O komunitním plánování

Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji a ORP Tišnov

 

Jedná se o metodu strategického plánování, která je založena na cyklickém zjišťování zdrojů a potřeb v oblasti sociálních služeb na straně zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů ve vymezeném regionu (ORP, kraje).  Cílem je zajistit dostupnost sociálních služeb dle potřeb občanů a dlouhodobou udržitelnost těchto služeb.

Účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen ,,KPSS“) jsou zadavatelé (tj. obce jakožto subjekty odpovědné za zajištění dostupnosti sociálních služeb odpovídajících potřebám jejich občanů), poskytovatelé (tj. subjekty provozující sociální služby na území správního obvodu) a uživatelé (tj. zástupci občanů, kteří využívají sociální služby či jsou nositeli potřeb, na které by měl systém sociálních služeb v regionu reagovat).

V rámci Jihomoravského kraje je od roku 2004 základní plánovací jednotkou správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP). Jihomoravský kraj systematicky podporuje procesy komunitního plánování sociálních služeb na úrovni všech 21 ORP. Ve městě Tišnově probíhá komunitní plánování sociálních služeb (dále jen ,,KPSS“) od prosince 2006, kdy Zastupitelstvo města Tišnova zřídilo jako svůj poradní orgán pro oblast sociálních služeb a současně jako řídící skupinu v rámci metodiky KPSS Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Byly zřízeny 4 pracovní skupiny zaměřené na potřeby seniorů, osob zdravotně postižených, mládeže a rodin s dětmi, osob ohrožených sociálním vyloučením. Výsledkem práce organizační struktury byl dokument ,,Komunitní plán sociálních služeb města Tišnova na období 2008 – 2009,“ a následně ,,Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období 2010 – 2012.“  V daném období 2008 - 2012 došlo k rozhodujícímu rozvoji sociálních služeb se sídlem na území obcí ORP Tišnov, které zde působí dodnes a tvoří tzv. základní síť sociálních služeb ORP Tišnov.  Jednotlivá zřízení nových sociálních služeb či jejich rozšíření dle obou komunitních plánů byla postavena především na financování ze strany MPSV ČR, JMK, a ESF. Komunitní plány byly paušálně v dané době pojímány jako rozvojové (vybízí k tomu již termín ze zákona) a byly koncipovány velmi optimisticky bez výraznějšího zapojení obecních rozpočtů.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje na období 2012 – 2014 reagoval na změny v oblasti sociálních služeb a problematiku udržitelnosti sociálních služeb následujícími zásadními změnami:

přinesl členění projektových záměrů sociálních služeb na stávající projektové záměry, rozšiřující projektové záměry a nové projektové záměry sociálních služeb (nově registrované sociální služby).
přinesl povinnost koordinátorů KPSS ORP do konce června příslušné kalendářního roku zasílat krajskému koordinátorovi rozšiřující a nové projektové záměry dle předepsané struktury schválené organizační strukturou KPSS ORP. Jedná se o záměry, které v příštím kalendářním roce budou žádat o veřejné finanční prostředky MPSV      a JMK  
přinesl povinnost nového projektového záměru sociálních služeb doložit splnění podmínky povinné spoluúčasti obcí na financování nové sociální služby
přinesl v reakci na priority národní strategie rozvoje sociálních služeb důraz na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb

Následoval Komunitní plán sociálních služeb ORP Tišnov na období 2013 – 2014, který zakotvil v procesech plánování sociálních služeb ORP Tišnov následující postupy:

- mapování sociálních služeb působících v regionu ORP Tišnov, stanovení aktuální kapacity těchto služeb a jejich evidence
- zaměření nového komunitního plánu na zajištění financování stávajících sociálních služeb realizované ve správním obvodu ORP Tišnov
- vytvoření sad ukazatelů činnosti sociálních služeb s pomocí těchto ukazatelů byla měřena vždy činnost sociálních služeb za předcházející ukončený kalendářní rok a posuzován možný rozvoj
- na úrovni ORP nastavení monitoringu využívání sociálních služeb občany jednotlivých obcí
- převedení činnosti sociálních služeb do měřitelné podoby získat jednotnou strukturu informací vykazovaných ze strany poskytovatelů sociálních služeb obcím správního obvodu  jako podkladu pro vyjednávání o finanční podpoře příslušné sociální služby ze strany obce
- vypracování návrhu pravidel projednávání rozšiřujících a nových projektových záměrů sociálních služeb organizační strukturou KPSS ORP Tišnov se zapojením obcí správního obvodu

Realizace dané administrativy byla nutná, neboť dle předpokládaného vývoje došlo od roku 2016 v Jihomoravském kraji k zavedení spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí u služeb sociální prevence a v roce 2017 k zavedení spolufinancování sociálních služeb obcemi vůči službám odborného sociálního poradenství a služeb sociální péče. Šlo      o zásadní milník v dosavadním vývoji financování sociálních služeb, který souvisel taktéž s převedením kompetence v rozdělování dotací sociálním službám z MPSV ČR na kraje      a rozdělování dotací dle pravidel EU v souladu s poskytováním veřejné finanční podpory cestou vyrovnávací platby za výkon služby v obecném hospodářském zájmu.

