Obec Běleč

Platná ÚPD

Územní plán Běleč – Křeptov

Územní plán Běleč – Křeptov nabyl účinnosti 18. 3. 2011.

Zpracovatel:

Architektonicko-urbanistická projekční kancelář (Ing. arch. Alena Košťálová)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Běleč - Křeptov

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b Technická infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

Datum vytvoření: 15.6.2015 / Datum změny: 20.4.2017