Narození dítěte – vydávání rodných listů (prvopis)

Co k tomu potřebujete: 

K vystavení rodného listu je potřeba předložit:


• souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte podepsané rodiči
• u dětí narozených za trvání manželství oddací list rodičů
• u dětí narozených mimo manželství


1.svobodné matce rodný list
2.rozvedené matce - rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství 
3.ovdovělé matce - rodný list, úmrtní list manžela 
4.matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu 
5.případně zápis o souhlasném prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti 
6.případně pokud se dítě narodilo z umělého oplodnění písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění souhlas, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb a souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně jménech a příjmení dítěte.

 

Všechny předkládané cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úřední překladem do českého jazyka. To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv."APOSTILLOU". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz. výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.

 

Rodný list mohou převzít:
• rodiče dítěte (po předložení dokladu totožnosti)
• prarodiče, případně sourozenci (po předložení dokladu totožnosti a rodného nebo oddacího listu)
• zmocněnci výše uvedených osob (po předložení dokladu totožnosti a plné moci s úředně ověřeným podpisem)

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov
Odbor správních a vnitřních věcí - matrika
nám. Míru 346, Tišnov
přízemí budovy

úřední hodiny
pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod
pátek:7,00-12,00hod

Matrikářky:
Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774
dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115
Bc. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775
jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117