O projektu

Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Tišnov je zaměřen na vytvoření vstupní analýzy, strategického rámce do r. 2023 a akčního plánu v území. Je tvořen pro ZŠ a MŠ a vyplývá z lokálních potřeb v území s respektováním strategií na vyšší úrovni. Do tvorby MAP je zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé, zřizovatelé, rodiče, instituce zájmové a neformální vzdělávání apod.). Součástí projektu je i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů. Pozitivem přípravy je určitě to, že do projektu je zapojeno 100 % škol území včetně školy praktické a komunitní (27 škol). Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Tišnov tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt reaguje na plošně přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol.

Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. Další úrovní MAP bude konkretizace jednotlivých strategických rozvojových záměrů a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení v MŠ, ZŠ a školských zařízení ve správní obvodu ORP. Velmi cenným podkladem budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů. MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z OPVVV a IROP. V případě IROP jde o nutnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území omezeno čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání.

Dalším cílem procesu místního akčního plánování je proto podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev OP VVV a výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP. Dlouhodobým cílem (a přáním) je, aby spolupráce iniciovaná v rámci projektu měla udržitelný charakter i po jeho skončení.
Tento projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tišnov“ je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu města Tišnova (coby úspěšný žadatel projektu). Realizace projektu byla zahájena 1. července 2016 a bude ukončena 30. 6. 2018. Rádi bychom pak navázali dalším projektem MAP+.

Aktivity projektu

1. Aktivita – Akční plánování ORP Tišnov tvoří standardní verzi MAP, která začíná tvorbou strategického rámce a priorit a následně se soustředí na zpracování akčního plánu. Jedná se o hlavní aktivitu projektu. Na aktivitě se bude podílet především odborná část realizačního týmu, pracovní skupiny a řídící výbor. Odborná část realizačního týmu bude komunikovat se širokou platformou partnerů a cílovými skupinami. Všichni se budou moci podílet na tvorbě MAP.

Aktivita skládá z několika podaktivit, které se vzájemně prolínají:

  • Podaktivita A – Rozvoj partnerství
  • Podaktivita B – Dohoda o prioritách
  • Podaktivita C – Akční plánování
  • Podaktivita D – Budování znalostních kapacit – vzdělávací aktivity

2. Aktivita – Evaluace – interní a externí hodnocení procesů a věcného nastavení projektu včetně vyhodnocení výsledků a dopadů akčního ročního plánu, jeho dopady na strategii MAP a návrh dalších kroků. Interní hodnocení zajišťuje realizační tým, externí – odborníci.

3. Aktivita – Řízení MAP – aktivita řeší vytvoření implementační struktury pro řízení a naplňování MAP – řídící výbor, zapojení odborníků – zejména prostřednictvím pracovních skupin, realizační tým – odborná část. Předmětem aktivity je nastavení vzájemné komunikace a spolupráce apod.

4. Aktivita – Řízení projektu – předmětem aktivity je řízení projektu a vytvoření realizačního týmu pro administrativní zajištění projektu financovaného z EU fondů (PO VVV). Aktivita zahrnuje popis administrativního týmu a způsobu řízení projektu.

Doba realizace projektu: 1.7.2016 - 30.6.2018

Financování projektu: 3 004 624,00,- Kč (celkové zdroje)

2 553 930,40  Kč (příspěvek EU)
300 462,40 Kč (národní veřejné zdroje)
150 231,20  Kč (vlastní zdroje)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.