Nakládání s nebezpečnými odpady

Co k tomu potřebujete: 

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje:

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona , pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

Kde to vyřídíte: 

Kde: Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov.

S kým: Referent odpadového hospodářství.

Kdy: V úřední dny - pondělí a středa 8:00 - 17:00, pátek 8:00 – 12:00, jinak po telefonické domluvě.

Celý postup: