Městys Lomnice

Platná ÚPD

Územní plán Lomnice

Územní plán Lomnice nabyl účinnosti dne 20. 11. 2020.

Zpracovatel:

Ing.arch.Stanislav Svoboda

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Lomnice

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

II4 Koncepce dopravy

II5 Koncepce vodního hospodářství

II6 Koncepce energetiky

Datum vytvoření: 23.6.2015 / Datum změny: 30.11.2020