Nová školka

6. 6. 2018

Územní studie - nová školka

Příspěvek popisuje a zejména sumarizuje podklady pro zdůvodnění potřebnosti navýšení kapacit mateřských školek v Tišnově v kontextu výstavby nové školky o kapacitě 4 tříd, tedy nových prostor pro 100 dětí. Takové navýšení kapacit je potřebné i v okamžiku, kdy nebude schválen nový zákon o přijímání dvouletých dětí. Již nyní je ve stávajících školkách 46 dětí na výjimku!!! Taktéž z přiložené mapky a seznamu počtu dětí v ulicích vyplývá, že umístění nové školky v lokalitě Na Honech z pohledu mnoha faktorů, které je nutno řešit, splňuje vše potřebné...

Na pomyslnou misku vah však musíme klást splnitelnost podmínek a předpokladů, které nemusí být na první pohled viditelné. Kromě již výše zmíněných se jedná o:

 • vlastní potřebnost
  • počty narozených dětí v Tišnově a nejbližším okolí
  • migrace – přistěhovavší se vs. odstěhovavší se
  • aktuální naplněnost a kapacity mateřských školek
  • legislativa – školský zákon
  • výhled rozvoje města – plánovaná výstavba a rozvoj města (např. areál Pily - cca 300 obyvatel, prostor za penziónem – cca 700 obyvatel v budoucích 10 let),
 • anketní šetření mezi občany v dané lokalitě - občané se vyslovili pro dobudování občanské vybavenosti, včetně školky

Dále zde musíme řadit i:

 • vlastnickou strukturu pozemku, resp. náklady na jeho pořízení
 • umístění v dostupnosti inženýrských sítích a ekonomickou náročnost napojení
 • vlastní stavba a její urbanisticko-architektonicko-provozně-dispozičně-kvalitativní uspořádání, včetně umístění ve stávající zástavbě (a neřešíme jen školku, řešíme celý prostor, tedy včetně zasazení budovy školky do parkové zeleně)
 • návaznost na dopravní obslužnost včetně parkování
 • další parametry občanské vybavenosti, např. přiměřená docházková dostupnost
 • udržitelnost

Oproti tomu stojí i názor občanů, zejména žijících v bezprostřední blízkosti, kteří se obávají o dopad výstavby na kvalitu jejich bydlení, poukazují na možné zhoršení hygienických podmínek, např. hluk, a další - dopravní obtíže, bezpečnost aj.

Při výběru vhodných lokalit je nutné umístit všechny výše uvedené argumenty na misku vah a vybrat tu, kterou považujeme z nejpřijatelnější. A platí, že občanská vybavenost a odpovídající infrastruktura patří k bydlení! A platí to pro obchody, prodejny, stavby pro státní správu, služby, lékárny, ordinace, zdravotní střediska, pečovatelské domy, centra pro sociální služby, divadla, kina a společenská a rodinná centra, tělocvičny, sportovní střediska, penziony, hotely a restaurace. A také pro školy a školky! Řešení problému nedostatku míst ve školkách se snažilo město řešit citlivým způsobem s ohledem na dopad na okolí. Proto územní studii zpracovával špičkový odborník – prof. Ing. arch. Petr Pelčák. Přesto jsme se (a to je dobře) nevyhnuli diskuzi s dotčenými obyvateli. Na základě této diskuze, za kterou jsme rádi, byly upraveny kolizní body, na něž obyvatelé poukazovali. Mnohem komfortnějším způsobem bylo vyřešeno především parkování a dopravní obslužnost, ačkoliv se domníváme, že mnoho rodičů bude do takto lokalizované školky vodit své děti pěšky.

Jednotlivé odkazy níže dávají odpovědi na výše položené otázky a při zvažování lokalit je navrhované umístění nové školky v pruhu mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech velmi dobrou variantou.

Martin Sebera

 


 

Územní studie

Anketa sídliště Na Honech

Analytické podklady

 1. ​Potřebnost - Analytické podklady pro analýzu potřebnosti nové školy v Tišnově
 2. Aktualizace počtu narozených dětí v Tišnově a v ORP Tišnov v letech 2008-2017. Zdroj Český statistický úřad
  • Město Tišnov; podle údajů z matriky se v roce 2017 narodilo v Tišnově 156 dětí, tedy o desítky více než v letech minulých !!!
  • ORP Tišnov
 3. Počet děti v Tišnově dle ulic (s barevným značením ulic z debatovaného prostoru) a zobrazením mapky loňských školských obvodů pro MŠ
 4. Stav ve školkách v ORP Tišnov a zajištění předškolního vzdělávání v obcích ORP Tišnov

 


 

Obrazová příloha

 

  

    


Datum vytvoření: 19.3.2018 / Datum změny: 6.6.2018