Obec Borač

Platná ÚPD

Územní plán Borač

Územní plán Borač nabyl účinnosti 11. 3. 2010.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Hála

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Borač

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Technická infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne  usnesením č. .

Zpráva o uplatňování ÚP Borač

Datum vytvoření: 19.6.2015 / Datum změny: 4.12.2018