadu a zabezpečuje jejich vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, v platném znění,
 6. zabezpečuje administraci personální agendy volených zástupců města,
 7. zabezpečuje personální agendu ředitelů příspěvkových organizací,
 8. zajišťuje a odpovídá za realizaci výběrových řízení na obsazení pracovních pozic,
 9. provádí kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců,
 10. spolupracuje na zabezpečení součinnosti města při výkonu obecně prospěšných prací,
 11. zabezpečuje agendu Veřejné služby v rámci města,
 12. zajišťuje dotace z Úřadu práce ČR a zabezpečuje součinnost města při výkonu veřejně prospěšných prací,
 13. zabezpečuje dílčí interní audity na MěÚ Tišnov v souvislosti s udržitelností projektu „Efektivní úřad“,
 14. zabezpečuje vedení evidence členů jednotlivých komisí Rady města Tišnova a výborů Zastupitelstva města Tišnova,
 15. plní úkoly spojené s úřední činností tajemnice městského úřadu, eviduje korespondenci a jiné písemnosti tajemnice a dle jejích pokynů vyřizuje korespondenci,
 16. spolupracuje na zabezpečení a organizačně technickém zajištění na úseku voleb,
 17. spolupracuje na zabezpečení a organizačně technickém zajištění zasedání zastupitelstev města a schůzí rady města (spravuje Konsiliář a Pablico klient),
 18. v průběhu skartační lhůty uchovává a pečuje o písemnosti související se zasedáními zastupitelstva města a schůzemi rady města,
 19. vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva města,
 20. vyhotovuje a rozesílá zápisy z porad vedení,
 21. zajišťuje agendu BOZP a PO všech zaměstnanců města,
 22. vykonává funkci podpůrného orgánu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů,
 23. vykonává právní poradenství v záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména - správní trestání a správní řízení, zákon o obcích, zákon o střetu zájmu, zákoník práce),
 24. vykonává metodickou pomoc ve věcech správního trestání v oblasti speciálních zákonů napříč úřadem,
 25. připravuje právní předpisy úřadu,

v přenesené působnosti:

 • zajišťuje agendu vyvlastnění.
Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 2.10.2019