Městys Doubravník

Platná ÚPD

Územní plán Doubravník

Územní plán Doubravník nabyl účinnosti 2. 8. 2013.

Zpracovatel:

Studio Region (Ing. arch. Miloslav Sohr)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní studie

Územní studie Doubravník - Jih

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 20. 12. 2017.

Zpracovatel:

Ing. arch. Miloslav Sohr

1_sirsvztahy

2_hlavni

3_doprava

4_techinfr

5_regulativy

Text_def

 

Územní studie Doubravník - Jih doplnění

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 17. 1. 2020.

Zpracovatel:

Ing. arch. Miloslav Sohr

Text_def

1_sirsvztahy

2_hlavni

3_doprava

4_techinfr

5_regulativy

 

Územní plán Doubravník

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Energetika a spoje

I2c TI - Vodní hospodářství

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II1b Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

SEA Doubravník

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 20.1.2020