Obec Borač

Platná ÚPD

Územní plán Borač

Územní plán Borač nabyl účinnosti 11. 3. 2010.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Hála

Změna č. I ÚP Borač

Změna č. I  Územního plánu Borač nabyla účinnosti 9. 10. 2019.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Hála

Úplné znění po změně ÚP č. I Borač

Zpracovatel: Ing. arch. Jiří Hála

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Borač

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Technická infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Borač

Textová část Změny č. 1 Územního plánu Borač

Text Územního plánu Borač s vyznačením změny č. 1

Změna č. I ÚP - Výkres základního členění území

Změna č. I ÚP - Hlavní výkres

Změna č. I ÚP - Výkres koncepce technické infrastruktury

Změna č. I ÚP - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Změna č. I ÚP - Koordinační výkres

Změna č. I ÚP - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Změna č. I ÚP - Výkres širších vztahů

Úplné znění po změně ÚP č. I Borač

Text úplné znění po změně ÚP č I

UZ po změně ÚP č I - Výkres základního členění území

UZ po změně ÚP č I - Hlavní výkres

UZ po změně ÚP č I - Výkres koncepce technické infrastruktury

UZ po změně ÚP č I - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

UZ po změně ÚP č I - Koordinační výkres

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne  usnesením č. .

Zpráva o uplatňování ÚP Borač

Datum vytvoření: 19.6.2015 / Datum změny: 11.2.2020