O Cestě

Nositelem myšlenky vybudování Cesty hrdelního práva byl pan Miloš Sysel a SPOLEK Continuum vitae.

Autor projektu - architekt Miloš Klement, Ateliér Tišnovka
Výtvarné řešení: akademický malíř Milivoj Husák

Základním impulsem pro projekt Cesty hrdelního práva bylo objevení základů historické šibenice na vyvýšenině nad Tišnovem pod kopcem Klucanina. Tým odborníků provedl základní archeologický průzkum, kdy byly nalezeny lidské ostatky a další artefakty, které se váží k tišnovské šibenici. Toto vše bylo pozoruhodným způsobem presentováno na několika přednáškách a výstavě v Muzeu města Tišnova. Obrovský zájem o tyto historické objevy (společně s odkrýváním i skutečných “právních případů“ končících popravou) vedl k myšlence turistického zpřístupnění a úpravě místa, kde stávala šibenice, spojené s její pietní prezentací. Zároveň s tím budou připomenuta místa, která se vázala k aktu útrpného práva a také k cestě odsouzencově, a to od radnice (kde bývala šatlava), okolo katovny (stínadla), dále, k již dávno zbourané kapli sv.Anny (kde došlo k rozloučení s tímto světem), a posléze do kopce lesem na šibeniční vrch, kde došlo ke konečné exekuci.  

Tato cesta bude lemována sedmi zastaveními smrtelných hříchů, které byly vyjmenovány papežem Řehořem Velikým v 6.století našeho letopočtu. Umístění těchto zastavení odpovídá z části místům, které se váží k tradici útrpného práva – radnice, stínadla, kaple sv. Anny a z části budou na místech, která jsou k tomu prostorově vhodná.

Nová presentace popravčího vrchu a cesty útrpného práva, by měla naplňovat tyto obsahové okruhy:

  • naučný, didaktický
  • mravně výchovný
  • duchovní

Naučný, didaktický obsah:

Bude prezentována část poutavé historie města a také tehdejší právní procesy a nahlížení na zločin a trest.

 

Mravně výchovný obsah:

Sedm zastavení smrtelných hříchů by mělo připomenout, co vede k páchání různých trestných činů, jaké jsou jejich příčiny. V dnešní relativistické době se pomalu zapomíná, co je a není hřích, stírá se rozdíl mezi ctností a hříchem. Co bylo kdysi hříchem, je dnes ctností a naopak.

Duchovní obsah:

Na vrcholku popravčího vrchu bude vystavěna kaple, jako výraz odpuštění a smíření. Společně s pietní rekonstrukcí šibenice budou tvořit zajímavý cíl výletů a poutavé místo pro rozjímání o podstatě lidského žití.

 

Sedm smrtelných hříchů:

Pýcha (latinsky superbia)

Nestřídmost - obžerství (latinsky gula)

Smilstvo (latinsky luxuries)

Lakomství (latinsky avaritia)

Závist (latinsky invidia)

Lenost (latinsky acedia)

Hněv (latinsky ira)

 

Sedm ctností

 

Opakem pýchy je pokora (humilitas)

Opakem lakomství je štědrost (liberalitas)

Opakem smilstva je cudnost (castitas)

Opakem závisti je přejícnost (humanitas, charitas)

Opakem obžerství  je střídmost (frenum)

Opakem hněvu je mírumilovnost (patientia)

Opakem lenosti je činorodost (industria)

 

Cesta hrdelního práva – sedm zastavení

Sem zastavení smrtelných hříchů budou ztvárněny v podobě masivních stél vysokých 2,5 – 3m skládaných z lomového kamene skládaného tzv.„na sucho“ – tzn. s hlubokou spárou bez vylité malty.

Každá stéla bude tvarově odlišná a bude, v abstraktní rovině, charakterizovat jednotlivé hříchy.

Do základního korpusu z lomového kamene budou vkládány kamenné bloky s tesanými reliéfy, znázorňujícími motivy a symboly, které se rovněž váží k jednotlivým hříchům. Kamenné stély budou doplněny ocelovými kovanými prvky (mříž, železné okovy).

Umístění kamenných stél, zvláště těch v rostlé zástavbě města, bylo zvoleno také i z pohledu urbanistického. Úprava okolí by mělo kultivovat městský prostor doplněním dláždění , zelení a místy k posezení a odpočinku, včetně doplnění veřejného osvětlení. První dvě zastavení budou doplněna kamennými pítky.

Lomový kámen na stavbu bude použit z Lesního lomu z Líšně - Hádů. Je to tzv. hadsko - říčský vápenec.

Kamenné bloky na reliéfy budou vytvořeny z mrákotínské žuly.