Městys Deblín

Platná ÚPD

Územní plán Deblín

Územní plán Deblín nabyl účinnosti 6. 10. 2016.

Zpracovatel:

ATELIÉR PROJEKTIS Brno (Ing. arch. A. Dumková)

Projednávaná ÚPD

Žádná

Územní studie

Územní studie Deblín - lokalita Z17

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 12. 2. 2019

Zpracovatel:

doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

0_US_Deblin_TEXT

1_US_Deblin-URB_NAVHR-1_1000

2_US_Deblin-KOORDINACNI_SITUACE-1_1000

3_US_Deblin-DOPRAVA-1_1000

4_US_Deblin-VODA_KAN-1_1000

5_US_Deblin-PLYN-1_1000

6_US_Deblin-ELEKTRO-1_1000

7_US_Deblin-REZY-1_50

8_US_Deblin-SIRSI_VZTAHY-1_5000

 

Územní plán Deblín

Text ÚP

Příloha I k odůvodnění ÚP

Příloha II k odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

 

Datum vytvoření: 19.6.2015 / Datum změny: 27.5.2019