Základní otázkou tak v roce 2015 bylo, jakým způsobem budou obce ORP Tišnov dál spolufinancovat sociální služby a jak se přizpůsobí nastavovaným pravidlům. Zda bude nutné, aby poskytovatelé sociálních služeb podávali žádosti na každou obec zvlášť nebo vznikne jednotný systém spolufinancování realizovaný prostřednictvím jednotného dotačního programu v gesci města Tišnova. Bylo nutné stanovit postupy výpočtu dotací ze strany obcí ORP Tišnov pro sociální služby se sídlem ve správním obvodu i pro dojíždějící sociální služby, které v letech 2016 a 2017 začaly žádat o dotace ve zvýšeném počtu. Nejisté bylo, jaký objem finančních prostředků budou obce ochotné a schopné vyčlenit ze svých rozpočtů. Velký problém vznikl se zajištěním financování Domova sv. Alžběty od roku 2017. Zatímco ještě v roce 2015 se dotace obcí této službě pohybovaly ve výši do 50 tis. Kč, od roku 2017 se přepokládaná výše dotací ze strany obcí dle modelu JMK vyšplhala na 1,1 mil., kdy dle modelu se prostě předpokládalo, že obce tyto dotace poskytnou. Výše dotací ze strany obcí předpokládaných modelem JMK přesáhl dosavadní výše poskytovaných finančních prostředků několikanásobně. Hlavním argumentem byly změny v oblasti rozpočtového určení daní, které přinesly obcím vyšší daňové příjmy, kdy současně se předpokládalo, že tyto prostředky obce použijí taktéž na financování sociálních služeb. Finance k sociálním službám jednoduše řečeno přestaly z části proudit přes MPSV ČR, ale prostřednictvím rozpočtové určení daní skrze obce.

V roce 2015 byl na jednání s obcemi ORP Tišnov dohodnut tzv. solidární systém spolufinancování sociálních služeb, který je založen na dvoukolovém dotačním programu zajišťovaném městem Tišnov. V I. kole dotačního programu uhradí město Tišnov dotace sociálním službám za úkony odvedené pro občany s trvalým pobytem v městě Tišnově, v II. kole dotačního programu jsou sociálním službám rozděleny finanční prostředky shromážděné všemi obcemi pro účely úhrady dotací sociálním službám za práci odvedenou pro občany obcí I. typu ORP Tišnov. Takto koncipovaný dotační titul byl realizován poprvé v roce 2016, vždy začátkem následujícího kalendářního roku obdrží obce I. typu zprávu         o výsledku spolufinancování za předcházející rok.

Lze konstatovat, že období 2016 – 2019 představovalo období stabilizace spolufinancování základní sítě sociálních služeb obcemi ORP Tišnov v podmínkách pravidel JMK a veřejné finanční podpory, které se muselo vyrovnat s rostoucími procenty spolufinancování sociálních služeb a růstem platů/mezd v sociálních službách, kdy výše dotací rostla, avšak kapacity sociálních služeb se nijak nerozvíjeli, mimo dílčích projektů financovaných z EU prostředků. Logicky tak nedošlo k žádnému významnějšímu rozvoji v oblasti zřízení nové sociální služby či rozšíření kapacit stávajících sociálních služeb.

Plánování sociálních služeb v období 2016 – 2019 představovalo spíše správu stávající sítě sociálních služeb, nastavování procesů mezi městem Tišnovem a sociálními službami ve věci financování a výkaznictví, dále pak mezi městem Tišnovem a obcemi ORP Tišnov, plnění úkolů města Tišnova ve vztahu k Jihomoravskému kraji. V tomto období byla na základě dat z dotačního programu stanovena vždy minimální síť sociálních služeb ORP Tišnov, pro kterou bylo vždy na následující kalendářní rok plánováno zajištění spolufinancování, a to pro sociální služby se sídlem v ORP Tišnov i  služby do ORP Tišnov dojíždějící či poskytující služby v pobytovém zařízení mimo ORP Tišnov. V tomto období se výrazně zvýšil počet spolufinancovaných sociálních služeb i přesnost měření jejich činnosti na úroveň počtu úkonů vůči občanům jednotlivých obcí.

V roce 2020 proběhly práce na vytvoření nového ,,Komunitního plánu sociálních služeb obcí ORP Tišnov pro období 2021 – 2023." V rámci přípravy komunitního plánu byly v práci Komise pro komunitní plánování sociálních služeb propojeny informace odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov, Úřadu práce ČR, poskytovatelů sociálních služeb, data Českého statistického úřadu. V červnu 2020 proběhly tři kulaté stoly na témata potřeb vybraných cílových skupin, o kterých byly informovány všechny obce ORP Tišnov. Do kulatých stolů se zapojili zástupci města Tišnova, Městys Lomnice a Městys Doubravník, poskytovatelé sociálních služeb, externí odborníci ve vztahu k daným tématům, osoby pečující referující o neuspokojených potřebách. V červnu až srpnu 2020 byla realizována anketa ve vztahu informovanosti  a potřebám občanů ve vztahu k sociálním službám. Anketa byla zaslána na všechny obce ORP Tišnov. Do šetření se zapojily zejména obce Lažánky a Nedvědice. Výstupy kulatých stolů a anketního šetření jsou podrobně prezentovány v příslušné části tohoto dokumentu. Komunitní plán prošel v jednotlivých kapitolách opakovanými pracovními setkáními členů Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova. Návrh komunitního plánu sociálních služeb projde 20denním připomínkovacím řízením pro veřejnost a obce na začátku roku 2021, jehož připomínky následně budou zpracovány komisí a vypořádány. Plán bude následně schválen v únoru 2021 Zastupitelstvem města Tišnova. Cílem je pro ORP Tišnov zpracovat dokument, který zanalyzuje oblast sociálních služeb ve vztahu k občanům ORP Tišnov a kvalifikovaně navrhne reálné cíle pro další tříleté období, které budou reagovat na aktuální potřeby občanů.